Postgrau en Traducció jurídica

L'objectiu del Postgrau en Traducció jurídica és proporcionar formació especialitzada en traducció jurídica a partir d'una llengua estrangera (anglès, francès, alemany) cap al castellà o català. El contingut del programa està relacionat amb la traducció jurídica (coneixements dels dos sistemes d'ordenament jurídic, el de la llengua estrangera i el de la llengua materna i la traducció de textos jurídics de diferents gèneres i àmbits del Dret, situació professional, etc). Per tal d'obtenir aquest títol de postgrau, cal cursar-ne els 36 crèdits que es detallen a l'apartat d'assignatures

En acabar el Postgrau de Traducció Jurídica, l'alumne/a serà capaç de:

- Conèixer els diferents àmbits del Dret de l'ordenament jurídic estranger i de l'ordenament jurídic espanyol, reconèixer els diferents gèneres de la traducció jurídica i assumir una tasca de traducció de qualsevol tipus de document jurídic

- Comprendre i analitzar documents jurídics de diversa mena

- Documentar-se, promocionar-se i gestionar-se com a professional autònom

 

A més a més, treballarà les competències específiques següents:

- Capacitat de traduir i revisar textos jurídics de la llengua B a la llengua A, tenint en compte el client i el destinatari

- Capacitat de comunicació escrita en l'àmbit de la llengua d'especialitat jurídica: redactar traduccions adequades tenint en compte la situació comunicativa

- Capacitat d'anàlisi i de síntesi textual: conèixer els diferents gèneres textuals de la traducció jurídica i les seves característiques. Millorar la capacitat de comprensió dels textos jurídics

- Coneixement dels aspectes econòmics i professionals del mercat

D'entre les sortides professionals del Postgrau de Traducció jurídica, cal destacar-ne les següents:

  • Traductor/a de documents jurídics
  • Traductor/a davant dels poders públics 
  • Jurista-lingüista
  • Corrector/a de documents jurídics redactats en un àmbit multilingüe.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B