MÀSTER UNIVERSITARI OFICIAL EN EGIPTOLOGIA

PRESENTACIÓ

Des del curs 2015-2016, el Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana de la Facultat de Filosofia i Lletres i l’Institut d’Estudis del Pròxim Orient Antic de la UAB ofereixen el Màster Universitari Oficial en Egiptologia.

Un Màster Universitari Oficial (MUO) és una titulació adaptada a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) que ha estat aprovada pel Ministeri d’Educació i que, per tant, té caràcter públic, tant pel que fa al títol com al preu. La finalitat d’un MUO és que l’estudiant adquireixi una formació avançada de caràcter especialitzat, orientada o bé a l’especialització acadèmica o professional (màsters acadèmics o professionalitzadors) o bé a la recerca i al doctorat (màsters investigadors).

El nou MUO en Egiptologia de la UAB succeeix el MUO en Llengua i Civilització de l’Antic Egipte, del qual s’han impartit tres edicions entre els cursos 2009-2010 i 2014-2015. Com aquest, el nou màster té una durada de dos cursos i és d’inici biennal. L’estructura del pla d’estudis també és bàsicament la mateixa. En canvi, la principal novetat és que la càrrega lectiva augmenta de 90 a 120 crèdits ECTS, per tal d’espaiar més l’adquisició de les competències específiques i millorar, per tant, el procés d’aprenentatge i d’adquisició de continguts i habilitats, i per adaptar la titulació a la normativa europea, que contempla màsters de 2 anys i 120 crèdits ECTS, i facilitar així la mobilitat dels estudiants en el marc de la Unió Europea.

La finalitat del MUO en Egiptologia es la de formar egiptòlegs professionals, que després iniciaran la carrera investigadora amb la realització d’un doctorat o bé es decantaran pel treball de camp a Egipte o per altres sortides professionals (vegeu més avall). El MUO en Egiptologia i el seu precedent, el MUO en Llengua i Civilització de l’Antic Egipte, s’inscriuen, de fet, en una llarga tradició de docència universitària de l’egiptologia, atès que els seus precedents directes són els programes de postgrau –propis (màsters) i oficials (doctorats)– impartits ininterrompudament durant dues dècades, entre els cursos 1992-1993 i 2009-2010, per l’IEPOA de la UAB (vegeu la secció “IEPOA” > “Presentació” d’aquesta mateixa web). L’objectiu principal del nostre centre en tots aquests anys ha estat, en efecte, el d’introduir l’egiptologia, és a dir, l’estudi científic de la civilització de l’antic Egipte en tots els seus aspectes (filologia, història, pensament, art, cultura material...), en l’àmbit acadèmic reglat català i espanyol, per a contribuir a equiparar el seu estatut acadèmic en el nostre país al que posseeix en altres països del nostre entorn geopolític i cultural immediat com França, Alemanya o el Regne Unit.

Així doncs, el MUO en Egiptologia ofereix als estudiants universitaris catalans, espanyols, hispanoamericans i de parla hispana en general una titulació oficial de formació i especialització egiptològica adaptada a les seves especificitats acadèmiques, culturals i idiomàtiques. Això els ha de permetre la realització d’estudis egiptològics en un entorn acadèmic propi, que no ha d’excloure posteriors estades formatives o de recerca en altres països i altres centres, en el context del pla de mobilitat promogut per l’EEES. En acabar els estudis, els estudiants obtindran el títol de Màster Universitari en Egiptologia per la Universitat Autònoma de Barcelona.

El MUO en Egiptologia comporta una única orientació: la investigadora, l’objectiu de la qual és formar l’estudiant perquè pugui, si ho desitja, continuar la seva carrera acadèmica realitzant un doctorat de temàtica egiptològica. El doctorat suposa l’elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball de recerca original. El Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana de la UAB ofereix un programa de doctorat que comprèn totes las disciplines de la seva competència i una de les línies de recerca del qual es la d’Egiptologia, de manera que els estudiants que acaben el màster poden continuar amb els seus estudis de doctorat en aquesta mateixa universitat.

Com s’ha dit, el MUO en Egiptologia consta de 120 crèdits ECTS distribuïts en set mòduls que s’imparteixen en dos anys acadèmics, quatre en el primer i tres en el segon. Tots els mòduls i activitats formatives són troncals i obligatoris i no hi ha itineraris ni optativitat. La titulació comença en anys alterns (és a dir, no cada curs sinó cada dos cursos). La segona edició s’impartirà en el bienni 2017-2019.

El professorat del MUO en Egiptologia està constituït per especialistes nacionals i estrangers, professors propis de la UAB o visitants, amb llarga experiència en la docència egiptològica i de reconeguda trajectòria acadèmica i investigadora. Per a facilitar la incorporació d’estudiants de parla hispana d’arreu del món, la llengua oficial de la titulació és l’espanyol.

COORDINADOR

Dr. Josep Cervelló Autuori -
Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana
Institut d’Estudis del Pròxim Orient Antic
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici MRA, porta 010
93 586 88 34

DADES DEFINIDORES DE LA TITULACIÓ

Branca de coneixement: Arts i Humanitats.
Tipus d’ensenyament: presencial.
Règim d’estudi: temps complet (es pot cursar a temps parcial, per mòduls, en quatre anys).
Nombre màxim de places ofertes: 30.
Càrrega lectiva: 120 crèdits ECTS distribuïts en set mòduls, tots obligatoris.
Orientació del MUO: investigadora.

COMPETÈNCIES QUE L'ESTUDIANT ASSOLIRÀ

CE01. Definir l’adscripció, la tipologia i les successives fases evolutives de la llengua egípcia antiga.
CE02. Identificar els diferents sistemes d’escriptura egipcis (jeroglífic, hieràtic, demòtic i copte) i conèixer els seus usos i cronologies, i, en el cas del jeroglífic, el hieràtic i el copte, també la seva paleografia, els seus signes i el seu funcionament.
CE03. Demostrar coneixements de gramàtica de les llengües egípcia clàssica (i egípcia antiga) neoegípcia i copta.
CE04. Llegir, traduir, analitzar gramaticalment, interpretar críticament i editar textos en egipci antic, egipci clàssic, neoegipci i copte de diferents gèneres i sobre diferents suports.
CE05. Demostrar coneixements especialitzats de filologia egípcia, tant sincrònica com diacrònica, així com dels diferents corrents del pensament filològic-lingüístic egiptològic.
CE06. Interpretar críticament textos com a fonts històriques i culturals.
CE07. Fonamentar l’epistemologia i la metodologia de la historiografia egiptològica i valorar els diferents corrents historiogràfics propis de la disciplina.
CE08. Descriure l’evolució historicocultural de l’antic Egipte, a partir de l’anàlisi crítica de las fonts textuals, arqueològiques i iconogràfiques.
CE09. Contextualitzar l’evolució historicocultural d’Egipte en el marc més ampli de la Mediterrània oriental i del Pròxim Orient i valorar les sincronies entre la civilització egípcia i les altres civilitzacions de l’Antiguitat.
CE10. Descriure la geografia física i humana, la geologia, els recursos naturals i la climatologia d’Egipte des de l’inici de l’Holocè fins als nostres dies.
CE11. Descriure, interpretar i datar un jaciment arqueològic, una edificació o un artefacte de l’antic Egipte.
CE12. Explicar, valorar i datar una obra d’art egípcia (pintura, escultura, relleu i art moble) en el seu context històric, sociològic i cultural.
CE13. Analitzar les creences religioses i l’univers simbòlic i ritual de l’antic Egipte en el seu context històric i cultural a través de la interpretació de les fonts textuals, arqueològiques i iconogràfiques que els documenten.
CE14. Reflexionar críticament sobre qüestions sociològiques i antropològiques d’actualitat en Egiptologia.
CE15. Aplicar els mètodes i tècniques del treball egiptològic i utilitzar els principals instruments i repertoris bibliogràfics, sèries i revistes, obres de referència i corpora de textos, diccionaris i enciclopèdies egiptològics.

OBJECTIU GLOBAL I SORTIDES PROFESSIONALS

L’objectiu global del MUO en Egiptologia és el de dotar l’estudiant dels coneixements teòrics i pràctics i dels mètodes i tècniques necessaris per a exercir la investigació egiptològica en totes les seves branques, des de la filologia fins la història, l’arqueologia i la història de la cultura. Per això, es dóna una importància central al treball directe amb les fonts textuals, arqueològiques i iconogràfiques, a la seva hermenèutica i a la seva contextualització històrica i cultural.

El pla d’estudis està dissenyat per formar egiptòlegs professionals, que puguin, després, exercir qualsevol de les diferents activitats associades a la disciplina, como són la investigació egiptològica i la carrera acadèmica o investigadora (començant pel doctorat), la docència (universitària, en institucions privades...), la museística i la gestió i conservació del patrimoni egiptològic, la gestió cultural en l’àmbit egiptològic, l’activitat editorial, el turisme cultural (viatges especialitzats), l’activitat en institucions egiptològiques públiques o privades, i el treball sobre el terreny a Egipte, en el marc de missions arqueològiques nacionals o estrangeres. El seguiment dels titulats de las dues primeres edicions del MUO en Llengua i Civilització de l’Antic Egipte permet constatar que una part d’ells inicien el seu doctorat o s’incorporen al mercat laboral en alguna de les branques d’activitat descrites.

PLA D'ESTUDIS

El MUO en Egiptologia consta de 120 crèdits ECTS distribuïts en quatre semestres (dos anys acadèmics) i preveu una única orientació: la investigadora. Aquesta orientació dóna accés al doctorat, de manera que els estudiants que ho desitgen poden continuar la seva especialització realitzant una tesi doctoral de temàtica egiptològica.

La raó d’aquesta extensió i durada dels ensenyaments rau en la necessitat d’integrar en un únic pla d’estudis continguts propedèutics i especialitzats (ja que no existeixen a Catalunya i a Espanya estudis egiptològics de grau) i d’espaiar en el temps els processos d’estudi i d’aprenentatge, amb la finalitat de garantir la correcta adquisició de continguts i la maduració egiptològica dels estudiants (especialment pel que fa al domini de la llengua i a la capacitació per a la lectura i interpretació de textos).

Els 120 crèdits ECTS es distribueixen en sis mòduls lectius de 15 ECTS cadascun i un mòdul de TFM de 30 ECTS. Quatre dels mòduls lectius, que corresponen als primers dos semestres (primer any acadèmic), tenen com a finalitat bàsica l’adquisició crítica de coneixements. Els altres dos mòduls lectius i el de TFM, que corresponen al segon any acadèmic i són anuals, tenen un caràcter especialitzat i preparatori per a la recerca.

Primer any, primer semestre

El primer semestre comporta dos mòduls d’adquisició de continguts, un de filològic (M1, 15 ECTS) i un altre d’històric i cultural (M2, 15 ECTS). El primer comprèn una introducció a la llengua egípcia clàssica i un primer contacte amb textos literaris i epigràfics egipcis, escrits en jeroglífics i en egipci clàssic (i també en egipci antic, que és la fase inicial de la història de la llengua i respon en essència a les mateixes estructures gramaticals), de dificultat baixa-mitja. El segon mòdul està dedicat a la història de l’antic Egipte des dels orígens fins al Regne Antic, així com a l’anàlisi específica de la cultura material i plàstica egípcia (arqueologia i art).

Primer any, segon semestre

L’estructura lectiva del segon semestre és idèntica a la del primer: un mòdul de continguts filològics (M3, 15 ECTS) i un altre de continguts històrics i culturals (M4, 15 ECTS). El primer suposa, per una banda, la continuació del treball de lectura i anàlisi de textos literaris i epigràfics en jeroglífics i en egipci clàssic, aquest cop de dificultat mitja-alta, i, per una altra, una introducció a l’escriptura hieràtica i als textos i a la cultura de l’Egipte cristià copte. El segon mòdul està dedicat a la continuació de l’anàlisi de la història de l’antic Egipte (des del Primer Període Intermediari fins a principis del Regne Nou), així com a aspectes historicoreligiosos (religió egípcia) i a la problemàtica de les relacions d’Egipte amb les civilitzacions del seu entorn (Pròxim Orient).

Segon any, mòduls lectius anuals

El segon any compta amb dos mòduls lectius de duració anual i de caràcter especialitzat, un de contingut filològic i l’altre de contingut històric i cultural. El primer d’ells (M5, 15 ECTS) està dedicat, per una banda, a qüestions superiors de gramàtica sincrònica i diacrònica de l’egipci i a textos egipcis clàssics de dificultat alta, i, per una altra, a la gramàtica i els textos de la llengua neoegípcia. El segon (M6, 15 ECTS) està dedicat a l’anàlisi dels períodes restants de la història d’Egipte (des del Regne Nou fins a l’Època Grecoromana), així com a aspectes econòmics, administratius, socials i de gènere.

Segon any, mòdul anual de Treball de Fi de Màster

El mòdul de TFM (M7, 30 ECTS), que és anual i inclou formació metodològica, suposa la iniciació de l’estudiant en els mètodes i tècniques de la investigació egiptològica i l’elaboració i defensa pública del Treball de Fi de Màster

SEQÜENCIACIÓ DEL PLA D'ESTUDIS I CONTINGUTS

Curs I (60 crèdits ECTS)

Semestre: 1

Mòduls i crèdits ECTS Continguts 

M1 Llengua egípcia I
(15 crèdits)

Iniciació a l’escriptura jeroglífica i a la llengua egípcia clàssica
Textos egipcis clàssics (nivell baix-mitjà)
Epigrafia egípcia I

M2 Historia i civilització egípcia I
(15 crèdits)

Història de l’Egipte faraònic (orígens i Regne Antic)
Art egipci
Arqueologia egípcia

Semestre: 2

Mòduls i crèdits ECTS Continguts 

M3 Llengua egípcia II
(15 crèdits)

Textos egipcis clàssics (nivell mitjà-alt)
Epigrafia egípcia II
Iniciació a l’escriptura hieràtica
Llengua i cultura coptes 

M4 Historia i civilització egípcia II
(15 crèdits)

Història de l’Egipte faraònic (del Primer Període Intermediari a principis del Regne Nou)
Religió egípcia
Història i arqueologia del Pròxim Orient

Curs II (60 crèdits ECTS)

Mòduls lectius anuals

Mòduls i crèdits ECTS Continguts 

M5 Especialització egiptològica: filologia
(15 crèdits)

Curs superior de filologia egípcia
Textos egipcis clàssics (nivell alt)
Llengua i textos neoegipcis
Escriptura hieràtica

M6 Especialització egiptològica:
història i civilització (15 crèdits)

Història de l’Egipte faraònic (del Regne Nou a l’Època Grecoromana)
Administració, societat i economia egípcies
Qüestions de sociologia i gènere (vida, sexualitat, identitat, violència)

Mòdul anual de Treball de Fi de Màster

Mòduls i crèdits ECTS Continguts 

M7 Treball de Fi de Máster
(30 crèdits)

Metodologia de la recerca egiptològica
Treball de Fi de Màster

PROFESSORAT

Professors fixos

Dr. Francisco Bosch Puche (Griffith Institute, University of Oxford, Regne Unit)
Dr. Josep Cervelló Autuori (UAB)
Dr. Francesc Josep De Rueda Roigé (UAB)
Dr. Andrés Diego Espinel (CSIC, Madrid)
Dr. José Lull García (UAB)
Dr. Miguel Ángel Molinero Polo (Universidad de La Laguna, Tenerife)
Dr. Juan Carlos Moreno García (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, París, França)
Dr. Marc Orriols i Llonch (col·laborador IEPOA-UAB)
Dr. Alberto J. Quevedo Álvarez (col·laborador IEPOA-UAB)
Dr. Jordi Vidal Palomino (UAB)

Professors visitants

Dr. Marcelo Campagno (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Dr. José Manuel Galán Allué (CSIC, Madrid)
Dr. Gwenola Graff (Institut de Recherche pour le Développement, França)
Dr. Pascal Vernus (École Pratique des Hautes Études, París, França)

LLENGUA

Per a facilitar la incorporació d’estudiants de parla hispana de tot el món, la llengua oficial del MUO en Egiptologia es l’espanyol. Els estudiants han d’estar capacitats, però, per llegir textos especialitzats com a mínim en anglès i francès.

En tot cas, els estudiants que tinguin intenció de realitzar el doctorat han de preocupar-se per assolir un bon nivell d’anglès, francès i alemany (aquest darrer almenys pel que fa a la comprensió lectora), perquè aquestes són les tres llengües científiques en les quals es desenvolupa la disciplina egiptològica i està escrit el 90% de la bibliografia.

ACCÉS

El MUO en Egiptologia està adreçat especialment a persones amb coneixements bàsics de gramàtica (de la llengua pròpia) i d’humanitats, que tinguin interès i capacitat per a l’estudi de les llengües antigues, la història, l’arqueologia, la història de l’art i la història de les religions, així com sensibilitat envers l’alteritat cultural i envers les cultures regides per un pensament de tipus miticoreligiós.

Per a accedir a la titulació s’ha d’estar en possessió de qualsevol títol universitari oficial (grau, llicenciatura o equivalents). La inexistència d’estudis de grau en egiptologia a Catalunya i a Espanya i l’interès que la disciplina egiptològica desperta entre públics d’orientacions o especialitats molt diverses, sumats al fet que la titulació introdueix en la disciplina des del nivell de principiant, expliquen que l’accés no estigui limitat a carreres concretes.

Per raons d’eficàcia didàctica, tutorial i d’aprenentatge, el nombre màxim de places ofertes és de 30. Cas que hi hagués un nombre major de preinscrits, s’obriria un procés de selecció en base a tres criteris: curriculum vitae, expedient acadèmic i entrevista.

HORARIS DEL CURS 2017-2018

Els horaris són sempre de tarda i de dilluns a dijous (excepcionalment, també divendres), i la franja horària és de 16:00 a 20:00 h.

LLOC D'IMPARTICIÓ DE LES CLASSES

Facultat de Lletres, Campus de Bellaterra, UAB

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ I MATRÍCULA

http://www.uab.cat/web/informacio-academica-dels-masters-oficials/l-oferta-de-masters-oficials/informacio-general/egiptologia-1096480139517.html?param1=1345679572072

INFORMACIÓ SOBRE BEQUES D’ESTUDI

http://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/beques-d-estudi-1345666085337.html

INFORMACIÓ SOBRE BEQUES I AJUTS PER A CURSAR UN MÀSTER OFICIAL O UN DOCTORAT

http://www.uab.cat/web/-1282904340935.html?param3=tipusEstudi&param4=ESTMO

http://www.uab.cat/web/-1282904340935.html?param3=tipusEstudi&param4=ESTDO

Campus d'excel·lència internacional U A B