Presentació

"La literatura i els sabers humanístics, la cultura i l'ensenyament constitueixen el líquid amniòtic ideal en què les idees de democràcia, llibertat, justícia, laïcitat, igualtat, dret a la crítica, tolerància, solidaritat, bé comú, poden experimentar un vigorós desenvolupament"
Nuccio Ordine, L'utilità dell'inutile, Milà 2013 [trad. al cat. de J. Bayod].

Les pàgines que us oferim a continuació serveixen de complement a les assignatures obligatòria Cultura Clàssica I i Cultura Clàssica II de la titulació d'Humanitats de la UAB i amb aquest objectiu han estat pensades i creades. No pretenem convertir l'assignatura en virtual -la presència a l'aula és indiscutible i, a més, fonamental per a poder superar amb èxit el curs; no hem de perdre de vista que estem en una universitat presencial-, però sí oferir materials de suport a tots els estudiants i en particular a aquells que, per raons diverses, en moments determinats del curs, no poden assistir a classe.

Els materials que presentem descriuen una part important dels canvis que hem hagut de fer a l'hora d'adaptar la nostra assignatura a crèdits europeus. Recordem que la titulació d'Humanitats de la UAB ha estat pionera en el procés d'adaptació a la convergència europea promogut pel DURSI el març de 2004.

El replantejament en la concepció d'aquesta assignatura comença arran del canvi de pla d'estudis a  la titulació d'Humanitats el curs 2002/03, però també per altres motius:

1) l'heterogeneïtat dels estudiants d'aquesta assignatura; degut al caràcter transversal del Grau en Humanitats i degut a les condicions d'accés per a cursar-lo, els estudiants que es matriculen en aquesta titulació són de procedència molt diversa:

a) estudiants procedents del batxillerat d'Humanitats -que són els que han rebut una formació més relacionada amb els continguts de l'assignatura;

b) estudiants procedents del batxillerat en Ciències Socials -que han rebut una formació molt deficitària o nul.la respecte del coneixement del món grecoromà;

c) estudiants procedents de les proves per a majors de 25 i 45 anys (amb un grau de maduresa i de cultura general superior, però amb deficiències greus pel que fa a coneixements específics; cal dir que aquest col.lectiu ha crescut considerablement els dos darrers cursos); també cal tenir present la presència, cada cop també més nombrosa, d'estudiants inscrits al programa "La Universitat a l'Abast".

d) estudiants amb una titulació superior científica que cursen el Grau d’Humanitats com a segona titulació.

2) la necessitat d'organitzar assignatures de caràcter bimodal per a captar l'interès d'un sector de la població que, per raons d'horari laboral, no pot basar els seus estudis únicament en l'ensenyament presencial, però que no es resigna a cursar-los exclusivament a distància. El Grau d’Humanitats és un dels més sol.licitats per estudiants d'aquestes característiques;

Aquestes raons ens van empènyer a sol.licitar un ajut a la convocatòria de projectes per a la innovació docent de la UAB el curs 2002/03; amb aquest ajut vam començar a confeccionar materials docents que van ser inclosos al campus virtual.

Gràcies a un nou ajut concedit per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR-Generalitat de Catalunya (2005MQD 00208)) vam fer un segon replantejament de l'assignatura a partir del qual calia seguir treballant en un entorn bimodal i alhora oferir nous sistemes d'avaluació dels aprenentatges; així vam elaborar unes pàgines docents on es podien trobar part dels continguts exposats a classe, il.lustrats amb textos seleccionats bilingües (grec i/o llatí - català o castellà) que crèiem representatius de l'estil de cada escriptor i de les seves formes d'entendre i practicar la creació literària, així com material audiovisual de suport i amb molts enllaços a d'altres pàgines que consideràvem d'interès. Alhora introduírem blocs de tests de correcció objectiva perquè els estudiants poguessin disposar d'un material que en qualsevol moment pogués convertir-se en un instrument d'avaluació i, per tant, de control del propi aprenentatge. El resultat fou la creació del web: https://claudia.uab.cat:81, pàgina que ha quedat superada àmpliament pel que oferim en aquest nou web, on hem actualitzat tot el que vam anar elaborant fins l'any 2008. No cal dir que aquesta plataforma s'anirà actualitzant a mesura que apareguin novetats substancials que considerem susceptibles de formar part d'aquests continguts.

El nostre compromís amb l'aprenentatge dels estudiants del Grau d'Humanitats fa que reflexionem constantment sobre tot allò que transmetem diàriament a les aules.

 

Els responsables d’aquestes pàgines docents són:

Joan Carbonell Manils, responsable del primer projecte d’innovació docent concedit per la UAB.

Gemma Puigvert Planagumà, responsable del segon projecte d’innovació docent concedit per l’AGAUR (Generalitat de Catalunya) i de l'actualització permanent d'aquest web. És també la professora responsable de les assignatures Cultura Clàssica I i Cultura Clàssica II.

La Cultura Clàssica ajuda a entendre qui som i on hem arribat

Campus d'excel·lència internacional U A B