Programa i horari

 

Mòdul 1: FILOSOFIA I ANTROPOLOGIA DE LA COMUNICACIÓ (9 crèdits)

Antropologia de la comunicació: Estudi de la comunicació mediàtica des de l’antropologia filosòfica, simbòlica i cultural. Programa 2011/12

Filosofia de la comunicació: Bases filosòfiques per a l’estudi de la comunicaciómediàtica, amb especial atenció a l’hermenèutica i la filosofia del signe i del llenguatge. Programa 2011/12

Mòdul 2: ESTUDIS LITERARIS, NARRATOLOGIA I COMUNICACIÓ (6 crèdits)

Fonaments de literatura comparada: Introducció a les principals teories i mètodes d’estudi de l’expressió literària, singularment des de l’òptica comparativa. Programa 2011/12

Narratologia mediàtica: Estudi de les narratives mediàtiques, periodístiques i audiovisuals, a partir dels principals corrents teòrics i metodològics que integren la perspectiva narratològica. Programa 2011/12

Mòdul 3: ÈTICA I ESTÈTICA DE LA COMUNICACIÓ (6 crèdits)

Ètica de la comunicació: Estudi de l’ètica de la comunicació i del discurs, en especial a partir del pensament de Jürgen Habermas i Karl Otto Apel. Programa 2011/12

Estètica de la comunicació: Fonaments d’estètica filosòfica aplicables a l’estudi de la comunicació mediàtica. Programa 2011/12

Mòdul 4: RETÒRICA I ESTILÍSTICA DE LA COMUNICACIÓ (6 crèdits)

Introducció a l’antiga i nova retòrica: Introducció a les teories i mètodes de la Retòrica antiga i moderna, tant en el vessant figural com en l’argumentatiu.

Introducció a l’estilística: Introducció als principals corrents i conceptes de l’estilística contemporània, en especial a la seva dimensió pragmàtica.

Programa 2012/2013

Treball final (6 crèdits)

Realització d'un treball de recerca d'aprofundiment en algun dels aspectes del camp temàtic delimitat per la diplomatura. El tema serà pactat entre l'estudiant i el seu tutor, triat ad hoc, i es desenvoluparà en forma d'"status questionis", és a dir, d'un treball acadèmic que recorri l'estat actual de la investigació entorn de la qüestió triada.

Campus d'excel·lència internacional U A B