COL·LECCIÓ AULA AEGYPTIACA-STUDIA

AVLA ÆGYPTIACA­ – STVDIA (AÆ-S)

Aula Ægyptiaca-Studia té el format d'una sèrie no periòdica que publica tot tipus de textos especialitzats d'Egiptologia, des de monografies fins a memòries d'excavacions, des de volums temàtics col.lectius fins a actes de congressos i col.loquis. L'objectiu és el de posar a l'abast i al servei de la naixent Egiptologia científica espanyola (però també no espanyola) un instrument eficaç i útil tant bibliogràficament com editorialment.

Els primers quatre volums de la col·lecció han estat publicats per la Fundació Aula Ægyptiaca de Barcelona entre 2001 i 2005. Des de 2005, Aula Ægyptiaca-Studia ha passat a ser una publicació de l'IEPOA i del Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Volums publicats per la Fundació Aula Ægyptiaca:

Volum 1
Josep Cervelló Autuori (ed.),
África antigua. El antiguo Egipto, una civilización africana. Actas de la IX Semana de Estudios Africanos del Centre d'Estudis Africans de Barcelona (18-22 de marzo de 1996), Barcelona, 2001, 300 pp.
ISBN: 84-607-2429-8

Volum 2
Josep Cervelló Autuori i Alberto J. Quevedo Álvarez (eds.),
...ir a buscar leña. Estudios dedicados al Prof. Jesús López, Barcelona, 2001, 204 pp.
ISBN: 84-607-2341-0

Volum 3
Marcelo Campagno
De los jefes-parientes a los reyes-dioses. Surgimiento y consolidación del Estado en el antiguo Egipto, Barcelona, 2002, 357 pp.
ISBN: 84-607-5102-3

Volum 4
María Rosa Valdesogo Martín,
El cabello en el ritual funerario del antiguo Egipto a partir de los Textos de los Sarcófagos y de la evidencia iconográfica, Barcelona, 2005, 158 pp.
ISBN: 84-609-7307-7

Volums publicats per l'Institut d'Estudis del Pròxim Orient Antic i el Servei de Publicacions de la UAB:

Volum 5
Josep Cervelló Autuori, Montserrat Díaz de Cerio Juan i David Rull Ribó (eds.),
Actas del Segundo Congreso Ibérico de Egiptología (Bellaterra, 12-15 de marzo de 2001),
Bellaterra, 2005, 372 pp.
ISBN: 84-490-2461-7

Volum 6
Andrés Diego Espinel,
Etnicidad y territorio en el Egipto del Reino Antiguo,
Bellaterra, 2006, 524 pp.
ISBN: 84-490-2460-9

Volum 7
Lucía Díaz-Iglesias Llanos,
El ciclo mítico de Heracleópolis Magna. Continuidad y reelaboración a partir de las fuentes funerarias y cultuales,
Bellaterra, 2014, 594 pp.
ISBN:  978-84-490-4852-4

Més informació:
Servei de Publicacions de la UAB-Col·lecció Aula Aegyptiaca-Studiae

Campus d'excel·lència internacional U A B