Els temps que vivim estan marcats per canvis molt ràpids i d’una gran complexitat. Avui a l’educació formal i no formal conviuen molts contextos culturals, socials i familiars. Això implica que els professionals de l’educació, tant els equips directius, com els docents o els educadors socials o els pedagogs es vegin abocats a gestionar aquesta riquesa i varietat de contextos complexos per poder realitzar la seva tasca. Els cal, doncs, desenvolupar competències i habilitats, basades en un pensament capaç de captar les interaccions, operar en xarxa i tenir estratègies d’intervenció des d’una perspectiva amplia que inclogui tots els sistemes implicats en la interacció educativa.


L'aplicació de les aportacions de  la visió sistèmica al marc educatiu obre la porta a un nou paradigma pedagògic que possibilita als docents mirar la realitat educativa com un tot, vinculant els sistemes familiars, socials, culturals i històrics, i d’altra banda veure com això influeix, repercuteix i està a la base dels processos d'ensenyament-aprenentatge.


L’evolució de l’educació i els reptes de la societat actual fan necessari formar professionals que centrin l’educació en la relació i els vincles com a element clau per afavorir la bona gestió, la convivència i l’aprenentatge, així com  el desenvolupament holístic de la persona.


Aquesta mirada a l'educació, respon a una necessitat creixent de revisar alguns aspectes que havien estat exclosos, camps d'informació transgeneracional i emocional, que ens ofereixen comprensions profundes i útils per acompanyar a les noves generacions cap a la vida, i permet als professionals ubicar-se  per fer la seva tasca, des de la fortalesa de la seva funció i des del benestar. L’epicentre del succés és l’acció recíproca entre òrgans, components d’una família, d’una escola o de qualsevol grup humà.


El nostre Postgrau pretén contribuir a la introducció de canvis profunds en la forma de pensar l’educació i les actituds cap a  tots  aquells que intervenen en l’acte educatiu: famílies, alumnes, docents, etc. formant especialistes en Educació Sistèmica Multidimensional que puguin intervenir en els àmbits educatius formal i no formal per donar resposta a les necessitats educatives dels  alumnes, famílies, equips i contextos etc. i per afavorir l’aprenentatge i el desenvolupament dels individus i la seva inclusió social.


Les sortides professionals del Postgrau són l'assessorament i l'orientació en educació sistèmica en centres i organitzacions d’educació formal i no formal, així com l'orientació sistèmica personal i familiar.

Campus d'excel·lència internacional U A B