La recerca musical en l’entorn urbà contemporani

MÀSTER  EN “MUSICOLOGIA, EDUCACIÓ MUSICAL I INTERPRETACIÓ DE LA MÚSICA ANTIGA”

MÒDUL “La música en l’espai urbà contemporani”.

Curs 2014-15

OBJECTIUS DEL MÒDUL:

- Comparar els procediments metodològics desenvolupats en les tres darreres dècades, en l’estudi de la complexa activitat musical de les societats contemporànies i, especialment, en els entorns urbans.

- Dominar metodologies d’anàlisi historiogràfic i musicològics a l’estudi de les músiques urbanes.

- Relacionar els sistemes musicals contemporanis amb els seus respectius contextos de producció i recepció.

- Cercar les vies de difusió de la recerca musicològica en temes d’època contemporània per assegurar-ne una transferència òptima a la societat.

- Descobrir els mecanismes que regeixen les relacions entre els diferents llenguatges artístics de l’època contemporània.

- Dominar els mecanismes d’acció i manipulació social sobre la música, especialment en els fenòmens de conflictes socials.

 METODOLOGIA:

L’edició d’aquest curs es centrarà en tres elements d’acció de la música en les societats contemporànies: la relació entre diferents llenguatges artístics, el paper de la música en els conflictes socials, i la transferència de la recerca a la societat. Per al desenvolupament del mòdul es seguiran diferents sessions que combinaran lectures i comentaris de textos, anàlisis de partitures, i exposicions pràctiques. Algunes de les sessions tindran lloc a partir de l’estudi de casos, en arxius musicals de Barcelona.
Es portaran a terme dues sessions de seminaris, en les que participaran estudiants que actualment estan portant a terme les seves tesis doctorals. Els seminaris serviran com a punt de trobada i debat entre els estudiants del mòdul, i els doctorands.
El mòdul té obert un espai docent al Campus Virtual de la UAB.
Per a cada sessió trobareu una carpeta on es suggeriran les activitats prèvies, com lectures o audicions. Després de les sessions el professorat hi inclourà una bibliografia de suport.

 

CRITERIS I FORMAT DE L’AVALUACIÓ:

Com a treball d’avaluació es proposa la redacció d’un breu estudi sobre una obra musical, tot estudiant les seves relacions amb altres llenguatges artístics, i la realització alhora d’una anàlisi musical que es posi en relació amb la primera part del treball. Entre els criteris que es tindran en compte alhora d’avaluar-la, caldrà vetllar per la utilització d’una bibliografia adequada i coherent, el disseny d’un mètode d’anàlisi que tingui en compte la idoneïtat per a demostrar la hipòtesi de partida. Es possible triar una obra que es pugui relacionar amb alguna de les línies mestres del mòdul: les relacions entre diferents llenguatges artístics; la música en el context del conflicte; l’aplicació de la recerca contemporània en la gestió i difusió de la música.
També s’inclouran lectures en determinades sessions, que caldrà comentar en grup. El pes d’aquestes lectures serà d’un 20% de la nota final.  El treball comptarà un 80%.

Termini: El treball s’haurà de lliurar abans del 19 de juny de 2015.

Format:  Haurà d’incloure una hipòtesi, uns objectius de recerca, conclusió i bibliografia i/o webgrafia. Pot incloure materials de suport –com vídeos, audicions, etc.–. La seva extensió no ha de superar les 15 pàgines, en text amb interlineat de 1’5, i cos del text a 12 punts.