Adrià Martín Mor

 
Doctors / Doctores
Títol de la tesi: La interferència lingüística en entorns de Traducció Assistida per Ordinador: Recerca empíricoexperimental
Director/a: Dra. Pilar Sánchez Gijón
Data de defensa de la tesi: 2011/09/27
Tesi europea:
Idioma de la tesi: Català
Resum:

Aquesta tesi investiga l’efecte de les eines de Traducció Assistida per Ordinador (TAO) sobre el producte de la traducció, concretament sobre la interferència lingüística, un dels fenòmens proposats com a candidat a universal de la traducció. Per mitjà d’una recerca empíricoexperimental, amb un enfocament multimetodològic que combina diversos instruments de recollida de dades a fi de respectar al màxim la validesa ecològica de la situació experimental, es compara el resultat dels diversos processos de traducció, amb i sense eines TAO, de més de cent subjectes. Els resultats, a més de fornir dades interessants sobre la distribució de la interferència en funció de l’entorn emprat, també permeten observar les diferències entre diversos perfils de traductors.

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Tradumàtica. TICs aplicades a la traducció
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Aplicació de la metodologia empírica en la recerca sobre traducció i interpretació
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l’Àsia Oriental: Llengua i literatura de l'Àsia Oriental
Línia secundària de recerca: -
Publicacions derivades de la tesi: Martín-Mor, Adrià et al. (2009). “La interferencia lingüística en la traducción con y sin herramientas TAO: resultados preliminares del estudio piloto del proyecto TRACE”. Dins: Actas de las II Jornadas Internacionales de Traductología: una mirada interdisciplinaria de la traducción, 13, 14 y 15 de agosto [recurs electrònic].(ISBN: 978-950-33-0712-0). 9 p. Córdoba, Argentina: Centro de Investigación en Traducción.

Martín-Mor, Adrià et al. (2009). “La interferencia lingüística en la traducción con y sin herramientas TAO. Resultados preliminares del estudio del proyecto TRACE”. Digilenguas 3: 497-507.

Martín-Mor, Adrià (en premsa). “Design sperimentale e risultati preliminari di uno studio con strumenti CAT”. Rivista Internazionale di Tecnica della Traduzione/International Journal of Translation 12.

Torres-Hostench, Olga; Biau, José Ramon; Cid Leal, Pilar; Martín-Mor, Adrià; Mesa-Lao, Bartolomé; Orozco, Mariana; Sánchez-Gijón, Pilar (2010). “TRACE: measuring the impact of CAT tools on translated texts”. Dins: Gea-Valor, Maria Lluïsa, Isabel García-Izquierdo i Maria-José Esteve (eds.), Linguistic and Translation Studies in Scientific Communication. (ISBN: 978-3-0343-0069-8). Oxford: Peter Lang Publishing Group. P. 255-276.

Sánchez-Gijón, Pilar; Aguilar-Amat, Anna; Biau Gil, José Ramon; Cid Leal, Pilar; Martín-Mor, Adrià; Mesa-Lao, Bartolomé, et al. (2010). “Traducción asistida, calidad y evaluación”. Dins: Edo Marzá, Nuria i Pilar Ordóñez López (eds.) El lenguaje de la ciencia y la tecnología. (ISBN: 978-84-8021-706-4). Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I. P. 89-100.

Martín-Mor, Adrià; Sánchez-Gijón, Pilar (en premsa). "Results of the TRACE Project". Dins: Current Research in Translation Technologies. Peter Lang Publishing Group.

Campus d'excel·lència internacional U A B