Treball Fi de Màster

El Treball Fi de Màster consistirà en l'anàlisi d'un cas real en als àmbits de la traducció jurídica o de la interpretació judicial. L'alumne/a podrà escollir un dels dos àmbits i, a partir d'aquí, documentar-se per tal d'elaborar un marc teòric que pugui aplicar-se a l'anàlisi del cas escollit i, a més a més, aplicar els coneixements adquirits al màster en aquesta anàlisi. Els treballs han de tenir les parts següents: introducció, justificació de l'exemple escollit, marc teòric, anàlisi pràctica, conclusions i referències bibliogràfiques. Han de tenir una extensió d'entre 70 i 100 pàgines i presentar-se en paper a la coordinació d'aquest mòdul a finals de juny (primera convocatòria) o a principis de setembre (segona convocatòria). Per a l'avaluació es tindrà en compte l'adequació del marc teòric escollit, el rigor en l'aplicació de l'anàlisi i la creativitat i pertinència de les conclusions. També es tindran en compte les qüestions formals (presentació) i l'expressió escrita.

La matrícula al Màster en Traducció jurídica i Interpretació judicial inclou també la matrícula als crèdits corresponents al Treball Fi de Màster. Altrament, aquells alumnes que ja disposin del títol de Postgrau en Traducció jurídica, poden matricular-se únicament al Curs de Formació en Interpretació judicial i al Treball Fi de Màster per tal de poder accedir al títol de Màster. 

Campus d'excel·lència internacional U A B