Avaluació

MÀSTER EN TRADUCCIÓ JURÍDICA I INTERPRETACIÓ JUDICIAL

Cal haver aprovat els mòduls del Postgrau en Traducció jurídica i de interpretació judicial (vegeu procediment d'avaluació en cadascun), així com el mòdul corresponent al Treball Fi de Màster. Per a l'avaluació d'aquest treball, es tindrà en compte l'adequació del marc teòric escollit, el rigor en l'aplicació de l'anàlisi, la creativitat i pertinència de les conclusions. També es tindran en compte les qüestions formals (presentació) i l'expressió escrita.

POSTGRAU EN TRADUCCIÓ JURÍDICA

Treballs de curs o examen (a discreció del professorat) per cada assignatura. En tot cas, serà obligatòria una assistència del 80% de cada assignatura. Els professors apliquen el sistema d'avaluació continuada i la nota inclou el treball personal de l'alumne i també la prova que els professors preparin per la assignatura, que pot ser un examen o un treball de curs.

INTERPRETACIÓ JUDICIAL

Treballs de curs o examen (a discreció del professorat) per cada assignatura. En tot cas, serà obligatòria una assistència del 80% de cada assignatura. Els professors apliquen el sistema d'avaluació continuada i la nota inclou el treball personal de l'alumne i també la prova que els professors preparin per la assignatura, que pot ser un examen o un treball de curs. Per obtenir el certificat del Curs de Formació, cal haver aprovat els dos mòduls del curs, així com l'assignatura de pràctica de la interpretació judicial.

NOTA: La nota final de cada mòdul s'obté de forma igualitària en funció del nombre de crèdits. A l'hora de calcular la nota final de cada part, totes les assignatures de cada mòdul han de ser aprovades i les notes finals de cada assignatura se sumen i ponderen en funció del nombre de crèdits que representen.

Campus d'excel·lència internacional U A B