Accés directe per enllaç ("link") a alguns articles / capítols de llibre o a articles de premsa

Jordi Cors i Meya -- PUBLICACIONS ja citades i DE PREMSA // Transcripció -- Democràcia

 cf. https://www.uab.cat/web/el-departament/professorat/directori/professorat-...

                                                            [p à g i n a   e n   p r o c é s   d' a c t u a l i t z a c i ó]


PUBLICACIONS ja citades

-- TRANSCRIPCIÓ --

TRANSCRIPCIÓ DE NOMS PROPIS

Original proper names from non-Latin alphabets. Proposal of a general basictranscription system. Cases of adapted transcription [Els noms propis originals d’alfabets no llatins. Proposta de transcripció bàsica d’abast general. Casos de transcripció adaptada]                                                      (www.gencat.cat/llengua/BTPL/ICOS2011/279.pdf)    [editat a (www.gencat.cat/llengua/BTPL/ICOS2011), Annex, pp. 2916-2937]  (2014)

Transcripció comuna d'altres sistemes gràfics a l'alfabet llatí. Distinció tipológica i proposta alternativa nominal. (Faventia 26/2. 2004)  /  https://ddd.uab.cat/pub/faventia/02107570v26n2/02107570v26n2p135.pdf

 

DE  PREMSA diària

-- DEMOCRÀCIA --

El démos i la cràcia  (El Punt Avui 12-II-2013)   /   www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/8-articles/618757-el-demos-i-la-cracia.html

Isonomia ademocràtica (El Punt Avui 29-VI-2013)   /  www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/8-articles/655899-isonomia-ademocratica.html

És la democràcia, beneit! (I) (El Punt Avui 7-IX-2014)  +  És la democràcia, beneit! (i II) (El Punt Avui 14-IX-2014)   /   www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/8-articles/774140-es-la-democracia-beneit-i.html   +   www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/8-articles/775654-es-la-democracia-beneit-i-ii.html

 

Campus d'excel·lència internacional U A B