Annacristina Panarello

 
Doctorands / Doctorandes
Doctorands
Títol de la tesi:

Aplicabilidad de los dialectos hispánicos a la variedad geográfico - lingüística en la traducción de la novela italiana al español -

Director/a: Dr. Miquel Edo
Tesi en cotutela: -
Data d'inscripció de la tesi: 2014/02/13
Tesi europea: SI
Idioma de la tesi:

Spanish

Resum:

La traducció de les varietats dialectals és un vessant dels estudis traductològics que ha estat tractat sumàriament per diversos autors, sense que s’hagi arribat, al dia d’avui, a una solució clara i definitiva sobre com el traductor hauria (o podria) afrontar aquest tipus de textos.
Amb aquest treball no pretenem resoldre el problema, però volem fer llum sobre la tendència passada i present dels traductors espanyols en la traducció de la narrativa italiana en el marc temporal que va de finals del segle XIX fins al segle XXI i defensar la hipòtesi de l’aplicabilitat dels dialectes hispànics a la traducciò de las varietats geograficolingüístiques italianes.
Concretament, en aquest treball ens plantegem dos objectius.
El primer és de tipus descriptiu: analitzar com s’ han traduït las varietats dialectals en un corpus narratiu de traduccions de l’italià a l’espanyol, concretament traduccions de novel∙les els originals de les quals daten de la segona meitat del segle XIX, del segle XX o del XXI. Sense arribar a implementar una metodologia empiricoquantística, volem confirmar si, com creiem, molt majoritàriament s’ha optat per l’estandardització i fer una anàlisi mès detallada dels casos en els quals s’ha buscat una alternativa.
El segon objectiu és de tipus propositiu: elaborar una proposta traductiva per a afrontar las varietats lingüístiques italianas. Concretament, elaborarem una proposta que contempli l’ús de les varietats lingüístiques espanyoles, considerant-les des d’una perspectiva sociocultural i no necessàriament diatòpica. L’elaboració d’aquesta proposta preveu la adquisiciò de documentació i coneixements previs sobre la representació gràfica de las varietats dialectales espanyolas dins el polisistema lingüístic i literari espanyol.

Becari: No
Tipus de Beca: -
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2013/02/12

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Traducció de textos literaris
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Textualitat i traducció
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l’Àsia Oriental: -
Línia secundària de recerca: -
Estades predoctorals de recerca: -
Publicacions: Annacristina Panarello (2018). Il ladro di merendine: proposta di traduzione in spagnolo della varietà dialettale siciliana. Quaderni Camilleriani, 29-35.
 

 

Comunicacions a congressos: -VI Seminario sull’opera di Andrea Camilleri (Universidad de Beirut,29-30 Octubre 2018)

- XIII Jornadas internacionales de estudios italianos (Universidad Nacional de México, 6—10 noviembre 2017)

V Seminari sobre l'obra d'Andrea Camilleri - Universitat Autònoma de Barcelona (26/04/2017) (Organizadora): Camilleri i la traducció dels referents culturals.

IV Seminari sobre l'obra d'Andrea Camilleri - Universitat Autònoma de Barcelona (13/04/2016) (Organizadora): Camilleri i la traducció de la variació lingüística dialectal

V Seminari sobre l'obra d'Andrea Camilleri-Universitat Autònoma de Barcelona (26/04/2017) (Ponente) Comunicación: Culturemas camillerianos: reflexiones sobre la (in)traducibilidad.

IV Seminari sobre l'obra d'Andrea Camilleri - Universitat Autònoma de Barcelona (13/04/2016)(Ponente) Comunicación: Catarella come fenomeno linguistico: limiti e possibilità stilistiche per i traduttori.

III Seminario de estudios sobre la obra de Andrea Camilleri, Universidad de Málaga (22-27/04/2015) (Ponente) Comunicación: Il ladro di merendine: propuesta de traducción de las variedades lingüísticas.

VII Simposi de Joves Investigadors en Traducció, Interpretació i Estudis de l'Asia Oriental- Departament de Traducció e d'Interpretació-Universitat Autónoma de Barcelona (3/07/2015) (Ponente) Comunicación: La traducción de las variedades lingüísticas italianas al español: el caso de Piccolo Mondo Antico.

Campus d'excel·lència internacional U A B