Estratègies i recursos educatius per al professorat de música

Mòdul d’Estratègies i Recursos Educatius per al Professorat de Música(10 ECTS)

Curs 2014-2015

Coordinació del mòdul: Assumpta Valls Casanovas

Assumpta.Valls@uab.cat

 

Professorat responsable del mòdul

Àrees temàtiques

Cecília Gassull

Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal. UAB

Comunicació vocal

Pere Godall

Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal. UAB

Les TIC

 

Assumpta Valls

Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal. UAB

Didàctica de l’audició

 

David Duran

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació. UAB

Aprenentatge entre iguals

 

 

Objectius del mòdul

 • Aprofundir sobre la pràctica docent en diferents àmbits fonamentals de l’educació musical: l’audició, les TIC I la veu.
 • Analitzar cada un dels àmbits en relació al currículum i a la formació del professorat.
 • Conèixer i aprendre estratègies i recursos didàctics dels àmbits citats.
 • Conèixer el plantejament de la didàctica de l’audició a l’aula a través d’un repertori de música contemporània i músiques del món.
 • Analitzar diversos recursos d’educació musical a partir de la utilització de les TIC.
 • Conèixer i aplicar les TIC en el desenvolupament de recursos multimèdia i el tractament i obtenció de dades.
 • Conscienciar i conèixer la funció de la veu com a eina de comunicació en la pràctica docent.
 • Analitzar les característiques d’una bona actitud corporal en una fonació eficient i sana.
 • Entendre la rellevància de l’aprenentatge entre iguals i conèixer diferents mètodes d’aprenentatge cooperatiu.

                                                                                                                                                           

 

Competències

 • Reflexionar sobre la pràctica docent a les aules a través de l’escolta de la música contemporània i músiques del món.
 • Conèixer la funcionalitat de l’audició d’obres en relació als elements i principis que configuren un ensenyament-aprenentatge musical global i significatiu
 • Adquirir habilitats i estratègies en el disseny d’activitats didàctiques .
 • Reflexionar sobre les aportacions del treball en grup i específicament el cooperatiu en l’aprenentatge musical.
 • Conèixer la funcionalitat de les TIC com a suport en l'ensenyament de la música.
 • Adquirir habilitats i estratègies en el desenvolupament de recursos multimèdia.
 • Reflexionar sobre les característiques d’una bona actitud corporal en una fonació eficient i sana.
 • Conèixer habilitats fonamentals en l’ús de la pròpia veu.

 

Breu descripció del contingut

1.- Didàctica de l’audició versus música contemporània-músiques del món. En aquest bloc es treballaran obres de compositors contemporanis -catalans i d’arreu- i de músiques del món. El coneixement del repertori es durà a terme amb interacció amb l’aprenentatge dels recursos didàctics. L’anàlisi de la pràctica que es realitzi ens conduirà a reflexionar sobre el paper de l’audició en la formació musical a l’escola i de l’aprenentatge de la música  través de l’audició
2. - Recursos TIC en els processos d'ensenyament i aprenentatge musical
En el treball es reflexionarà sobre el potencial que tenen les TIC en l’educació musical, a partir de recursos web2, de materials multimèdia, etc... També es faran exercicis pràctics d'aplicació de programari específic.
3. - Veu
El treball combina la teoria amb la pràctica tenint com a referència la veu com a una eina fonamental del docent. Es parteix de la concepció que tot el cos és l’instrument de la veu i s’analitzen des de la pràctica les qualitats del so vocal, els fonaments d’un bon control corporal i vocal i el seu paper dins la comunicació educativa.
4.- Aprenentatge entre iguals
En aquest bloc es revisaran els principis, dimensions i condicions de l’aprenentatge entre iguals. Es coneixeran, de forma pràctica, diferents mètodes d’aprenentatge cooperatiu i es debatrà sobre les potencialitats de l’ús pedagògic de les interaccions entre alumnes, a partir de la presentació d’una pràctica a l’aula de música.
Metodologia:
Donat el contingut del mòdul, les sessions seran fonamentalment pràctiques, l’aprenentatge es durà a terme a través de la pròpia experimentació a l’aula, que a més s’alternarà amb:

 

 • Lectures obligatòries i/o opcionals proposades
 • Debat i reflexió col·lectiva o en petit grup sobre temàtiques del programa
 • Exercicis pràctics sobre els continguts del curs

 

Avaluació i assistència
Per l’avalució es trindrà en compte la participació activa en les activitats de les sessions presencials.
Per tal de superar l’avaluació del mòdul és imprescindible acreditar l’assistència a un mínim d’un 75% de les sessions (normativa general del Màster)
Les tasques per a l’avaluació de cada una de les parts* del Mòdul són les següents:

 • Audició: Disseny d’una proposta didàctica a l’entorn d’una audició d’acord amb els criteris i principis didàctics tractats.
 • TIC: Utilització de recursos TIC (qüestionaris, partitures, material multimèdia...) i saber-los integrar en un blog o en una plataforma de comunicació.
 • Veu: Anàlisi d'un article i realització de tasques concretes derivades del treball de classe.
 • Aprenentatge entre iguals: treball escrit amb tres opcions a triar: disseny d’una proposta didàctica, disseny d’una recerca o reflexió conceptual.

 

 (*) La nota final s’obtindrà segons el següent percentatge

 • Audició: 30%
 • TIC: 30%
 • Veu: 30%
 • Aprenentatge entre iguals: 10 %

 

 

 

Bellaterra, febrer de  2015