N. 31 (28 d'Abril de 2011)

AFERS SOCIALS I MERCAT DE TREBALL

 1. CEDEFOP Annual Report 2010
 2. East Central Europe (V. 35, N. 1-2, 2008)
 3. ECVET Magazine (N. 4, April 2011)
 4. eInclusion newsletter (11 Abril 2011)
 5. Eurofound news (April 2011)
 6. European anti-discrimination law review (N. 11, 2011)
 7. European societies (V. 13, 2011, Issue 1)
 8. European societies (V. 13, 2011, Issue 2)
 9. European sociological review (V.27,  Issue 2, April 2011)
 10. Infància a Europa (N. 19, 2010)
 11. Journal of European industrial training (V. 35, Issue 3, 2011)
 12. VET Alert (N. 4, April 2011)
 13. VET Alert (N: 3, March 2011)

AGRICULTURA I DESENVOLUPAMENT RURAL

 1. Desarrollo rural : revista de divulgación europea para Extremadura (N. 31, 2008)

CIÈNCIA I TECNOLOGIA

 1. CORDIS express (21-4-2011)
 2. JRC newsletter (April/May 2011)

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I AJUDA HUMANITÀRIA

 1. The acp-eu-trade.org newsletter (N. 46 / February 2011)
 2. The acp-eu-trade.org newsletter (N. 47 / March 2011)
 3. Development (V. 138, N, 6, March 2011)
 4. Development (V. 138, N. 7, April 2011)
 5. Development (V. 138, N. 8, April 2011)
 6. Development (V. 138, N. 9, April 2011)
 7. Development (V. 138, N. 10, May 2011)
 8. Development and change (V. 42, January 2011, Issue 1)
 9. Development and change (V. 42, March 2011, Issue 2)
 10. El Correo . la revista de las relaciones y cooperaciones entre África-Caribe-Pacífico y la UE (N. 21, Enero-Febrero 2011)
 11. European journal of development research (V.23, Issue 2, April 2011)
 12. Finance & development; Washington (Dec. 2010, Vol. 47, Iss. 4)
 13. Journal of international development (V. 23, Issue 2, March 2011)
 14. Journal of international development (V. 23, Issue 3, April 2011)
 15. Mondes en développement (N. 153, 2011/1)
 16. Review of development economics (V. 15, Issue 2, May 2011)
 17. Revista española de desarrollo y cooperación (Nº Extraordinario, Abril 2011)
 18. Revue d'economie du développement (Vol. 24, 2010/4)
 19. Revue Tiers Monde (N. 205, 2011/1)
 20. The Journal of development studies (Vol. 47, Issue 2, Feb 2011)

DRET DE LA UNIÓ EUROPEA

 1. Cahiers de droit européen (V. 46,2010, N. 3-4)
 2. Civitas. Revista española de derecho europeo (N. 37, 2011)
 3. Europe : actualité du droit communautaire  (N. 21, 2011, N. 3)
 4. European law journal (V.17, Issue 3 , May 2011)
 5. European public law (V. 17, N.1, 2011)
 6. Maastricht journal of European and comparative law (V. 17, N. 4, 2010)
 7. Revue du droit de l'Union européenne (Año 2010, N. 3)
 8. Revue du droit de l'Union européenne (Año 2010, N. 4)
 9. Yearbook of European law (Vol. 29, 2010, N. 1)

DRETS HUMANS

 1. Annual Report 2010 (Fundamental Rights Agency)

ECONOMIA I FINANCES

 1. Boletín mensual del Banco Central Europeo (Abril 2011)
 2. Eastern European Economics (V. 49, Issue 1)
 3. ECB Monthly bulletin (April 2011)
 4. ECB Statistics pocket book (April 2011)
 5. ECFIN e-news (N. 33, 20 April 2011)
 6. ECFIN e-news (N. 32, 7 April 2011)
 7. EEag Report on the European Economy (2011)
 8. European economy news (N. 19, 2010)
 9. European journal of political economy (V. 27, Issue 2, June 2011)
 10. Intereconomics (V.46, N. 2, March 2011)
 11. Procesos de mercado: revista europea de economía política (N. 2, 2009)
 12. Quarterly report on the euro area (1, April 2011)

EDUCACIÓ, FORMACIÓ I CULTURA

 1. Cedefop newsletter (N. 11, April 2011)
 2. eLearning papers (N. 24, 2011)
 3. El Rapto de Europa : crítica de la cultura (N. 17, 2010)

EMPRESES

 1. Alicante news - OHIM (N. 4, April 2011)
 2. European patent bulletin (N. 15, 13.4.2011)
 3. European patent bulletin (N. 16, 20.4.2011)
 4. European patent bulletin (N. 17, 27.4.2011)
 5. Gaceta jurídica de la UE y de la competencia (N. 20, 2011)

GOVERNANÇA

 1. East European Politics and Societies (May 2011)
 2. European journal of political research (V.50, Issue 3, May 2011)
 3. European journal of political research (V. 50, Issue 4, June 2011)
 4. Journal of European public policy (V. 18, Issue 2, 2011)
 5. Journal of European public policy (V. 18, Issue 3, 2011)
 6. South European society & politics (V. 16, Issue, 1, 2011)
 7. West European politics (V. 34, N. 3, 2011)

INTEGRACIÓ EUROPEA

 1. CCEQ - EU Candidate and Pre-Accession Countries Economies Quarterly (1st Quarter, 2011)
 2. Confrontations Europe, La revue (N. 94, Avril-Juin 2011)
 3. Collegium (N. 39, Autum 2009)
 4. Collegium (N. 40, Autum 2010)
 5. Common market law review (V.48, N.2, March 2011)
 6. Cuadernos europeos de Deusto (N. 43, 2010)
 7. Cuadernos eurpeos de Deusto (N. 44, 2011)
 8. Europa de les nacions (N. 73, 2009) 
 9. L'Europe en formation (N. 358, Hiver 2010)
 10. Europe's world (N. 16, 2010)
 11. European integration online papers (V. 15, 2011)
 12. EuropeanVoice.com
 13. European Yearbook (N. 56, 2008)
 14. Journal of European integration (V. 33, N. 2, 2011)
 15. Legal issues economic integration (V. 38, 2011, Issue 1)
 16. Revista de estudios europeos (N. 56, 2010I)
 17. The European Union review (V. 14, N. 1-2, 2009)

JUSTÍCIA I ASSUMPTES D'INTERIOR

 1. CEPEJ newsletter (N. 8, April 2011)
 2. Civitas Europa : revista jurídica sobre la evolución de la nación y del estado en Europa (N. 23, 2009)

MEDI AMBIENT I ENERGIA

 1. Butlletí REACH (N. 16, Abril 2011)
 2. Medio Ambiente para los Europeos (N. 42, Marzo 2011)
 3. Review of European Community & international environmental law (V. 19, Issue 3, November 2010)

MERCAT INTERIOR

 1. Single market news (N. 60, 2011-II)

PROTECCIÓ DE DADES

 1. EDPS Newsletter (N. 28, April 2011)

PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS I SALUT PÚBLICA

 1. e-Boletín bimestral - Centro Europeo del Consumidor en España (Enero-Febrero 2011)
 2. Human medicines highlightts (Issue 26, March 2011)
 3. Maganize : revista de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (N. 10, 2007)
 4. Salud UE boletín electrónico (N. 68, 7 de abril de 2011)

REGIONS I DESENVOLUPAMENT LOCAL

 1. Eurastur : revista asturiana de asuntos europeos (N. 55, 2010)
 2. Europa Euskadi (N. 273, 2009)
 3. Europa Junta (N. 135, 2010)

RELACIONS EXTERIORS

 1. Documentos CIDOB Europa (N. 7, 2010)
 2. Elcano newsletter (N. 75, 15 March 2011)
 3. Elcano newsletter (N: 76, 12 April 2011)
 4. Informe semanal  Política Exterior (N. 742, 18 abril 2011)
 5. Quaderns de la Mediterrània (N. 15, 2011)
 6. Weekly Compass (N. 71, 8 April 2011)

SEGURETAT I DEFENSA

 1. European security (V. 20, Issue 1, 2011)

TELECOMUNICACIONS I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

 1. ICT results e-bulletin (28.4.2011)
Campus d'excel·lència internacional U A B