Belén Agulló

 
Doctorands / Doctorandes
Doctorands
Títol de la tesi:

Accessibility in immersive environments

Director/a: Dra. Anna Matamala
Tesi en cotutela: -
Data d'inscripció de la tesi: 2018/02/23
Tesi europea: -
Idioma de la tesi: Anglès
Resum: Els mitjans immersius com ara la realitat virtual o els vídeos en 360º estan cada vegada més presents en la nostra societat. No obstant això, aquests mitjans no sempre són accessible per a tots els usuaris, i es necessita investigar en el camp de la Traducció Audiovisual (TAV) i l'Accessibilitat en els Mitjans (AM) per donar resposta a les necessitats de tot tipus d'usuaris. Aquesta tesi es desenvolupa en relació amb el projecte europeu ImAc (Immersive Accessibility), finançat pel programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea. L'objectiu d'aquest projecte és integrar l'accessibilitat en els mitjans immersius emergents, com els vídeos de 360º o la realitat virtual.

L'objectiu principal d'aquesta tesi és estudiar la recepció de diferents estratègies per a la implementació de subtítols per a sords en entorns immersius, i també l'impacte que aquestes estratègies tenen en el nivell d'immersió dels usuaris. Aquesta recerca és pionera ja que en aquest moment no hi ha cap estàndard de subtítols per a sords implementat en entorns immersius, per la qual cosa aquest estudi durà a terme proves per comprovar el funcionament de les diferents estratègies que es proposaran en un entorn de laboratori controlat amb usuaris finals reals abans d'implementar-se en un entorn obert accessible per al públic general.

Aquesta tesi inclourà una anàlisi actualitzada sobre les tecnologies immersives (realitat virtual i vídeos de 360º), així com la seva aplicació actual als mitjans audiovisuals. A més, es presentarà una anàlisi exhaustiva sobre les actuals pràctiques de subtitulació i subtitulació per a sords en entorns immersius. La subtitulació en mitjans immersius encara està en fase de desenvolupament, per la qual cosa més recerca i proves són necessàries. Aquesta tesi presentarà diferents solucions desenvolupades basades en un enfocament centrat en l'usuari. Finalment, es duran a terme diferents estudis de recepció amb la finalitat de reunir els comentaris, suggeriments i impressions dels usuaris finals en relació a les seves preferències, la usabilitat dels subtítols i el nivell d'immersió, i es presentaran els resultats. El que es pretén aconseguir amb aquesta tesi és: 1) proposar directrius sobre com implementar subtítols en mitjans immersius de la manera més efectiva, des d'un punt de vista tècnic, lingüístic i centrat en l'usuari, així com presentar els resultats dels estudis de recepció realitzats durant la tesi per poder implementar millores en el futur; i 2) contribuir a la bibliografia i marc teòric sobre la subtitulació i subtitulació per a sords en els estudis de TAV i AM.

Becari: SI
Tipus de Beca: EU-funded project: ImAc (Immersive Accessibility)
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2017/10/01

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Traducció audiovisual i accessibilitat als mitjans de comunicació
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Aplicació de la metodologia empírica en la recerca sobre traducció i interpretació
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l’Àsia Oriental: -
Línia secundària de recerca: -
Estades predoctorals de recerca: -
Publicacions:

Matamala, A., Orero, P., Rovira-Esteva, S., Casas-Tost, H., Morales, F., Soler-Vilageliu, O., Agulló, B., Fidyka, A., Segura, D., Tor-Carroggio, I. (2018). User-centric approaches in access services evaluation: profiling the end user. Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources Evaluation (LREC 2018), p. 1-7

Agulló, Belén and Anna Matamala (forthcoming). The challenge of subtitling for the deaf and hard-of-hearing in immersive environments: results from a focus group, The Journal of Specialised Translation, 32.

Agulló, Belén, Anna Matamala and Pilar Orero (2018), From disabilities to capabilities: testing subtitles in immersive environments with end users, HIKMA, 17, pp. 195–220.

Agulló, Belén, Montagud, Mario and Isaac Fraile (forthcoming), Making interaction with virtual reality accessible: rendering and guiding methods for subtitles, Artificial Intelligence for Engineering Design, Analysis and Manufacturing.

Agulló Belén (forthcoming). Technology for subtitling: a 360-degree turn, Hermeneus.

Mèrits de recerca (Publicacions, congressos, etc.):

Agulló, Belén. Making immersive environments accessible for deaf and hard-of-hearing users. 9th International Symposium for Young Researchers in Translation, Interpreting, Intercultural Studies and East Asian Studies, UAB, Bellaterra (Spain), 29-6-2018.

Agulló, Belén. SDH in Immersive Environments: Can Subtitles be Immersive at all? Languages & The Media 2018, ICWE, Berlin (Germany), (forthcoming) 3-10-2018;5-10-2018.

Agulló, Belén, Orero, Pilar and Matamala, Anna, “Implementing subtitles in immersive media for a comfortable reading”. Accepted as a Poster Presentation, WoRLD-Research perspectives, San Sebastian (Spain), October 2018.

Agulló, Belén (2019). Nuevos retos para la TAV: subtitulación en medios inmersivos. Resultados de un análisis de corpus. AIETI 2019, Universidad de Alicante, 23-25th January, 2019.

Agulló, Belén (2019). The challenge of implementing SDH in immersive media. Media For All 8. Stockholm University (Sweden), 17-19th June, 2019.

Campus d'excel·lència internacional U A B