Rocío Bernabé Caro

 
Doctorands / Doctorandes
Doctorands
Títol de la tesi: Analysis of the reception of easy-to-read subtitles
Director/a: Dra. Pilar Orero
Tesi en cotutela: -
Data d'inscripció de la tesi: 2018/09/18
Doctorat internacional: -
Idioma de la tesi: Anglès
Resum: La lectura és un dret humà fonamental; encara així, no totes les persones saben llegir, i moltes s'enfronten a barreres de lectura i comprensió. La Convenció de l'ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD) identifica la falta d'alfabetització com un risc i estableix de forma explícita la necessitat de facilitar la comprensió (Nacions Unides, 2018). En l'actual societat del coneixement, els mitjans audiovisuals constitueixen la base de la comunicació, l'educació i la plena participació social i democràtica. No obstant això, l'accés a la informació audiovisual requereix sovint capacitats cognitives, lingüístiques o de comprensió que la fan inaccessible per a algunes audiències. Encara que existeixen molts serveis d'accessibilitat (audiodescripción, subtitulat, rehablado, llengua de signes), els serveis de Lectura Fàcil encara són relativament desconeguts i solen associar-se solament a persones amb discapacitat intel·lectual o dificultats d'aprenentatge.
Aquesta tesi doctoral persegueix un doble objectiu. En primer lloc, combinar la Lectura Fàcil amb altres serveis d'accessibilitat i, en segon lloc, analitzar la recepció i la percepció d'aquests subtítols en Lectura Fàcil. D'una banda, la tesi generarà una nova taxonomia de Serveis híbrids d'accessibilitat en Lectura Fàcil. Per una altra, l'ús d'una metodologia centrada en l'usuari permetrà obtenir dades empíriques en aquesta nova modalitat híbrida de subtítols fàcils de llegir i comprendre.
La recerca parteix dels resultats generats en el projecte europeu Digital Television for All (DTV4ALL: http://www.psp-dtv4all.org). Aquesta manera de procedir permetrà comparar i combinar les dades ja existents amb els nous en Lectura Fàcil. La replicació de la metodologia garantirà la validesa i la fiabilitat dels resultat
Becari: NO
Tipus de Beca: -
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2017/11/05

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Traducció audiovisual i accessibilitat als mitjans de comunicació
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: -
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l’Àsia Oriental: -
Línia secundària de recerca: -
Estades predoctorals de recerca: -
Publicacions: Bernabé, R.; Orero P (forthcoming). Easy Reading as Multimode Accessibility Service. Article submitted to Hermeneus

Bernabé R., Orero P. (forthcoming). Easier Audio Description: An easy listening and easy understanding access service

Bernabé, R. (2017). Propuesta metodológica para el desarrollo de la Lectura Fácil según el Diseño Centrado en el Usuario. Revista Española de Discapacidad Vol. 5 No. 2 p. 7-18.

Comunicacions a congressos: Rocío Bernabé and Pilar Orero. Scientific poster of the EU-funded LiveTextAccess project on intralingual real-time respeaking and velotyping. Barrier-free Communication Conference. Swiss Centre for Barrier Free Communication. 9-10 November 2018. 

Rocío Bernabé and Pilar Orero. Presentation of the EU-funded LiveTextAccess project – Bridging the gap between training and profession in live subtitling. 6th International Symposium on Accessibility and Live Subtitling. Civica Scuola Interpreti e Traduttori "Altiero Spinelli", Milan, Italy. 14 September 2018

Rocío Bernabé. Easy to Read Subtitles. Scientific poster. Jornada sobre Lectura Fàcil "Necessitats, experiències i reptes". L’ERI Lectura de la Universitat de València i la Subdirecció General del Llibre, Arxius i Biblioteques de la Generalitat Valenciana, Valencia, Spain. 18-19 may 2018.

Rocío Bernabé. Keynote Speaker at the TransAccess, Translation and Accessibility, Conference in Krakow. 16 November 2017

Rocío Bernabé. Co-Speaker at the Munich Web Week in collaboration with the Pfennigparade. Topic: Easy to Read and Eye-controlled system for computers. Pfennigparade München. October 2016

Rocío Bernabé Caro. Speaker at the 13th Conference of the European Association of Teachers (ebb-aede) Ganzheitlicher Sprachunterricht in Europa: Anregungen und Übungen zu Methoden und Lernszenarien (Holistic Language Teaching in Europe - Suggestions and Activities to Methods and Learning 

Campus d'excel·lència internacional U A B