Wang Shasha

 
Doctorands / Doctorandes
IMG
Títol de la tesi: Análisis y traducción de los pliegos de llamado a licitación internacional del español al chino
Director/a: Dra. María del Carmen Espín García
Tesi en cotutela: -
Data d'inscripció de la tesi: 2019/01/22
Doctorat internacional: -
Idioma de la tesi: Castellà
Resum:

La present investigació se centra en la traducció dels plecs utilitzats en les licitacions públiques internacionals a les que es presenten empreses xineses en països hispanoparlants. Es tracta d’un estudi intercultural i intralingüistic en l'àmbit de la traducció especialitzada de l'espanyol al xinès. L'objectiu de la recerca és millorar la qualitat de la traducció dels plecs mitjançant la identificació de problemes trobats en el procés de traducció i la proposta de solucions especifiques a aquests problemes. Basant-se en l'anàlisi comparativa del llenguatge jurídic espanyol i xinès, l'estudi es desenvoluparà en tres parts: la primera, s’enfocarà a l'estudi de la macroestructura més habitual dels plecs. L'objectiu serà trobar l’estructura més universal dels plecs i la funció de cadascuna de les parts. La segona, se centrarà en l'estudi de la microestructura dels plecs, on destaquen les unitats terminològiques i fraseològiques. Finalment, el treball s’acabarà amb una reflexió sobre les competències que haurien de desenvolupar dels traductors que vulguin dedicar-se a la traducció dels plecs.

L’estudi es durà terme mitjançant la construcció d’un corpus paral·lel bilingüe (plecs espanyols i les seves versions traduïdes en xinès) i d’un corpus monolingüe (plecs espanyols i plecs xinesos sobre el mateix tema); la realització d'un estudi comparatiu del llenguatge jurídic castellà i xinès i la presentació d’un estudi de cas en què s’ analitzarà el grau d'equivalència entre els plecs espanyols i xinesos en l'àmbit de la macroestructura i la microestructura i es trobaran solucions per aconseguir traduccions de qualitat.

En aquesta investigació s’utilitzaran eines de traducció assistida per ordinador (TAO) per a la creació d’una memòria de traducció, per a la identificació dels patrons de les frases i per a la classificació i la selecció de termes.

Becari:
Tipus de Beca: CSC
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2018/09/06

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Traducció de textos especialitzats
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Tradumàtica. TICs aplicades a la traducció
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l’Àsia Oriental: -
Línia secundària de recerca: -
Estades predoctorals de recerca: -
Publicacions:

-

 

Comunicacions a congressos: -
Campus d'excel·lència internacional U A B