+ Informació

Coordinació del Màster en Traducció jurídica i Interpretació judicial:

Dra. Mariana Orozco (mariana.orozco@uab.cat)

 

Coordinació del Postgrau de Traducció jurídica: 

Dra. Mariana Orozco (mariana.orozco@uab.cat)


REQUISITS ADMINISTRATIUS D'ACCÉS A POSTGRAUS

Estudiants comunitaris:

 • Per a accedir a un Diploma de Postgrau, cal ser diplomat (a Espanya, una diplomatura correspon a una carrera universitària de 1.800 hores lectives mínimes). Els postgraus acostumen a tenir una durada d'un curs lectiu i consten d’almenys 18 crèdits (180 hores).
 • Els alumnes que no tinguin el títol (o resguard del títol) de llicenciat o diplomat en el moment de la matrícula, no obtindran el títol de «Diploma de Postgrau» sinó un certificat d'aprofitament dels cursos realitzats.

Estudiants extracomunitaris:

Cal que homologuin el seu títol o que s'acullin a l'alternativa presentada a l'apartat b), que és molt més ràpida.

a) Homologació

S'ha de dur a terme a través del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport de l'Estat espanyol:

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Madrid
Tel.91 701 80 00
Tel. 91 701 85 00
https://www.mecd.gob.es/portada-mecd/

 

Delegació Barcelona
Servicio Territorial de Enseñanza
Caspe, 15
Tel. 93 481 60 00

 

Departament d’Ensenyament
Via Augusta, 202-226
Barcelona
Tel. 93 400 69 00

 

b) Via alternativa a l'homologació: Legalització + Carta del Rector + Expedient de notes

Atès que l'homologació és un procés que pot comportar bastant temps, s'ofereix com a alternativa l'opció següent (per a l'idioma de la documentació que cal presentar, consulteu l'apartat «És necessària la traducció oficial?» de l'Annex I ):

 • Fotocòpia compulsada —verificada— de la titulació acadèmica degudament legalitzada (per al tràmit de legalització, consulteu l'Annex I d'aquest document)
 • Fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic
 • Una carta del Rector o d'alguna altra autoritat acadèmica de la universitat d'origen en la què s'especifiqui que els estudis cursats són de nivell universitari superior o mitjà i el nombre d'hores de què consten. Adjuntem un model en l'Annex II .

Documentació matrícula

En el moment de la matrícula, cal aportar la documentació següent:

 • Fotocòpia del passaport
 • 2 fotografies de carnet
 • Fotocòpia compulsada —verificada com a còpia fidel per un funcionari o notari— de la titulació acadèmica homologada

Si s'opta per la via alternativa a l'homologació, és necessari aportar:

 • Fotocòpia compulsada —verificada com a còpia fidel per un funcionari o notari— de la titulació acadèmica legalitzada
 • Carta del rector
 • Fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic, on hi figurin les assignatures i qualificacions obtingudes durant tota la carrera

Us recordem que per a poder accedir a qualsevol curs, caldrà ser admès/a pel departament organitzador.

 


 

ANNEX I. LEGALITZACIÓ TÍTOL (https://www.mec.es)

1. QUI I COM S'HA DE LEGALITZAR LA DOCUMENTACIÓ?

Els tràmits varien segons el país d'origen dels estudis o títols:

1.1. Països on s’apliquen les directives del Consell de la Unió Europea sobre reconeixement de títols:

França, Alemanya, Itàlia, Bèlgica, Holanda, Luxemburg, Regne Unit, Irlanda, Dinamarca, Grècia, Espanya, Portugal, Àustria, Noruega, Suècia, Finlàndia, Islàndia i Liechtenstein.

Per als documents expedits en aquests països no és necessària la legalització.

1.2. Països que han subscrit el Conveni de l’Haia del 5 d’octubre de 1961:

Alemanya, Andorra, Antigua i Barbuda, Argentina, Armènia, Austràlia, Àustria, Bahames, Barbados, Bèlgica, Belize, Bielorússia, Bòsnia i Hercegovina, Botswana, Brunei, Colòmbia, Croàcia, Xipre, El Salvador, Eslovènia, Espanya, Estats Units, Rússia, Fiji, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Illes Marshall, Israel, Itàlia, Japó, Lesotho, Letònia, Libèria, Liechtenstein, Luxemburg, Macedònia, Antiga República Iugoslava, Malawi, Malta, Maurici, Mèxic, Noruega, Països Baixos, Panamà, Portugal, Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord, Saint Christopher i Nevis, San Marino, Seychelles, Suïssa, República de Sudàfrica, Surinam, Swazilàndia, Tonga, Turquia i Veneçuela.

Per a legalitzar els documents d’aquests països, només cal que les autoritats competents escriguin la postil·la oportuna.

1.3. Països que han subscrit el Conveni Andrés Bello:

Bolívia, Colòmbia, Xile, Equador, Espanya, Panamà, Perú i Veneçuela.

Els documents s’han de legalitzar per via diplomàtica, i cal presentar-los:

 1. Al Ministeri d’Educació del país d’origen per als títols i certificats d’estudis, i al Ministeri corresponent per als certificats de naixement i nacionalitat;
 2. Al Ministeri d’Assumptes Exteriors del país on es van expedir els documents;
 3. A la representació diplomàtica o consular d’Espanya al país corresponent.

1.4. La resta de països:

Els documents s’han de legalitzar per via diplomàtica. Per aquest motiu, s’han de presentar:

 1. Al Ministeri d’Educació del país d’origen per als títols i certificats d’estudis, i al Ministeri corresponent per als certificats de naixement i nacionalitat;
 2. Al Ministeri d’Assumptes Exteriors del país on es van expedir els documents;
 3. A la representació diplomàtica d’Espanya al país corresponent;
 4. A la Sección de Legalizaciones del Ministeri espanyol d’Assumptes Exteriors (c/ Padilla, 46. Madrid).

Els documents expedits per autoritats diplomàtiques o consulars d’altres països a Espanya s’han de legalitzar al Ministeri espanyol d’Assumptes Exteriors.

 

2. ÉS NECESSÀRIA LA TRADUCCIÓ OFICIAL?

Els documents expedits en anglès, francès, italià i portuguès no requereixen traducció. En canvi, els documents expedits en altres idiomes han de ser acompanyats de la traducció a l'espanyol, que podrà ser duta a terme per:

 1. Qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat espanyol a l'estranger
 2. La representació diplomàtica o consular a Espanya del país del sol·licitant o, si s'escau, del país de procedència del document
 3. Un traductor jurat, degudament autoritzat o inscrit a Espanya

Punts d'informació:

A Espanya:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Centro de Información y Atención al Ciudadano
Sección de Información Educativa. Alcalá, 36. 28014 Madrid 
Tel.++34.91.521.55.11 
Tel.++34.91.701.80.00
Fax.++34.91.521.37.75
https://www.mec.es

La direcció del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport o Delegació del Govern on el sol·licitant tingui la seva residència habitual.

A l'estranger:

A totes les Oficines Consulars de les Ambaixades espanyoles del país que es tracti.

 


 

ANNEX II. MODEL CARTA RECTOR

El Rector (o màxima Autoritat Acadèmica) de la Universitat................................................

..........................................................................................................

de........................................................................................................

certifica que En/Na.......................................................................................

amb número de document d’identitat........................................................................

ha realitzat i superat en aquesta universitat els estudis de..............................................

..........................................................................................................

de grau universitari superior/mitjà, amb un total de................................hores

lectives.

Signatura i segell:

Nom.................................................................................................

Càrrec..............................................................................................

Població............................................................................................

Data................................................................................................

Campus d'excel·lència internacional U A B