Grup de Recerca

Un dels eixos del Grup d’Educació i Gènere (juntament amb el d’Acció) és l’eix de Recerca. Actualment, estem realitzant un projecte de recerca que té per objectiu identificar quina és la situació de la Facultat de Ciències de l’Educació pel que fa a la perspectiva de gènere, tot destacant les experiències que ja s’estan duent a terme en aquesta línia.  

Per poder assolir aquest objectiu, inicialment, vam elaborar un marc conceptual i analític, -de manera col·laborativa- com a proposta teòrica per analitzar la perspectiva de gènere a la Facultat. Aquest document, que està publicat al Dipòsit Digital de Documents de la UAB (en accés obert), està constituït al voltant de 4 dimensions teòriques interrelacionades: ‘QUÈ? QUI? COM? ON?’. En aquest sentit, l’anàlisi de la perspectiva de gènere a la Facultat no només se centrarà en els continguts que s’inclouen (o que no s’inclouen) a la docència (QUÈ), sinó també en les metodologies docents (COM), en les subjectivitats tant del professorat com de l’alumnat  sobre la qüestió del gènere i el seu nivell de ceguesa d’aquest element (QUI), i en els espais físics i simbòlics en què s’emmarca el fenomen educatiu (ON).

infografia_a4.jpg

Per indagar en aquestes dimensions, s’han realitzat grups de discussió amb representants de l’alumnat de tots els cursos i graus, i amb professorat de la Facultat. Aquests grups de discussió tenen un clar caràcter (trans)formatiu, i han estat dissenyats, duts a terme i analitzats de manera col·laborativa entre els membres del Grup (alumnat, professorat i PAS). Al mateix temps, també s’estan realitzant entrevistes al professorat per tal d’identificar bones pràctiques i reflexionar sobre el “fer” docent pel que fa a la perspectiva de gènere i les pedagogies feministes.  

De manera complementària, el professorat membre del Grup d’Educació i Gènere tutoritza Treballs Finals de Grau (TFG) on s’inclou com a proposta la línia temàtica ‘educació i gènere’. Això permet que diverses estudiants duguin a terme el seu TFG en el marc del Grup d’Educació i Gènere, la qual cosa possibilita que es produeixin sinergies i un enriquiment mutu. 

Campus d'excel·lència internacional U A B