Jiawei Wang

 
Doctorands / Doctorandes
Doctorands
Títol de la tesi: Evolución del concepto de traducción en las versiones de poesía clásica china en castellano, inglés, francés y catalán.
Director/a: Dr. Joaquim Sala-Sanahuja, Dr. Carles Prado-Fonts
Tesi en cotutela:  
Data d'inscripció de la tesi: 2016/04/03
Tesi europea: NO
Idioma de la tesi: Castellà
Resum:

La tesi del meu doctorat serà una continuació de la meva feina fi de màster, amb que seguiré comprovant la hipòtesi que, en l'ordre cronològic, les traduccions d'edat primerenca tenen la funció de domesticació, mentre que les dels últims anys s'adscriuen més a un estil extranjerizante, a la manera de comparar diverses traduccions de poemes clàssics xinesos, al castellà, anglès, francès i català. Analitzaré les traduccions per esbrinar els principals aspectes següents: 1. Teories de traducció, explícites o induïdes; 2. Tècniques de traducció; 3. Analitzar les tendències traductivas, i informació sobre traductors i traducció-pont. Com en el TFM ha molts caps per lligar i cal una major aprofundiment per justificar la hipòtesi, en la investigació següent intent ampliar el corpus tant de traduccions com de poemes originals, mentrestant, prestar més atenció a les teories de traducció que s'infereixen de les versions que vam recollir.

Becari: No
Tipus de Beca: -
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2015/11/26

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Traducció de textos literaris
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Història de la traducció i la interpretació
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l’Àsia Oriental: -
Línia secundària de recerca: -
Estades predoctorals de recerca: -
Publicacions: -
Comunicacions a congressos: -
Campus d'excel·lència internacional U A B