Llengua i literatura de l'Àsia Oriental

• Les llengües de l'Àsia Oriental a diferents nivells: fonològic, lèxic, semàntic, morfològic, sintàctic, textual i pragmàtic.

• Els principis que regeixen la variació lingüística en les llengües de l'Àsia Oriental: registres, dialectes i llengua clàssica.

• Estudis contrastius de les llengües de l'Àsia Oriental.

• Estudis sociolingüístics de les llengües de l'Àsia Oriental. Dinàmiques de contacte lingüístic.

• Estudis sobre diferents gèneres textuals.

• Grans corrents i moviments literaris de l'Àsia Oriental. Contextos de recepció. Problemàtica de la traducció.

• Literatura xinesa i sinòfona contemporània i el sistema literari global.

• Teoria literària i literatura comparada en relació amb les literatures de l'Àsia Oriental.

Doctorads
Professorat del programa (tutors acadèmics i directors)

Helena Casas, Jordi Mas, Sara Rovira, Espín García, María Carmen, Zhou Minkang

El Departament compta amb altres doctors que poden dirigir tesis en aquesta línia de recerca

Campus d'excel·lència internacional U A B