Xuanzi Cao

 
Doctorands / Doctorandes
IMG
Títol de la tesi:

La teoría de la traducción de China comparada con Occidente y la investigación de la historia de la traducción en China

Director/a: Dra. Montserrat Franquesa Godia. Tutor: Montserrat Bacardí Tomàs
Data d'inscripció de la tesi: 2018/05/03
Tesi europea:  
Idioma de la tesi: Castellà
Resum:

L'objectiu principal d'aquesta tesi és analitzar els àmbits teòrics de la traducció a Orient i a Occident, per tal de conèixer els punts divergents i els convergents. Farem també una aproximació l'evolució de les teories de la traducció a la Xina al llarg de la història.
A partir de 1972, quan Holmes proposà el concepte de Translation Studies s'inicià el debat terminològic en el camp de la traductologia. A través de l'aportació de traductors com Bassanett, Hornb, o Lambert els estudis de traducció esdevenen una disciplina particular que ha anat evolucionant durant la dècada dels 90. Mentrestant, els estudis sobre traducció a la Xina, encara no s'han desenvolupat, ¿potser perquè es tracta d'una cultura llunyana des del punt de vista d 'Occident? A partir de la comparació podrem conèixer els criteris de traducció, la trajectòria del desenvolupament i les característiques a la Xina. Com que la major part de les propostes sobre la traducció han sorgit de part de traductors occidentals, no han arribat a altres latituds. Si analitzem les bases de la traductologia en ambdues latituds, descobrirem què s'entén por fidelitat, fluïdesa i concordança d'estil.
En primer lloc, analitzarem la història de la traducció a Orient, per tal de conèixer-ne al detall l'evolució. En segon lloc, escollirem els traductors xinesos més representatius de diferents períodes i estudiarem les seves opinions sobre la traducció. En tercer lloc buscarem els punts en comú i les diferències entre traduccions orientals i occidentals per tal de fer-ne una anàlisi comparativa. El punt de sortida serà la bibliografia existent, presentarem l'estat de la qüestió́, per tal definir un panorama complet de la traductologia a Orient i a Occident.

Becari: NO
Tipus de Beca: -
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2017/10/06

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Història de la traducció i la interpretació
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Interculturalitat, ideologia i sociologia de la traducció i interpretació
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l'Àsia Oriental: Llengua i literatura de l'Àsia Oriental
Línia secundària de recerca: Cultura, pensament i interculturalitat
Estades predoctorals de recerca:

Fer una presentació titulada "Les teories de la traducció de la Xina comparada amb Occident i la investigació de la història de la traducció a la Xina en el seminari permanent d'investigació". (Universitat Autònoma de Barcelona, ​​març de 2019)

Participar en la investigació de la teoria de la traducció del sutra a la Xina convocada per Buddhist Association of China (Temple de Longquan, 2018)

Publicacions:

Xuanzi Cao y Monserrat Franquesa Gòdia(2020), Estudi de la traducció de l'xinès a l'espanyol de l'Sutra Estrada,China.

Xuanzi Cao y Monserrat Franquesa Gòdia(2020), Monjos i traductors: Kumarajiva i Xuan Zang, difusors de el budisme a la Xina

Comunicacions a congressos:

Assistència al seminari de interseccionalitat, Feminisme i Traducció (SIFT): Afrofeminismo

Assistència a la investigació Inter Àsia, CERAO - UAB pel que fa a Plantejament, metodologia i resultats de l'Arxiu Xina Espanya.

Assistència a la conferència sobre Reexplicación sobre Xin Da Ja - Reflexió de la història del desenvolupament de la teoria de la traducció xinesa. (Xie Tianzhen, TAC)

Assistència a la conferència sobre Investigació del problema de la teoria de traducció de la Xina. (Mu Lei, TAC)

Assistència a la conferència sobre El desenvolupament dels traductors és sense límit ni ombrívol. (Kevin Quirk, TAC)

Campus d'excel·lència internacional U A B