Notícies

Primer de tot cal crear el tipus de contingut ‘Notícia’. Per fer-ho, aneu a ‘Estructura > Tipus de contingut > Importa’, enganxeu el següent codi a la caixa de text que us apareix i feu clic al botó ‘Importa’.

$data = array(
‘bundles’ => array(
‘news’ => (object) array(
‘type’ => ‘news’,
‘name’ => ‘Notícies’,
‘base’ => ‘node_content’,
‘module’ => ‘node’,
‘description’ => ‘Fitxa per a la introducció de notícies. Les tres últimes es mostraran a la pàgina d\’inici.’,
‘help’ => ”,
‘has_title’ => ‘1’,
‘title_label’ => ‘Títol’,
‘custom’ => ‘1’,
‘modified’ => ‘1’,
‘locked’ => ‘0’,
‘disabled’ => ‘0’,
‘orig_type’ => ‘news’,
‘disabled_changed’ => FALSE,
‘bc_entity_type’ => ‘node’,
),
),
‘fields’ => array(
‘field_abstract’ => array(
‘entity_types’ => array(),
‘indexes’ => array(
‘format’ => array(
0 => ‘format’,
),
),
‘settings’ => array(
‘max_length’ => 512,
‘allowed_values’ => ”,
‘allowed_values_php’ => ”,
‘text_processing’ => 1,
),
‘translatable’ => ‘0’,
‘type_name’ => ‘news’,
‘storage’ => array(
‘type’ => ‘field_sql_storage’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘field_sql_storage’,
‘active’ => ‘1’,
‘details’ => array(
‘sql’ => array(
‘FIELD_LOAD_CURRENT’ => array(
‘field_data_field_abstract’ => array(
‘value’ => ‘field_abstract_value’,
‘format’ => ‘field_abstract_format’,
),
),
‘FIELD_LOAD_REVISION’ => array(
‘field_revision_field_abstract’ => array(
‘value’ => ‘field_abstract_value’,
‘format’ => ‘field_abstract_format’,
),
),
),
),
),
‘foreign keys’ => array(
‘format’ => array(
‘table’ => ‘filter_format’,
‘columns’ => array(
‘format’ => ‘format’,
),
),
),
‘field_name’ => ‘field_abstract’,
‘type’ => ‘text’,
‘module’ => ‘text’,
‘active’ => ‘1’,
‘locked’ => ‘0’,
‘cardinality’ => ‘1’,
‘deleted’ => ‘0’,
‘columns’ => array(
‘value’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 512,
‘not null’ => FALSE,
),
‘format’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 255,
‘not null’ => FALSE,
),
),
‘bundles’ => array(
‘node’ => array(
0 => ‘news’,
),
),
),
‘field_cosnoticia’ => array(
‘entity_types’ => array(),
‘indexes’ => array(
‘format’ => array(
0 => ‘format’,
),
),
‘settings’ => array(
‘allowed_values’ => ”,
‘allowed_values_php’ => ”,
‘max_length’ => ”,
‘text_processing’ => 1,
),
‘translatable’ => ‘0’,
‘type_name’ => ‘news’,
‘storage’ => array(
‘type’ => ‘field_sql_storage’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘field_sql_storage’,
‘active’ => ‘1’,
‘details’ => array(
‘sql’ => array(
‘FIELD_LOAD_CURRENT’ => array(
‘field_data_field_cosnoticia’ => array(
‘value’ => ‘field_cosnoticia_value’,
‘format’ => ‘field_cosnoticia_format’,
),
),
‘FIELD_LOAD_REVISION’ => array(
‘field_revision_field_cosnoticia’ => array(
‘value’ => ‘field_cosnoticia_value’,
‘format’ => ‘field_cosnoticia_format’,
),
),
),
),
),
‘foreign keys’ => array(
‘format’ => array(
‘table’ => ‘filter_format’,
‘columns’ => array(
‘format’ => ‘format’,
),
),
),
‘field_name’ => ‘field_cosnoticia’,
‘type’ => ‘text_long’,
‘module’ => ‘text’,
‘active’ => ‘1’,
‘locked’ => ‘0’,
‘cardinality’ => ‘1’,
‘deleted’ => ‘0’,
‘columns’ => array(
‘value’ => array(
‘type’ => ‘text’,
‘size’ => ‘big’,
‘not null’ => FALSE,
),
‘format’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 255,
‘not null’ => FALSE,
),
),
‘bundles’ => array(
‘node’ => array(
0 => ‘news’,
),
),
),
‘field_destacat’ => array(
‘entity_types’ => array(),
‘indexes’ => array(
‘fid’ => array(
0 => ‘fid’,
),
),
‘settings’ => array(
‘uri_scheme’ => ‘public’,
‘default_image’ => 0,
‘description_field’ => 0,
‘list_default’ => 1,
‘list_field’ => 0,
),
‘translatable’ => ‘0’,
‘type_name’ => ‘news’,
‘storage’ => array(
‘type’ => ‘field_sql_storage’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘field_sql_storage’,
‘active’ => ‘1’,
‘details’ => array(
‘sql’ => array(
‘FIELD_LOAD_CURRENT’ => array(
‘field_data_field_destacat’ => array(
‘fid’ => ‘field_destacat_fid’,
‘alt’ => ‘field_destacat_alt’,
‘title’ => ‘field_destacat_title’,
‘width’ => ‘field_destacat_width’,
‘height’ => ‘field_destacat_height’,
),
),
‘FIELD_LOAD_REVISION’ => array(
‘field_revision_field_destacat’ => array(
‘fid’ => ‘field_destacat_fid’,
‘alt’ => ‘field_destacat_alt’,
‘title’ => ‘field_destacat_title’,
‘width’ => ‘field_destacat_width’,
‘height’ => ‘field_destacat_height’,
),
),
),
),
),
‘foreign keys’ => array(
‘fid’ => array(
‘table’ => ‘file_managed’,
‘columns’ => array(
‘fid’ => ‘fid’,
),
),
),
‘field_name’ => ‘field_destacat’,
‘type’ => ‘image’,
‘module’ => ‘image’,
‘active’ => ‘1’,
‘locked’ => ‘0’,
‘cardinality’ => ‘1’,
‘deleted’ => ‘0’,
‘columns’ => array(
‘fid’ => array(
‘description’ => ‘The {file_managed}.fid being referenced in this field.’,
‘type’ => ‘int’,
‘not null’ => FALSE,
‘unsigned’ => TRUE,
),
‘alt’ => array(
‘description’ => ‘Alternative image text, for the image\’s \’alt\’ attribute.’,
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 512,
‘not null’ => FALSE,
),
‘title’ => array(
‘description’ => ‘Image title text, for the image\’s \’title\’ attribute.’,
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 1024,
‘not null’ => FALSE,
),
‘width’ => array(
‘description’ => ‘The width of the image in pixels.’,
‘type’ => ‘int’,
‘unsigned’ => TRUE,
),
‘height’ => array(
‘description’ => ‘The height of the image in pixels.’,
‘type’ => ‘int’,
‘unsigned’ => TRUE,
),
),
‘bundles’ => array(
‘node’ => array(
0 => ‘news’,
),
),
),
‘field_more’ => array(
‘entity_types’ => array(),
‘indexes’ => array(
‘format’ => array(
0 => ‘format’,
),
),
‘settings’ => array(
‘max_length’ => 255,
‘allowed_values’ => ”,
‘allowed_values_php’ => ”,
‘text_processing’ => 0,
),
‘translatable’ => ‘0’,
‘type_name’ => ‘news’,
‘storage’ => array(
‘type’ => ‘field_sql_storage’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘field_sql_storage’,
‘active’ => ‘1’,
‘details’ => array(
‘sql’ => array(
‘FIELD_LOAD_CURRENT’ => array(
‘field_data_field_more’ => array(
‘value’ => ‘field_more_value’,
‘format’ => ‘field_more_format’,
),
),
‘FIELD_LOAD_REVISION’ => array(
‘field_revision_field_more’ => array(
‘value’ => ‘field_more_value’,
‘format’ => ‘field_more_format’,
),
),
),
),
),
‘foreign keys’ => array(
‘format’ => array(
‘table’ => ‘filter_format’,
‘columns’ => array(
‘format’ => ‘format’,
),
),
),
‘field_name’ => ‘field_more’,
‘type’ => ‘text’,
‘module’ => ‘text’,
‘active’ => ‘1’,
‘locked’ => ‘0’,
‘cardinality’ => ‘1’,
‘deleted’ => ‘0’,
‘columns’ => array(
‘value’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 255,
‘not null’ => FALSE,
),
‘format’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 255,
‘not null’ => FALSE,
),
),
‘bundles’ => array(
‘node’ => array(
0 => ‘news’,
),
),
),
‘field_pdf_new’ => array(
‘entity_types’ => array(),
‘indexes’ => array(),
‘settings’ => array(
‘attributes’ => array(
‘class’ => ”,
‘rel’ => ”,
‘target’ => ‘default’,
),
‘display’ => array(
‘url_cutoff’ => 80,
),
‘enable_tokens’ => 1,
‘title’ => ‘optional’,
‘title_maxlength’ => 128,
‘title_value’ => ”,
‘url’ => 0,
),
‘translatable’ => ‘0’,
‘type_name’ => ‘news’,
‘storage’ => array(
‘type’ => ‘field_sql_storage’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘field_sql_storage’,
‘active’ => ‘1’,
‘details’ => array(
‘sql’ => array(
‘FIELD_LOAD_CURRENT’ => array(
‘field_data_field_pdf_new’ => array(
‘url’ => ‘field_pdf_new_url’,
‘title’ => ‘field_pdf_new_title’,
‘attributes’ => ‘field_pdf_new_attributes’,
),
),
‘FIELD_LOAD_REVISION’ => array(
‘field_revision_field_pdf_new’ => array(
‘url’ => ‘field_pdf_new_url’,
‘title’ => ‘field_pdf_new_title’,
‘attributes’ => ‘field_pdf_new_attributes’,
),
),
),
),
),
‘foreign keys’ => array(),
‘field_name’ => ‘field_pdf_new’,
‘type’ => ‘link_field’,
‘module’ => ‘link’,
‘active’ => ‘1’,
‘locked’ => ‘0’,
‘cardinality’ => ‘1’,
‘deleted’ => ‘0’,
‘columns’ => array(
‘url’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 2048,
‘not null’ => FALSE,
‘sortable’ => TRUE,
),
‘title’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 255,
‘not null’ => FALSE,
‘sortable’ => TRUE,
),
‘attributes’ => array(
‘type’ => ‘text’,
‘size’ => ‘medium’,
‘not null’ => FALSE,
),
),
‘bundles’ => array(
‘node’ => array(
0 => ‘news’,
),
),
),
),
‘instances’ => array(
‘field_abstract’ => array(
0 => array(
‘default_value’ => NULL,
‘description’ => ‘Breu resum per a la pàgina d\’inici.<br /> Màxim: 512 caracters.’,
‘display’ => array(
‘default’ => array(
‘label’ => ‘hidden’,
‘type’ => ‘hidden’,
‘weight’ => ‘9’,
‘settings’ => array(),
),
‘full’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 3,
),
‘rss’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 3,
),
‘teaser’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => ‘3’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘text’,
),
‘token’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 3,
),
),
‘label’ => ‘Resum a la Home’,
‘required’ => 1,
‘settings’ => array(
‘text_processing’ => ‘1’,
‘user_register_form’ => FALSE,
),
‘weight’ => 3,
‘widget’ => array(
‘weight’ => ‘3’,
‘type’ => ‘text_textarea’,
‘module’ => ‘text’,
‘active’ => 1,
‘settings’ => array(
‘rows’ => ‘5’,
),
),
‘widget_type’ => ‘text_textarea’,
‘field_name’ => ‘field_abstract’,
‘entity_type’ => ‘node’,
‘bundle’ => ‘news’,
‘deleted’ => ‘0’,
),
),
‘field_cosnoticia’ => array(
0 => array(
‘default_value’ => array(
0 => array(
‘value’ => ”,
‘_error_element’ => ‘default_value_widget][field_cosnoticia][0][value’,
),
),
‘description’ => ”,
‘display’ => array(
‘default’ => array(
‘label’ => ‘hidden’,
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => ‘4’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘text’,
),
‘full’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 5,
),
‘rss’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 5,
),
‘search_index’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 5,
),
‘search_result’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 5,
),
‘teaser’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => ‘5’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘text’,
),
‘token’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 5,
),
),
‘label’ => ‘Body’,
‘required’ => 0,
‘settings’ => array(
‘text_processing’ => 1,
‘user_register_form’ => FALSE,
),
‘weight’ => 5,
‘widget’ => array(
‘active’ => 0,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(
‘default_value_php’ => NULL,
‘rows’ => 5,
‘size’ => 60,
),
‘type’ => ‘text_textarea’,
‘weight’ => ‘5’,
),
‘widget_type’ => ‘text_textarea’,
‘field_name’ => ‘field_cosnoticia’,
‘entity_type’ => ‘node’,
‘bundle’ => ‘news’,
‘deleted’ => ‘0’,
),
),
‘field_destacat’ => array(
0 => array(
‘default_value’ => ”,
‘description’ => ”,
‘display’ => array(
‘default’ => array(
‘label’ => ‘hidden’,
‘type’ => ‘colorbox’,
‘weight’ => ‘0’,
‘settings’ => array(
‘colorbox_caption’ => ‘auto’,
‘colorbox_caption_custom’ => ”,
‘colorbox_gallery’ => ‘post’,
‘colorbox_gallery_custom’ => ”,
‘colorbox_image_style’ => ”,
‘colorbox_multivalue_index’ => NULL,
‘colorbox_node_style’ => ”,
‘colorbox_node_style_first’ => ”,
),
‘module’ => ‘colorbox’,
),
‘full’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘image’,
‘settings’ => array(
‘image_link’ => ”,
‘image_style’ => ”,
),
‘type’ => ‘image’,
‘weight’ => 2,
),
‘rss’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘image’,
‘settings’ => array(
‘image_link’ => ”,
‘image_style’ => ”,
),
‘type’ => ‘image’,
‘weight’ => 2,
),
‘teaser’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘type’ => ‘image’,
‘weight’ => ‘2’,
‘settings’ => array(
‘image_link’ => ”,
‘image_style’ => ”,
),
‘module’ => ‘image’,
),
‘token’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘image’,
‘settings’ => array(
‘image_link’ => ”,
‘image_style’ => ”,
),
‘type’ => ‘image’,
‘weight’ => 2,
),
),
‘label’ => ‘Imatge’,
‘required’ => 0,
‘settings’ => array(
‘file_directory’ => ”,
‘file_extensions’ => ‘jpg jpeg png gif’,
‘max_filesize’ => ”,
‘max_resolution’ => ”,
‘min_resolution’ => ”,
‘alt_field’ => 1,
‘title_field’ => 0,
‘default_image’ => 0,
‘user_register_form’ => FALSE,
),
‘weight’ => 2,
‘widget’ => array(
‘weight’ => ‘2’,
‘type’ => ‘image_image’,
‘module’ => ‘image’,
‘active’ => 1,
‘settings’ => array(
‘progress_indicator’ => ‘bar’,
‘preview_image_style’ => ‘thumbnail’,
‘insert’ => 0,
‘insert_absolute’ => 0,
‘insert_styles’ => array(
‘auto’ => ‘auto’,
‘link’ => 0,
‘icon_link’ => 0,
‘image’ => 0,
‘image_capcalera’ => 0,
‘colorbox__capcalera’ => 0,
‘colorbox__destacats_320x120’ => 0,
‘colorbox__destacats_320x240’ => 0,
‘colorbox__fotografia_personal’ => 0,
‘colorbox__fotografia_personal_mitjana’ => 0,
‘colorbox__galeria’ => 0,
‘colorbox__large’ => 0,
‘colorbox__medium’ => 0,
‘colorbox__square_thumbnail’ => 0,
‘colorbox__thumbnail’ => 0,
‘image_destacats_320x120’ => 0,
‘image_destacats_320x240’ => 0,
‘image_fotografia_personal’ => 0,
‘image_fotografia_personal_mitjana’ => 0,
‘image_galeria’ => 0,
‘image_large’ => 0,
‘image_medium’ => 0,
‘image_square_thumbnail’ => 0,
‘image_thumbnail’ => 0,
),
‘insert_default’ => ‘auto’,
‘insert_class’ => ”,
‘insert_width’ => ”,
),
),
‘widget_type’ => ‘imagefield_widget’,
‘field_name’ => ‘field_destacat’,
‘entity_type’ => ‘node’,
‘bundle’ => ‘news’,
‘deleted’ => ‘0’,
),
),
‘field_more’ => array(
0 => array(
‘default_value’ => array(
0 => array(
‘value’ => ‘[+]’,
),
),
‘description’ => ‘Es genera automàticament.’,
‘display’ => array(
‘default’ => array(
‘label’ => ‘hidden’,
‘type’ => ‘hidden’,
‘weight’ => ‘6’,
‘settings’ => array(),
),
‘full’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 8,
),
‘rss’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 8,
),
‘search_index’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 8,
),
‘search_result’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 8,
),
‘teaser’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => ‘8’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘text’,
),
‘token’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 8,
),
),
‘label’ => ‘Llegir més’,
‘required’ => 1,
‘settings’ => array(
‘text_processing’ => ‘0’,
‘user_register_form’ => FALSE,
),
‘weight’ => 8,
‘widget’ => array(
‘weight’ => ‘8’,
‘type’ => ‘text_textfield’,
‘module’ => ‘text’,
‘active’ => 1,
‘settings’ => array(
‘size’ => ’60’,
),
),
‘widget_type’ => ‘text_textfield’,
‘field_name’ => ‘field_more’,
‘entity_type’ => ‘node’,
‘bundle’ => ‘news’,
‘deleted’ => ‘0’,
),
),
‘field_pdf_new’ => array(
0 => array(
‘default_value’ => NULL,
‘description’ => ‘Link al pdf.<br />
Pugeu un adjunt pdf i desmarqueu-lo de la Llsita. Després copieu la url i enganxeu-la en aquest camp.’,
‘display’ => array(
‘default’ => array(
‘label’ => ‘hidden’,
‘type’ => ‘link_default’,
‘weight’ => ‘5’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘link’,
),
‘full’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘link’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘link_default’,
‘weight’ => 6,
),
‘rss’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘link’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘link_default’,
‘weight’ => 6,
),
‘search_index’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘link’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘link_default’,
‘weight’ => 6,
),
‘search_result’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘link’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘link_default’,
‘weight’ => 6,
),
‘teaser’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘type’ => ‘link_default’,
‘weight’ => ‘6’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘link’,
),
‘token’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘link’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘link_default’,
‘weight’ => 6,
),
),
‘label’ => ‘Afegeix pdf’,
‘required’ => 0,
‘settings’ => array(
‘absolute_url’ => 1,
‘validate_url’ => 1,
‘url’ => 0,
‘title’ => ‘none’,
‘title_value’ => ”,
‘title_label_use_field_label’ => 0,
‘title_maxlength’ => ‘128’,
‘enable_tokens’ => 0,
‘display’ => array(
‘url_cutoff’ => ”,
),
‘attributes’ => array(
‘target’ => ‘user’,
‘rel’ => ‘nofollow’,
‘configurable_class’ => 0,
‘class’ => ”,
‘configurable_title’ => 0,
‘title’ => ”,
),
‘rel_remove’ => ‘default’,
‘user_register_form’ => FALSE,
),
‘weight’ => 6,
‘widget’ => array(
‘weight’ => ‘6’,
‘type’ => ‘link_field’,
‘module’ => ‘link’,
‘active’ => 0,
‘settings’ => array(),
),
‘widget_type’ => ‘link’,
‘field_name’ => ‘field_pdf_new’,
‘entity_type’ => ‘node’,
‘bundle’ => ‘news’,
‘deleted’ => ‘0’,
),
),
),
);

Amb això ja podeu crear contingut per a l’apartat Actualitat, però encara no es mostrarà a la vostra pàgina. Per fer-ho, heu d’importar una vista. Aneu a ‘Estructura > Views > Importa’, enganxeu el següent codi a la caixa de text etiquetada com ‘Paste view code here’ i premeu ‘Importa’.

$view = new view();
$view->name = ‘noticies’;
$view->description = ‘News’;
$view->tag = ”;
$view->base_table = ‘node’;
$view->human_name = ‘Actualitat’;
$view->core = 0;
$view->api_version = ‘3.0’;
$view->disabled = FALSE; /* Edit this to true to make a default view disabled initially *//* Display: Defaults */
$handler = $view->new_display(‘default’, ‘Defaults’, ‘default’);
$handler->display->display_options[‘title’] = ‘Actualitat’;
$handler->display->display_options[‘css_class’] = ‘actualitat’;
$handler->display->display_options[‘use_more’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘use_more_always’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘use_more_text’] = ‘Veure totes les notícies’;
$handler->display->display_options[‘access’][‘type’] = ‘none’;
$handler->display->display_options[‘cache’][‘type’] = ‘none’;
$handler->display->display_options[‘query’][‘type’] = ‘views_query’;
$handler->display->display_options[‘query’][‘options’][‘distinct’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘exposed_form’][‘type’] = ‘basic’;
$handler->display->display_options[‘exposed_form’][‘options’][‘submit_button’] = ‘Aplica’;
$handler->display->display_options[‘exposed_form’][‘options’][‘reset_button_label’] = ‘Reinicialitza’;
$handler->display->display_options[‘exposed_form’][‘options’][‘exposed_sorts_label’] = ‘Ordena per’;
$handler->display->display_options[‘pager’][‘type’] = ‘some’;
$handler->display->display_options[‘pager’][‘options’][‘items_per_page’] = ‘3’;
$handler->display->display_options[‘pager’][‘options’][‘offset’] = ‘0’;
$handler->display->display_options[‘style_plugin’] = ‘responsive_grid’;
$handler->display->display_options[‘style_options’][‘column_classes’] = ‘col-sm-6 col-md-4’;
$handler->display->display_options[‘style_options’][‘first_column_classes’] = ”;
$handler->display->display_options[‘style_options’][‘last_column_classes’] = ”;
$handler->display->display_options[‘style_options’][‘row_classes’] = ”;
$handler->display->display_options[‘style_options’][‘first_row_classes’] = ”;
$handler->display->display_options[‘style_options’][‘last_row_classes’] = ”;
$handler->display->display_options[‘row_plugin’] = ‘fields’;
$handler->display->display_options[‘row_options’][‘hide_empty’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘exposed_block’] = TRUE;
/* Camp: Broken/missing handler */
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_datestamp’][‘id’] = ‘field_datestamp’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_datestamp’][‘table’] = ‘field_data_field_datestamp’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_datestamp’][‘field’] = ‘field_datestamp’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_datestamp’][‘label’] = ”;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_datestamp’][‘exclude’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_datestamp’][‘element_label_colon’] = FALSE;
/* Camp: Broken/missing handler */
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_category’][‘id’] = ‘field_category’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_category’][‘table’] = ‘field_data_field_category’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_category’][‘field’] = ‘field_category’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_category’][‘label’] = ”;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_category’][‘exclude’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_category’][‘element_class’] = ‘category’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_category’][‘element_label_colon’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_category’][‘element_default_classes’] = FALSE;
/* Camp: Contingut: Títol */
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘id’] = ‘title’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘field’] = ‘title’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘label’] = ”;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘alter’][‘alter_text’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘alter’][‘text’] = ‘<div id=”llistat”>
<div class=”data”>[field_datestamp]</div>
<div class=”category”>[field_category] <span> – </span></div>
<div class=”titol”>[title] <span><a href=”[path]”>[+]</a></span></div>
</div>’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘element_label_colon’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘hide_alter_empty’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘link_to_node’] = FALSE;
/* Camp: Contingut: Imatge */
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_destacat’][‘id’] = ‘field_destacat’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_destacat’][‘table’] = ‘field_data_field_destacat’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_destacat’][‘field’] = ‘field_destacat’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_destacat’][‘label’] = ”;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_destacat’][‘element_type’] = ‘div’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_destacat’][‘element_class’] = ‘col-md-3’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_destacat’][‘element_label_colon’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_destacat’][‘element_default_classes’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_destacat’][‘click_sort_column’] = ‘fid’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_destacat’][‘settings’] = array(
‘image_style’ => ”,
‘image_link’ => ”,
);
/* Camp: Contingut: Camí */
$handler->display->display_options[‘fields’][‘path’][‘id’] = ‘path’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘path’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘path’][‘field’] = ‘path’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘path’][‘label’] = ”;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘path’][‘exclude’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘path’][‘element_label_colon’] = FALSE;
/* Camp: Contingut: Llegir més */
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_more’][‘id’] = ‘field_more’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_more’][‘table’] = ‘field_data_field_more’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_more’][‘field’] = ‘field_more’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_more’][‘label’] = ”;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_more’][‘exclude’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_more’][‘alter’][‘alter_text’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_more’][‘alter’][‘text’] = ‘<a href=”[path]”>[+]</a>’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_more’][‘element_label_colon’] = FALSE;
/* Camp: Contingut: Resum a la Home */
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_abstract’][‘id’] = ‘field_abstract’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_abstract’][‘table’] = ‘field_data_field_abstract’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_abstract’][‘field’] = ‘field_abstract’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_abstract’][‘label’] = ”;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_abstract’][‘exclude’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_abstract’][‘element_label_colon’] = FALSE;
/* Camp: Contingut: Data de publicació */
$handler->display->display_options[‘fields’][‘created’][‘id’] = ‘created’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘created’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘created’][‘field’] = ‘created’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘created’][‘label’] = ”;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘created’][‘exclude’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘created’][‘element_label_colon’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘created’][‘hide_alter_empty’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘created’][‘date_format’] = ‘short’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘created’][‘second_date_format’] = ‘long’;
/* Camp: Contingut: Data d’actualització */
$handler->display->display_options[‘fields’][‘changed’][‘id’] = ‘changed’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘changed’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘changed’][‘field’] = ‘changed’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘changed’][‘label’] = ”;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘changed’][‘exclude’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘changed’][‘alter’][‘ellipsis’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘changed’][‘element_label_colon’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘changed’][‘hide_alter_empty’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘changed’][‘date_format’] = ‘long’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘changed’][‘second_date_format’] = ‘long’;
/* Sort criterion: Contingut: Data d’actualització */
$handler->display->display_options[‘sorts’][‘changed’][‘id’] = ‘changed’;
$handler->display->display_options[‘sorts’][‘changed’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘sorts’][‘changed’][‘field’] = ‘changed’;
$handler->display->display_options[‘sorts’][‘changed’][‘order’] = ‘DESC’;
/* Filter criterion: Contingut: Tipus */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘id’] = ‘type’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘field’] = ‘type’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘value’] = array(
‘news’ => ‘news’,
‘ddblock_news_item’ => ‘ddblock_news_item’,
);
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘group’] = 1;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘expose’][‘operator’] = FALSE;
/* Filter criterion: Contingut: Publicat */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘id’] = ‘status’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘field’] = ‘status’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘value’] = ‘1’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘group’] = 1;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘expose’][‘operator’] = FALSE;
/* Filter criterion: Contingut: Llengua */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘id’] = ‘language’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘field’] = ‘language’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘value’] = array(
‘***CURRENT_LANGUAGE***’ => ‘***CURRENT_LANGUAGE***’,
);
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘group’] = 1;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘expose’][‘operator’] = FALSE;
/* Filter criterion: Data: Date (node) */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘date_filter’][‘id’] = ‘date_filter’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘date_filter’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘date_filter’][‘field’] = ‘date_filter’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘date_filter’][‘operator’] = ‘>=’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘date_filter’][‘group’] = 1;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘date_filter’][‘exposed’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘date_filter’][‘expose’][‘operator_id’] = ‘date_filter_op’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘date_filter’][‘expose’][‘label’] = ‘Des de ‘;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘date_filter’][‘expose’][‘operator’] = ‘date_filter_op’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘date_filter’][‘expose’][‘identifier’] = ‘date_filter’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘date_filter’][‘expose’][‘remember_roles’] = array(
2 => ‘2’,
5 => 0,
1 => 0,
4 => 0,
);
$handler->display->display_options[‘filters’][‘date_filter’][‘granularity’] = ‘month’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘date_filter’][‘year_range’] = ‘-5:+3’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘date_filter’][‘date_fields’] = array(
‘field_data_field_datestamp.field_datestamp_value’ => ‘field_data_field_datestamp.field_datestamp_value’,
);
$handler->display->display_options[‘filters’][‘date_filter’][‘date_method’] = ‘AND’;
/* Filter criterion: Data: Date (node) */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘date_filter_1’][‘id’] = ‘date_filter_1’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘date_filter_1’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘date_filter_1’][‘field’] = ‘date_filter’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘date_filter_1’][‘operator’] = ‘<=’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘date_filter_1’][‘group’] = 1;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘date_filter_1’][‘exposed’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘date_filter_1’][‘expose’][‘operator_id’] = ‘date_filter_1_op’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘date_filter_1’][‘expose’][‘label’] = ‘Fins a’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘date_filter_1’][‘expose’][‘operator’] = ‘date_filter_1_op’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘date_filter_1’][‘expose’][‘identifier’] = ‘date_filter_1’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘date_filter_1’][‘expose’][‘remember_roles’] = array(
2 => ‘2’,
5 => 0,
1 => 0,
4 => 0,
);
$handler->display->display_options[‘filters’][‘date_filter_1’][‘granularity’] = ‘month’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘date_filter_1’][‘year_range’] = ‘-5:+3’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘date_filter_1’][‘date_fields’] = array(
‘field_data_field_datestamp.field_datestamp_value’ => ‘field_data_field_datestamp.field_datestamp_value’,
);
$handler->display->display_options[‘filters’][‘date_filter_1’][‘date_method’] = ‘AND’;
/* Filter criterion: Cerca: Search Terms */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘keys’][‘id’] = ‘keys’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘keys’][‘table’] = ‘search_index’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘keys’][‘field’] = ‘keys’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘keys’][‘operator’] = ‘required’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘keys’][‘group’] = 1;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘keys’][‘exposed’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘keys’][‘expose’][‘operator_id’] = ‘keys_op’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘keys’][‘expose’][‘label’] = ‘Search’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘keys’][‘expose’][‘operator’] = ‘keys_op’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘keys’][‘expose’][‘identifier’] = ‘keys’;

/* Display: Block per a les notícies: View */
$handler = $view->new_display(‘block’, ‘Block per a les notícies: View’, ‘block_1’);
$handler->display->display_options[‘defaults’][‘css_class’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘css_class’] = ‘llistat-actualitat’;
$handler->display->display_options[‘defaults’][‘fields’] = FALSE;
/* Camp: Contingut: Camí */
$handler->display->display_options[‘fields’][‘path’][‘id’] = ‘path’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘path’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘path’][‘field’] = ‘path’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘path’][‘label’] = ”;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘path’][‘exclude’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘path’][‘element_label_colon’] = FALSE;
/* Camp: Contingut: Imatge */
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_destacat’][‘id’] = ‘field_destacat’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_destacat’][‘table’] = ‘field_data_field_destacat’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_destacat’][‘field’] = ‘field_destacat’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_destacat’][‘label’] = ”;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_destacat’][‘exclude’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_destacat’][‘element_label_colon’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_destacat’][‘click_sort_column’] = ‘fid’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_destacat’][‘settings’] = array(
‘image_style’ => ‘thumbnail’,
‘image_link’ => ”,
);
/* Camp: Contingut: Llegir més */
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_more’][‘id’] = ‘field_more’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_more’][‘table’] = ‘field_data_field_more’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_more’][‘field’] = ‘field_more’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_more’][‘label’] = ”;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_more’][‘exclude’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_more’][‘alter’][‘alter_text’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_more’][‘alter’][‘text’] = ‘<a href=”[path]”>[+]</a>’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_more’][‘element_label_colon’] = FALSE;
/* Camp: Contingut: Resum a la Home */
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_abstract’][‘id’] = ‘field_abstract’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_abstract’][‘table’] = ‘field_data_field_abstract’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_abstract’][‘field’] = ‘field_abstract’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_abstract’][‘label’] = ”;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_abstract’][‘exclude’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_abstract’][‘element_label_colon’] = FALSE;
/* Camp: Contingut: Data de publicació */
$handler->display->display_options[‘fields’][‘created’][‘id’] = ‘created’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘created’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘created’][‘field’] = ‘created’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘created’][‘label’] = ”;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘created’][‘exclude’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘created’][‘element_label_colon’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘created’][‘hide_alter_empty’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘created’][‘date_format’] = ‘short’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘created’][‘second_date_format’] = ‘long’;
/* Camp: Contingut: Data d’actualització */
$handler->display->display_options[‘fields’][‘changed’][‘id’] = ‘changed’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘changed’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘changed’][‘field’] = ‘changed’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘changed’][‘label’] = ”;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘changed’][‘exclude’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘changed’][‘alter’][‘ellipsis’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘changed’][‘element_label_colon’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘changed’][‘hide_alter_empty’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘changed’][‘date_format’] = ‘long’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘changed’][‘second_date_format’] = ‘long’;
/* Camp: Contingut: Títol */
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘id’] = ‘title’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘field’] = ‘title’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘label’] = ”;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘alter’][‘alter_text’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘alter’][‘text’] = ‘<div class=”item-actualitat”>
<div class=”imatge”>[field_destacat]</div>
<h3 class=”titol”><a href=”[path]”>[title]</a></h3>
<div class=”abstract”>[field_abstract]</div>
<a href=”[path]”><span class=”glyphicon glyphicon glyphicon-plus-sign icona-actualitat-mes” aria-hidden=”true”></span> </a>
</div>’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘element_label_colon’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘element_default_classes’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘hide_alter_empty’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘defaults’][‘filter_groups’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘defaults’][‘filters’] = FALSE;
/* Filter criterion: Contingut: Tipus */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘id’] = ‘type’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘field’] = ‘type’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘value’] = array(
‘news’ => ‘news’,
);
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘group’] = 1;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘expose’][‘operator’] = FALSE;
/* Filter criterion: Contingut: Publicat */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘id’] = ‘status’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘field’] = ‘status’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘value’] = ‘1’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘group’] = 1;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘expose’][‘operator’] = FALSE;
/* Filter criterion: Contingut: Llengua */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘id’] = ‘language’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘field’] = ‘language’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘value’] = array(
‘***CURRENT_LANGUAGE***’ => ‘***CURRENT_LANGUAGE***’,
);
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘group’] = 1;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘expose’][‘operator’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘block_description’] = ‘Actualitat Vista’;

/* Display: Page */
$handler = $view->new_display(‘page’, ‘Page’, ‘page_1’);
$handler->display->display_options[‘defaults’][‘use_more’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘defaults’][‘use_more_always’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘defaults’][‘use_more_always’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘use_more_always’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘defaults’][‘use_more_text’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘use_more_text’] = ‘Veure totes les notícies’;
$handler->display->display_options[‘defaults’][‘pager’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘pager’][‘type’] = ‘mini’;
$handler->display->display_options[‘pager’][‘options’][‘items_per_page’] = ‘9’;
$handler->display->display_options[‘pager’][‘options’][‘offset’] = ‘0’;
$handler->display->display_options[‘pager’][‘options’][‘id’] = ‘0’;
$handler->display->display_options[‘pager’][‘options’][‘tags’][‘first’] = ‘« primer’;
$handler->display->display_options[‘pager’][‘options’][‘tags’][‘previous’] = ‘‹ anterior’;
$handler->display->display_options[‘pager’][‘options’][‘tags’][‘next’] = ‘següent ›’;
$handler->display->display_options[‘pager’][‘options’][‘tags’][‘last’] = ‘últim »’;
$handler->display->display_options[‘defaults’][‘style_plugin’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘style_plugin’] = ‘default’;
$handler->display->display_options[‘style_options’][‘default_row_class’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘style_options’][‘row_class_special’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘defaults’][‘style_options’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘defaults’][‘row_plugin’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘row_plugin’] = ‘fields’;
$handler->display->display_options[‘row_options’][‘hide_empty’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘defaults’][‘row_options’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘exposed_block’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘defaults’][‘fields’] = FALSE;
/* Camp: Broken/missing handler */
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_datestamp’][‘id’] = ‘field_datestamp’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_datestamp’][‘table’] = ‘field_data_field_datestamp’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_datestamp’][‘field’] = ‘field_datestamp’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_datestamp’][‘label’] = ”;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_datestamp’][‘exclude’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_datestamp’][‘element_label_colon’] = FALSE;
/* Camp: Broken/missing handler */
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_category’][‘id’] = ‘field_category’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_category’][‘table’] = ‘field_data_field_category’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_category’][‘field’] = ‘field_category’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_category’][‘label’] = ”;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_category’][‘exclude’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_category’][‘element_class’] = ‘category’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_category’][‘element_label_colon’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_category’][‘element_default_classes’] = FALSE;
/* Camp: Contingut: Imatge */
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_destacat’][‘id’] = ‘field_destacat’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_destacat’][‘table’] = ‘field_data_field_destacat’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_destacat’][‘field’] = ‘field_destacat’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_destacat’][‘label’] = ”;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_destacat’][‘exclude’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_destacat’][‘element_type’] = ‘div’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_destacat’][‘element_class’] = ‘col-md-3’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_destacat’][‘element_label_colon’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_destacat’][‘element_default_classes’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_destacat’][‘click_sort_column’] = ‘fid’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_destacat’][‘settings’] = array(
‘image_style’ => ”,
‘image_link’ => ”,
);
/* Camp: Contingut: Camí */
$handler->display->display_options[‘fields’][‘path’][‘id’] = ‘path’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘path’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘path’][‘field’] = ‘path’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘path’][‘label’] = ”;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘path’][‘exclude’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘path’][‘element_label_colon’] = FALSE;
/* Camp: Contingut: Resum a la Home */
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_abstract’][‘id’] = ‘field_abstract’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_abstract’][‘table’] = ‘field_data_field_abstract’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_abstract’][‘field’] = ‘field_abstract’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_abstract’][‘label’] = ”;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_abstract’][‘exclude’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_abstract’][‘element_type’] = ‘div’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_abstract’][‘element_class’] = ‘col-md-9’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_abstract’][‘element_label_colon’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_abstract’][‘element_default_classes’] = FALSE;
/* Camp: Contingut: Llegir més */
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_more’][‘id’] = ‘field_more’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_more’][‘table’] = ‘field_data_field_more’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_more’][‘field’] = ‘field_more’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_more’][‘label’] = ”;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_more’][‘exclude’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_more’][‘alter’][‘alter_text’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_more’][‘alter’][‘text’] = ‘<a href=”[path]”>[+]</a>’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_more’][‘element_type’] = ‘span’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_more’][‘element_class’] = ‘col-md-9’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_more’][‘element_label_colon’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_more’][‘element_default_classes’] = FALSE;
/* Camp: Contingut: Data de publicació */
$handler->display->display_options[‘fields’][‘created’][‘id’] = ‘created’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘created’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘created’][‘field’] = ‘created’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘created’][‘label’] = ”;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘created’][‘exclude’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘created’][‘element_label_colon’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘created’][‘hide_alter_empty’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘created’][‘date_format’] = ‘short’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘created’][‘second_date_format’] = ‘long’;
/* Camp: Contingut: Data d’actualització */
$handler->display->display_options[‘fields’][‘changed’][‘id’] = ‘changed’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘changed’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘changed’][‘field’] = ‘changed’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘changed’][‘label’] = ”;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘changed’][‘exclude’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘changed’][‘alter’][‘ellipsis’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘changed’][‘element_label_colon’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘changed’][‘hide_alter_empty’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘changed’][‘date_format’] = ‘long’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘changed’][‘second_date_format’] = ‘long’;
/* Camp: Contingut: Títol */
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘id’] = ‘title’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘field’] = ‘title’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘label’] = ”;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘alter’][‘alter_text’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘alter’][‘text’] = ‘<div class=”row”>
<div id=”llistat” class=”col-md-12″>
<div class=”llistat-item-grup”>
<div class=”col-md-3 col-xs-6″>[field_destacat]</div>
<div class=”data”>[created]</div>
<div class=”category”>[field_category] <span> – </span></div>
<div class=”titol”>[title] </div>
<div class=”col-md-9″>[field_abstract]<span><a href=”[path]”>[+]</a></span></div>
</div>
</div>
</div>’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘element_label_colon’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘hide_alter_empty’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘link_to_node’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘path’] = ‘content/actualitat’;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘type’] = ‘normal’;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘title’] = ‘Notícies’;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘weight’] = ‘0’;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘name’] = ‘menu-noticies-agenda-inici’;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘context’] = 0;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘context_only_inline’] = 0;
$translatables[‘noticies’] = array(
t(‘Defaults’),
t(‘Actualitat’),
t(‘Veure totes les notícies’),
t(‘Aplica’),
t(‘Reinicialitza’),
t(‘Ordena per’),
t(‘Asc’),
t(‘Desc’),
t(‘<div id=”llistat”>
<div class=”data”>[field_datestamp]</div>
<div class=”category”>[field_category] <span> – </span></div>
<div class=”titol”>[title] <span><a href=”[path]”>[+]</a></span></div>
</div>’),
t(‘<a href=”[path]”>[+]</a>’),
t(‘Des de ‘),
t(‘Fins a’),
t(‘Search’),
t(‘Block per a les notícies: View’),
t(‘més’),
t(‘<div class=”item-actualitat”>
<div class=”imatge”>[field_destacat]</div>
<h3 class=”titol”><a href=”[path]”>[title]</a></h3>
<div class=”abstract”>[field_abstract]</div>
<a href=”[path]”><span class=”glyphicon glyphicon glyphicon-plus-sign icona-actualitat-mes” aria-hidden=”true”></span> </a>
</div>’),
t(‘Actualitat Vista’),
t(‘Page’),
t(‘Items per page’),
t(‘- All -‘),
t(‘Offset’),
t(‘« primer’),
t(‘‹ anterior’),
t(‘següent ›’),
t(‘últim »’),
t(‘<div class=”row”>
<div id=”llistat” class=”col-md-12″>
<div class=”llistat-item-grup”>
<div class=”col-md-3 col-xs-6″>[field_destacat]</div>
<div class=”data”>[created]</div>
<div class=”category”>[field_category] <span> – </span></div>
<div class=”titol”>[title] </div>
<div class=”col-md-9″>[field_abstract]<span><a href=”[path]”>[+]</a></span></div>
</div>
</div>
</div>’),
);

 

Aquesta acció crearà un bloc on es mostren les notícies. Hem dissenyat aquest bloc per tal que es mostri a la pàgina principal del vostre web. Per visualitzar-los, cal que aneu a “Estructura > Blocks ” i, al desplegable que hi ha al costat del bloc “Actualitat vista” trieu la secció “contingut”. Deseu la configuració dels blocs.

Per dotar de contingut aquesta secció aneu a ‘Contingut > Afegeix contingut > Notícies’.