FORMULARI A EMPLENAR PELS DOCTORANDSTítol de la tesi / Título de la tesis / PhD titleResum / Resumen / Abstract
300 paraules / 300 palabras / 300 wordsEstudis de Doctorat de Traducció i Interpretació
Línia o línies de recerca a què s'adscriu / Línea o líneas de investigación a las que se adscribe / Areas of researchEstudis de Doctorat d'Estudis Interculturals (Traductologia i Estudis d'Àsia Oriental)
Línia o línies de recerca a què s'adscriu / Línea o líneas de investigación a las que se adscribe / Areas of research

Estades predoctorals de recerca / Estancias predoctorales de investigación / Predoctoral stays abroad
Indicar en aquest ordre i per a cada estada: centre de recerca (Nom del centre, Universitat, Ciutat); data inici; data fi; tasca realitzada (màx. 75 paraules)
Indicar en este orden y para cada estancia: centro de investigación (Nombre del Centro, Universidad, Ciudad); fecha inicio; fecha fin; tarea realizada (máx. 75 palabras)
Indicate in this order for each stay: research center (Center, University, City); Start date; end date; research work (max 75 words)

Publicacions / Publicaciones / Publications
Indicar per aquest ordre:  Autor/s (Any). Títol. Revista, Pàgines
Indicar en este orden: Autor/es (Año). Título. Revista, Páginas
Indicate by this order: Author(s) (Year). Title. Journal, Pages

Comunicacions a congressos / Comunicaciones a congresos / Papers at conferences
Indicar per aquest ordre: Autor/S. Titol. Nom del congrés, Entitat organitzadora, Ciutat, Data inici, Data fi
Indicar en este orden: Autor/es. Título. Nombre del congreso, Entidad organizadora, Ciudad, Fecha inicio, fecha fin
Indicate by this order: Author(s). Title. Conference, Organizator, Start date; end date

Files must be less than 15 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
DONO PERMÍS AL DEPARTAMENT DE TRADUCCIÓ I D’INTERPRETACIÓ PER FER PÚBLIQUES LES DADES APORTADES. / DOY PERMISO AL DEPARTAMENTO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN PARA HACER PÚBLICOS LOS DATOS APORTADOS. / I AGREE FOR THE DEPARTMENT OF TRANSLATION AND INTERPRETING TO PUBLISH THE ABOVE GIVEN INFORMATION.
Campus d'excel·lència internacional U A B