Avaluació en l'Adquisició de la Competència Traductora (EACT)

La finalitat del projecte EACT és establir procediments d'avaluació per a diferents nivells d'adquisició de la competència traductora. Se centra en la traducció directa de l'alemany, el francès i l'anglès (L2 dels centres espanyols de formació en traducció) i la traducció entre L1. Les llengües d'arribada són l'espanyol, el català, el gallec i el basc.

El projecte EACT és la continuació del projecte de recerca sobre anivellament en l'adquisició de la competència traductora (NACT) del grup PACTE. Aquesta recerca ha permès d'establir nivells de desenvolupament en l'adquisició de la competència traductora i s'han proposat 3 nivells (A, B i C), amb subnivells, i d'elaborar descriptors per a cada nivell i per a sis competències.

El projecte EACT se centra en els nivells de traducció A1, A2, B1 i B2 (iniciació a la traducció, iniciació als camps d'especialització de la traducció), que són els que s'han descrit en el projecte NACT.

En el projecte EACT es fan servir mètodes qualitatius i quantitatius. Té una duració de 4 anys i hi participen 5 centres espanyols de formació en traducció representatius de diferents contextos lingüístics i geogràfics: Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad de Granada, Universitat Jaume I, Universidad de País Vasco i Universidade de Vigo. També hi participa la University of Westminster (Regne Unit).

Inclou la realització de dos estudis empírics en què participaran estudiants i docents dels 5 centres espanyols:

  1. Un estudi, mitjançant una enquesta, sobre la situació actual de l'avaluació en els graus de traducció d'Espanya, dirigida a docents de traducció de diferents nivells i combinacions lingüístiques.
  2. Un estudi per a valorar la proposta elaborada de procediments d'avaluació, en el qual es recolliran dades d'estudiants de traducció i grups de docents.

 

Els resultats obtinguts permetran obtenir procediments d'avaluació estandarditzats per a diferents nivells de competència traductora i serviran per a provar la precisió de l'escala i la idoneïtat dels descriptors elaborats en el projecte NACT.

Universitats sòcies

Centre col·laborador

Campus d'excel·lència internacional U A B