Projecte VulneraS: Criança, desemparament i vulnerabilitat sociocultural. Anàlisi situacional i propostes d'intervenció

(CSO2017-83101-C2-1-R)

En els darrers 9 anys, el context general de crisi econòmica i els seus devastadors efectes en amplis sectors socials ha portat a un increment en el nombre de llars en situació o risc de pobresa. Aquesta pauperització social ha creat una dinàmica de fragilitats convergents: d'una banda, la pèrdua de llocs de treball i la consegüent minva d'ingressos en moltes llars; de l'altra, la contracció dels serveis assistencials i la provisió de recursos públics destinats a pal·liar situacions de mancança moderades i severes.
 
Tot això passa en un context soci cultural, històric i econòmic en què s'han detectat noves realitats familiars i nous fenòmens socials emergents (que generen diferents opcions d'adscripció i criança de menors, nous rols de gènere en les relacions familiars i la (re ) configuració de xarxes -formals i, sobretot, informals- de suport a la cura i la criança) així com de la constatació de la necessitat d'avaluar la qualitat de polítiques públiques i de les estratègies dels actors polítics i socials implicats directament en el fenomen.
 
És, a més, apreciable que, específicament des de les ciències socials -encara que no només- s'ha posat en els últims cinc anys un especial accent en el seu impacte sobre la infància. En els estudis sobre pobresa infantil ha passat més desapercebuda una situació de molt calat i de poca visibilització en l'agenda social: aquella part de la infància que es considera, no conjuntural, sinó estructuralment vulnerable.
 
Davant d'aquesta realitat, i de conformitat amb els objectius del Pla Estatal d'Investigació i de l'Horitzó 2020, ens proposem, d'una banda, identificar adequadament noves necessitats socials al voltant de la criança en contextos vulnerables sorgits a l'empara de transformacions socials profundes en la criança i les cures, específicament en els següents àmbits: (a) atenció i cura parental, (b) protecció a la infància, (c) sanitari i (d) educatiu, sent per això necessari integrar els fonaments bio-psico-socials de la vulnerabilitat i el rol dels mitjans de comunicació i la publicitat a la intervenció per pal·liar el problema. I, d'altra banda, ens orientem a desenvolupar i proporcionar noves solucions que puguin contribuir a respondre adequadament a aquestes necessitats. Aquests temes s'abordaran des d'una perspectiva multidisciplinària (investigadors i professionals formats en Antropologia Social i Cultural, Antropologia Física, Psicologia, Medicina, Treball social, Pedagogia i Comunicació Audiovisual)

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B