Màster en Traducció jurídica i Interpretació judicial

Per obtenir el títol de Màster, cal cursar les assignatures del Postgrau en Traducció Jurídica (36 crèdits ECTS, mòduls 1-4), les assignatures referents als contiguts i competències de l'àmbit d'interpretació judicial (18 crèdits ECTS, mòduls 5-6) i, a més a més, realitzar el Treball Fi de Màster (6 crèdits ECTS, mòdul 7). Per a més informació, vegeu-ne els enllaços corresponents. 

Les assignatures del Màster es divideixen en els següents mòduls:

Mòdul 1 (10 ECTS) [Postgrau en Traducció jurídica]

Fonaments teòrics de la traducció jurídica I: Introducció a la traducció jurídica i a l'ordenament jurídic espanyol

- Introducció a la traducció jurídica

- Introducció a l'ordenament jurídic espanyol

 

Mòdul 2 (6 ECTS) [Postgrau en Traducció jurídica]

Fonaments teòrics de la traducció jurídica II: introducció al dret comparat i anglosaxó. 

- Introducció a l'ordenament jurídic en la llengua B (anglès, francès o alemany)

- Dret comparat aplicat a la traducció

 

Mòdul 3 (10 ECTS) [Postgrau en Traducció jurídica]

Fonaments pràctics de la traducció jurídica I: Traducció de documents de l'àmbit comunitari i internacional i del Dret de família i successions

- Traducció directa: dret comunitari i internacional

- Traducció directa: dret de família i de successions

 

Mòdul 4 (10 ECTS) [Postgrau en Traducció jurídica]

Fonaments pràctics de la traducció jurídica II: Traducció de documents de propietat i contractes, dret mercantil i patents

- Traducció directa: dret mercantil

- Traducció directa: propietat i contractes

- Traducció directa: patents

 

Mòdul 5 (9 ECTS) [Interpretació judicial]

Introducció i fonaments de la interpretació judicial

- Introducció a la interpretació als serveis públics en l'àmbit judicial 

- Introducció a l'ordenament jurídic espanyol (assignatura compartida amb el Postgrau de Traducció jurídica)

- Introducció al dret penal i processal

 

Mòdul 6 (9 ECTS) [Interpretació judicial]

Tècniques i pràctica de la interpretació judicial

- Tècniques per a la interpretació judicial

- Pràctica de la interpretació judicial a l'aula 

 

Mòdul 7 (6 ECTS)

Treball Fi de Màster

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B