ENVIAMENT DE RESUMS / ENVÍO DE RESÚMENES / ABSTRACT SUBMISSION

Data límit d’enviament de resums / Plazo de envío de resúmenes / Deadline for abstract submission: 16/03/2020

Notificació d'acceptats / Notificación de aceptados / Notification of acceptance: 10/04/2020

Permís per a distribuir l’adreça electrònica entre els altres participants del Simposi / Permiso para distribuir la dirección de correo electrónico entre los demás participantes / Permission to release e-mail address to conference participants

Proposta de comunicació / Propuesta de comunicación  / Your abstract proposal

Resum / Resumen / Abstract

Paraules clau / Palabras clave / Key words

Nota biogràfica (exemple) / Nota biográfica (ejemplo) / Bionote (example)

--------------------------

Totes les sales estan equipades amb PC que permeten l’ús de powerpoint i pdf. No es pot garantir la connexió a internet. En cas d’altres requeriments tècnics, fer constar aquí:

/ Todas las salas están equipadas con PC que permiten el uso de powerpoint y pdf. No se puede garantizar la conexión a internet. En caso de otros requerimientos técnicos, hágase constar aquí:

/ All rooms are equiped with PCs that support powerpoint files and pdfs. Internet access cannot be guaranteed. For other equipment requirements, please specify here:

--------------------------

Campus d'excel·lència internacional U A B