Gabriel Adams Castelo Branco Aragão

 
Doctorands / Doctorandes
Doctorands
Títol de la tesi:

Representación de la Movida Madrileña en las traducciones de las obras literarias de Pedro Almodóvar al portugués de Brasil

Director/a: Dra. Lupe Romero
Data d'inscripció de la tesi: 2015/04/01
Tesi europea: SI
Idioma de la tesi: Castellà
Resum:

L'objectiu principal d'aquest estudi és investigar com es representa la Moguda madrilenya en traduccions al portuguès de Brasil de les obres literàries de Pedro Almodóvar: "Fuego en las entrañas" i "Patty Diphusa y otros textos". Sorgeixen les preguntes següents: des del punt de vista cultural, que es considerava de la Moguda Madrilenya en les traduccions portuguès brasilers? Que es comprenia o coneixia del moviment al traduir-ho? Com s’han reflectit els elements característics de la Moguda al traduir aquestes obres al portuguès brasiler? En aquest sentit, plantegem els següents objectius específics: establir un marc conceptual per estudiar la traducció de la Moguda Madrilenya; identificar els elements característics de la Moguda en les obres de Almodóvar en castellà i les seves respectives traduccions al portuguès de Brasil; descriure com els elements significatius i característics de la Moguda en traduccions al portuguès del Brasil s'han reflectit. Pel que fa a la metodologia, serà un estudi empíric de tipus descriptiu en el que obtindrem dades qualitatives i quantitatives. Amb aquesta finalitat, seran necessaris dues etapes. En primer lloc, l’establiment del marc conceptual que inclourà dos capítols: un sobre la Moguda i l’altre sobre Traductologia. Seguidament, es realitzarà una recopilació i revisió dels enfocaments respecte als estudis culturals en Traductologia, per així establir categories d'anàlisi. Aquests serán els instruments que permetran identificar les marques culturals. La segona part serà l'estudi descriptiu, és a dir, l'anàlisi de corpus. A partir dels estudis recollits en el marc teòric, s'establiran les categories d'anàlisi per, a continuació, analitzar el corpus. Un cop finalitzats els anàlisis, es verificarà si hi han coincidències amb les traduccions i s'extrauran conclusions sobre l'equivalència en la representació del moviment.

 
Becari: SI  
Tipus de Beca: CAPES/Brasil  
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2015/10/01  
   

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

 
Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Textualitat i traducció  
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Interculturalitat, ideologia i sociologia de la traducció i interpretació  
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l’Àsia Oriental: -  
Línia secundària de recerca: -  
   
Estades predoctorals de recerca: -  
   
Mèrits de recerca (Publicacions, congressos, etc.): Máster en Letras y Lingüística (Universidad Federal de Goiás/Brasil)  
   
Campus d'excel·lència internacional U A B