Maryam Dehghanzadeh

 
Doctorands / Doctorandes
Doctorands
Títol de la tesi:

The Impact of Intralingual Translation on Persian Legal Text Comprehensibility

Director/a:

Dra. Mariana Orozco Jutorán

Tesi en cotutela: -
Data d'inscripció de la tesi: 2020/01/14
Tesi europea: SI
Idioma de la tesi: Anglès
Resum: Pel que fa al fet que les persones sempres’enfronten a reptes permanents en l’àrea del llenguatge i del dretquaninteractuenambl’àmbitjurídic, la presentinvestigació se centra en la traduccióintralingüe de termes legals en llengua persa. El fet que la gentlaica desconeguiels termes legals i, per descomptat, les dificultats a les qualss’enfrontenmentrellegeixfins i tot un text legal senzill, de vegadescondueix a una demanda i a la pèrdua de diners o béns.
El que fa que els textos legalssiguindiferentsd'altres textos especialitzats,són la terminologia jurídica específica i l'ordenamentjurídic de cada país, és per aixòque Tiersama (2000) considera els termes legalscom a elementsespecífics de la cultura. L’estild’escripturaempraten textos legals també ésdiferent de l’estild’escripturad’altrescamps de la ciència. Tenint en comptediferentssistemesjurídics, el sistema jurídiciraniàés una barreja de dretcomú, lleiestatutària i jurisprudènciaislàmica. Atès que la llenguautilitzada en la legislació persa està unificada amb la llenguaàrab, la majoriadels termes tècnicsdels textos legalspersessónparaules de préstecàrab i, per tant, molts termes legalssóndifícilsd’entendre per alslaics, o fins i totsóncompletamentinabastables (és a dir, que no tenenconeixementsespecialitzats, tal com explica Nisbeth Jensen, 2013). A més, també hi ha termes jurídics que tenensignificatsdiferents en dret i en llenguatge general.
Per tant, l’estudipreténtrobar les àreesproblemàtiques per alslaicsen llegir documentslegalsquotidians que han de comprendre i signar, aixícom també analitzar si la traduccióintralingüe té un impacte en la comprensiódelsdocumentslegals per partdelsciutadansiranians.
Becari: NO
Tipus de Beca: -
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2019/11/01

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Traducció de textos especialitzats
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: -
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l’Àsia Oriental: -
Línia secundària de recerca: -
Estades predoctorals de recerca: -
Publicacions: -
Mèrits de recerca (Publicacions, congressos, etc.): Dehghanzadeh, M. (2015). "Deformation in the Translation of Novel / Analysis of William Faulkner‘ The Sound and Fury ’Based on Antonie Berman’s Deforming Tendencies", Actes de la primera conferència nacional sobre estudis de traducció, Kerman Institute of Higher Education, Kerman, Iran. (Presentació oral)

Dehghanzadeh, M., Gholizadeh, M., (2015). "Anàlisi de la traducció de literatura infantil Estudi de cas: el noi saucy", (Presentació del pòster)

Campus d'excel·lència internacional U A B