Wei Sun

 
Doctorands / Doctorandes
Doctorands
Títol de la tesi:

Análisis de la traducción en español de las palabras funcionales empleadas en Romance de los Tres Reinos

Director/a: Dra. Inna Kozlova, Dr. Fuliang Chang
Tesi en cotutela: -
Data d'inscripció de la tesi: 2019/01/21
Tesi europea: -
Idioma de la tesi: Castellà
Resum: Les paraules funcionals són les que no compten amb complets ni concrets significats lèxics. No poden aparèixer independentment, és a dir, per si soles no són capaços de fer oracions, i només ocupen el paper auxiliar en la formació d'aquestes. No obstant això, les paraules funcionals tenen una importància inqüestionable en gairebé tots els idiomes, i especialment en xinès. Són articuladors entre les paraules amb significats plens. El fet que aquest tipus de vocables siguin relativament buits en significat dificulta la traducció, perquè resulta difícil determinar el significat precís en el context i, d'altra banda, es presenta la dificultat de trobar els seus equivalents en la llengua meta. En aquest treball, amb el suport de corpus així com les teories de traducció (traducció semàntica i traducció comunicativa, per exemple), procurem indagar i identificar els mètodes pel que fa a la traducció xinès-espanyol de les paraules funcionals emprades en Romanç de dels Tres Regnes.
Becari: SI
Tipus de Beca: CSC
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2018/10/15

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Tradumàtica. TICs aplicades a la traducció
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Cognició en traducció i interpretació
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l’Àsia Oriental: -
Línia secundària de recerca: -
Estades predoctorals de recerca: -
Publicacions:

Sun, W., Kozlova, I., & Chang, F. (2019). Análisis de la traducción en español de la palabra funcional «之» empleada en Romance de los Tres Reinos. Revista Digital Internacional de Lexicología, Lexicografía y Terminología, (2), 71-87.

Sun, W., Kozlova, I., & Chang, F. (2023). Romance de los Tres Reinos, sus traducciones al español y su repercusión en el mundo hispánico. Onomázein.

Comunicacions a congressos: -
Campus d'excel·lència internacional U A B