SUMARI - SUMARIO - CONTENTS

Generalitats    Itàlia    Malta    Espanya    Portugal    França    Mònaco    Bèlgica i Països Baixos
Gran Bretanya    Irlanda    Alemanya     Àustria i Liechtenstein    Bohèmia i Moràvia
Hongria i Croàcia    Suïssa    Dinamarca    Noruega    Suècia    Polònia    Grècia    Letònia
Rússia    Estats Units d'Amèrica    Canadà    Amèrica Llatina    Amèrica precolombina
Imperi bizantí    Imperi romà    Món no occidental

senyera2.png

Repertori d'unes 2.000 adreces d'Internet, per països, regions i èpoques, amb breus comentaris. Inclou Itàlia (unes 700 adreces), Malta, Espanya, França, Mònaco, Bèlgica i Països Baixos, Gran Bretanya, Irlanda, Alemanya, Àustria i Liechtenstein, Bohèmia i Moràvia, Hongria i Croàcia, Suïssa, Dinamarca, Noruega, Suècia, Polònia, Grècia, Letònia, Rússia, Estats Units, Canadà, Amèrica Llatina, Amèrica precolombina, Imperi bizantí, Imperi romà i Món no occidental. Tracta l'activitat de sobirans (laics o eclesiàstics), aristocràcia, Tercer Estat (incloent-hi artistes) i organismes civils (universitats, acadèmies d'art, gremis, confraries, etc.), en l'encàrrec i el col·leccionisme d'edificis, jardins, belles arts i llibres. Es tracta la iniciativa privada de membres del clergat, però no els encàrrecs fets per organismes eclesiàstics. No tracta l'activitat de l'administració pública, civil o militar. Ofereix enllaços a monuments, museus, biblioteques, biografies (individuals i familiars), monografies d'artistes, articles de revista, catàlegs de subhastes, etc. Vincles testats a juliol-novembre de 2019.

Mots clau:
col·leccions artístiques, mecenatge artístic, Europa, Itàlia, Internet

Guía virtual del coleccionismo y del mecenazgo artístico
Repertorio de unas 2.000 direcciones de Internet, por países, regiones y épocas, con breves comentarios. Incluye Italia (unas 700 direcciones), Malta, España, Francia, Mónaco, Bélgica y Países Bajos, Gran Bretaña, Irlanda, Alemania, Austria y Liechtenstein, Bohemia y Moravia, Hungría y Croacia, Suiza, Dinamarca, Noruega, Suecia, Polonia, Grecia, Letonia, Rusia, Estados Unidos, Canadá, América Latina, América precolombina, Imperio bizantino, Imperio romano y Mundo no occidental. Trata la actividad de soberanos (laicos o eclesiásticos), nobleza, Tercer Estado (incluyendo artistas) y organismos civiles (universidades, academias de arte, gremios, cofradías, etc.), en el encargo y coleccionismo de edificios, jardines, bellas artes y libros. Se trata la iniciativa privada de miembros del clero, pero no los encargos hechos por organismos eclesiásticos. No trata la actividad de la administración pública, civil o militar. Ofrece enlaces a monumentos, museos, bibliotecas, biografías (individuales y familiares), monografías de artistas, artículos de revista, catálogos de subastas, etc. Enlaces comprobados en julio-noviembre de 2019. Mots clau: col·leccions artístiques, mecenatge artístic, Europa, Itàlia, segles XIV-XX, Internet

Palabras clave:
colecciones artísticas, mecenazgo artístico, Europa, Italia, Internet


Virtual guide to art collectionism and patronage
Repertory of some 2.000 Internet addresses, by countries, regions and epochs, with brief commentaries. Includes Italy (some 700 addresses), Malta, Spain, France, Monaco, Belgium and Netherlands, Great Britain, Ireland, Germany, Austria and Liechtenstein, Bohemia and Moravia, Hungary and Croatia, Switzerland, Denmark, Norway, Sweden, Poland, Greece, Latvia, Russia, United States, Canada, Latin America, Precolumbian America, Byzantine Empire, Roman Empire and Non-western world. Deals with the activity of sovereigns (lay or ecclesiastical), nobility, commoners (artists included), and civil corporations (universities, art academies, guilds, brotherhoods, etc.) in order to promote and collect buildings, gardens, fine arts and books. Deals with churchmen as private patrons, but does not include Church patronage in general. It does not deal with the activity of public administration, civil nor military. Offers links to monuments, museums, libraries, biographies (individuals and families), artist monographies, journal articles, auction catalogues, etc. Links updated to July-November 2019.

Keywords:
art collections, art patronage, Europe, Italy, Internet

 

Bibliografia recomanada (adaptada a la docència del Departament d'Art i de Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona).

Campus d'excel·lència internacional U A B