Fiona Kelso

 
Doctorands / Doctorandes
Doctorands
Títol de la tesi:

Translating the Catalan Landscape: an exploration of English translations of geographical features in Catalan literature

Director/a: Dra. Laura Santamaria Guinot
Data d'inscripció de la tesi: 2018/02/23
Tesi europea: SI
Idioma de la tesi: Anglès
Resum:

L’objectiu de la tesi és identificar, estudiar i analitzar els diferents enfocaments i estratègies de traducció emprats en la traducció a l’anglès de les característiques geogràfiques com a referències culturals en la literatura catalana. L’estudi parteix de la reflexió sobre la definició de paisatge i proposa un viatge històric a través de les diferents conceptualitzacions del paisatge, reals i imaginàries: per exemple, dels paisatges arcàdics i pastorals a les idees filosòfiques romàntiques de Kant de bellesa de la natura, i particularment del moviment excursionista català a les interpretacions actuals de simbolisme, identitat i pertinença. 
En aquest projecte es revisaran les diferents estratègies de traducció proposades sobre aquesta qüestió dins de l’àmbit de la traductologia i s’examinarà com s’han aplicat o es podrien aplicar sobre el corpus seleccionat.
Per al corpus de textos originals s’han triat obres de diversos períodes històrics i de diferents àrees geogràfiques de Catalunya, i totes les traduccions a l’anglès són obres contemporànies:

BARBAL, M. (1985) Pedra de tartera. Barcelona: Laia
BARBAL, M. (2010) Stone in a Landslide [Pedra de tartera]. Londres: Peirene Press. (Traducció de Laura McGloughlin, ed. Paul Mitchell) 
CATALÀ, V. (2008) Solitud. Barcelona: Edicions 62
CATALÀ, V. (CATERINA ALBERT I PARADÍS) (1966) Solitude. Columbia: Readers International Inc. (Prefaci i traducció de D. H. Rosenthal)
PLA, J. (ED. NARCÍS GAROLERA) (2012) El quadern gris. Barcelona: Edicions Destino
PLA, J. (2013) The Gray Notebook. Nova York: New York Review of Books (Introducció de Valentí Puig. Traducció de Peter Bush)
VERDAGUER, J. (ED. NARCÍS GAROLERA) (1997) Canigó. Barcelona: Quaderns Crema
VERDAGUER, J. (2015) Mount Canigó. Woodbridge/Barcelona: Tamesis. Barcino (Introducció i traducció de Ronald Puppo)

A l’etapa final de la tesi els resultats es presentaran en forma de mapes per tal de comparar i contrastar les estratègies emprades en cada cas per descobrir semblances i diferències en les obres traduïdes i posar en relleu possibles patrons de traducció.

 
Becari: NO  
Tipus de Beca: -  
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2017/10/23  
   

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

 
Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Interculturalitat, ideologia i sociologia de la traducció i interpretació  
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Traducció de textos literaris  
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l’Àsia Oriental: -  
Línia secundària de recerca: -  
   
Estades predoctorals de recerca: -  
   
Mèrits de recerca (Publicacions, congressos, etc.): -  
   
Campus d'excel·lència internacional U A B