Metodologia

La recerca es desenvoluparà en quatre fases, del gener de 2013 al desembre del 2014, en les que es combinaran metodologies quantitatives i qualitatives que es concreten com segueix:

Fase 1. De gener a juny de 2013: Delimitació de l’estat de la qüestió, disseny i validació d’instruments.

Fase 2. De juny a novembre de 2013: Treball de camp:

  1. Aplicació del qüestionari a una mostra d’empreses de Catalunya per identificar i valorar competències per a l’ocupabilitat dels joves.
  2. Entrevistes a informants clau per a la identificació de factors estructurals que disminueixen les possibilitats d’ocupabilitat, i per a la valoració de les competències a desenvolupar per a la reducció d’aquests factors.
  3. Aplicació de qüestionari a responsables d’orientació i de la direcció de centres educatius elaborat a partir dels resultats obtinguts amb els dos instruments anteriors, per tal d’analitzar si i com l’orientació professional que es desenvolupa en els centres educatius està incidint en el desenvolupament d’aquestes competències.
  4. Realització de focus groups per comprendre si i com l’orientació professional en els centres educatius desenvolupa les competències objecte de la recerca.

Fase 3. De desembre de 2013 a juny de 2014: Redacció de l’informe final. Disseny de dues guies: una per a l’ocupabilitat adreçada a joves i una altra adreçada a centres educatius per a millorar l’orientació i el desenvolupament de les competències identificades.

Fase 4.  De juliol a desembre de 2014: Difusió de la recerca.

 

Més info +  

Campus d'excel·lència internacional U A B