Co se skrývá za slovy «Evropa je žena»?


«Evropa je žena» je iniciativou QUARKpoezie a jejím cílem je zprostredkovat setkání evropských básnírek. Díky této iniciative se zahranicní básnírky predstaví katalánské a španelské verejnosti a zároven se seznámí s kvalitou místních autorek. V souladu s filozofií sdružení QUARKpoezie se tento první projekt soustredí na ženské autorky, které nejsou tak známé a jejichž díla bývají méne prekládána.

Na festivalech poezie jsou ženské autorky zastoupeny v mnohem menším poctu než jejich mužské protejšky, totéž platí pro výbory poezie. Takový je soucasný trend a v minulosti tomu nebylo jinak. Chceme verit tomu, že duvodem není diskriminace, at už cílená, dobrovolná, ci vedomá, nýbrž neznalost nejnovejších smeru na poli evropské poezie a jejích predstavitelu, predevším ženského pohlaví.

Zpet nahoru

Program našich setkání

Behem roku se nekolikrát setkáme pri ctení poezie, usporádáme kulaté stoly a konference. Hlavním smyslem techto setkání bude predstavit jednotlivé skupiny autoru prostrednictvím cetby a prekladu jejich básnického díla. Chceme, aby byla naše setkání ruznorodá, proto budeme klást duraz na rozmanitost autoru a pracovních jazyku.

Zpet nahoru

Otázka pohlaví

Na našich setkáních uvítáme i mužské autory a chceme zduraznit, že není naším úmyslem vyloucit je z našeho programu. Zameríme se na dílo tech básníku a básnírek, které dosahuje vysokých kvalit, ale které je, z duvodu panující politiky výberu, odsouzeno k anonymite. Ctenárská verejnost se setkává se stále stejnými jmény a je tak ochuzena o nové smery, které by mohly literární scénu obohatit.

Chceme, aby byla naše kritéria spravedlivá, proto bude na každém z našich setkání zastoupen jeden autor mužského pohlaví. Tento první projekt QUARKpoezie si klade za cíl podporovat ženské autorky. Díla jejich mužských protejšku jsou v literature zastoupena v mnohem vetší míre, což ne vždy odpovídá jejich kvalite.

Zpet nahoru

Výber autorek

Pri výberu autorek se chceme zamerit na katalánské básnírky a umožnit jim setkání s autorkami z jiných cástí Španelska a zemí Evropy. Zprostredkujeme kontakt mezi méne známými autory, kterí píšou v málo prekládaných jazycích, a predstavíme je širšímu publiku, címž prispejeme ke splnení hlavního cíle umeleckého vyjádrení, kterým je otevrení cest k poznání a k transformaci spolecnosti. Poezie sice nebývá na žebríccích nejprodávanejších knih, ale to neznamená, že by o tento žánr nebyl zájem, spíše naopak. Poezie má mnoho príznivcu, i když tomu neodpovídá pocet prodaných výtisku. Víme, že vetšinu ctenáru poezie tvorí ženy. Proc jsou ale básníci vetšinou muži? Dokažme, že duvod tohoto nepomeru je ten, že je ženským autorkám upíráno právo vyjádrit se.

Jestliže dovolíme, aby se naše spolecnost uzavrela pred prunikem svežích básnických myšlenek, vzduch okolo nás se stane nedýchatelným. Jinak receno slovy švýcarského básníka Gerharda Meiera:

Ich muss ein Herz / aus Eisen haben / ich spür es / oxydiert
(Urcite mám srdce ze železa, nebot cítím, že mi rezaví)

Zpet nahoru

Na tomto projektu spolupracuje Katalánský institut pro ženy (Institut Català de la Dona )

Katalánský institut pro ženy

PreložilaFlavia Salazar Jezilova

Campus d'excel·lència internacional U A B