N. 25 (10 de Gener de 2011)

AFERS SOCIALS I MERCAT DE TREBALL

 1. Anuario de la inmigración en España (2009) 
 2. EEO Reviews archive (2010) 
 3. eInclusion newsletter (December 2010
 4. Eurofound news (10/2010)
 5. European journal of industrial relations (December 2010)
 6. Journal of ethnopolitics and minority issues in Europe  (1/2010)
 7. Journal of European industrial training (8-9/2010)
 8. Journal of European social policy (5/2010)
 9. Journal of refugiee studies (4/2010)
 10. Moving together (5/2009)

AGRICULTURA I DESENVOLUPAMENT RURAL

 1. European review of agricultural economics (4/2010)
 2. Journal of central European agriculture (3/2010)
 3. MAP newsletter (June 2010)

AMPLIACIÓ

 1. European newsletter (2 December 2010)

CIÈNCIA I TECNOLOGIA

 1. CORDIS express (7-1-2011)
 2. EURAXESS newsletter (4/2010)
 3. JRC newsletter (Dec 2010/Jan 2011)
 4. Research*eu (63/2010)
 5. Research*eu focus (8/2010)
 6. Suplemento de resultados research*eu (29/2010)

COMERÇ EXTERIOR

 1. Global trade and customs journal (1/2011)
 2. Journal of world trade (6/2010)
 3. European constitutional law review (3/2010)
 4. European law journal (1/2011)
 5. European public law (1/2011)
 6. Revista española de derecho europeo (35/2010)
 7. Yearbook of European law (28/2009)

DRET COMUNITARI

 1. European constitutional law review (3/2010)
 2. European law journal (1/2011)
 3. European public law (1/2011)
 4. Revista española de derecho europeo (35/2010)
 5. Yearbook of European law (28/2009)

DRETS HUMANS

 1. FRA newsletter (April 2010)
 2. Informe anual de la UE sobre los derechos humanos (2008)

ECONOMIA I FINANCES

 1. Banco Central Europeo : Informe de convergencia (Mayo 2010)
 2. Bulletin de l'Observatoire des politiques économiques en Europe (22/2010)
 3. Convergence reports (2010)
 4. ECB monthly bulletin (December 2010)
 5. ECB statistics pocket book (December 2010)
 6. ECFIN e-news (9-12-2010)
 7. Economia exterior (55/2010)
 8. European economic review (January 2011)  
 9. European economy research letter (June 2010)
 10. European journal of comparative economics (2/2010)
 11. Informe semanal - Política Exterior (728/2011 

EDUCACIÓ, FORMACIÓ I CULTURA

 1. Bulletin de l'éducation (28/2010)
 2. Cedefop newsletter (7/2010)
 3. eLearning papers (22/2010) 
 4. European journal of special needs education (4/2010
 5. The Magazine (33/2010)

EMPRESES

 1. Alicante news - OHIM (December 2010)
 2. European business law review (1/2011)
 3. European business review (November 2010)
 4. European company law (6/2010)
 5. European patent bulletin (46/2010)
 6. Informe sobre la política de competencia (2009)
 7. Innobarometer (2009)

GOVERNANÇA

 1. EESC Info (December 2010)
 2. EuroComment (8/2010)
 3. Informe semestral de la Presidència del Consell de la UE (Gener -Juny 2010)
 4. Journal of European public policy (1/2011

INTEGRACIÓ EUROPEA

 1. EuropeanVoice.com
 2. Journal of contemporary European research (4/2010)
 3. Journal of European integration (1/2011)
 4. Legal issues economic integration (4/2010)
 5. Noticias de la Unión Europea (311/2010)
 6. Revue des affaires européennes (2/2009-2010)Jo
 7. Revue du marché commun et de l'Unión européenne  (540/2010)  (539/2010)

JUSTÍCIA I ASSUMPTES D'INTERIOR

 1. CEPEJ newsletter (December 2010)
 2. European public law (1/2011)
 3. "Reflets" : informations rapides sur les développements juridiques présentant un intérêt pour l'Union (3/2010

MEDI AMBIENT I ENERGIA

 1. ECCN newsflash (84/2010)
 2. EU environment policy brief (December 2010)
 3. European energy and environmental law review (6/2010)
 4. Journal for European Environmental and Planning Law (4/2010)
 5. LIFE newsletter (12/2011)
 6. Medio ambiente para los europeos (Enero 2011)
 7. Review of European Community & international environmental law (July 2010)

MERCAT INTERIOR

 1. Internal market and services e-bulletin (16/2010)
 2. Payments info-letter (5/2010)
 3. Single market news (59/2011)

PESCA

 1. Pesca i acuicultura en Europa (49/2010)

PROTECCIÓ DE DADES

 1. EDPS annual reports (2009)
 2. EDPS newsletter (26/2010)


PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS I SALUT PÚBLICA

 1. Drugnet Europe (72/2010)
 2. EFSA journal (12/2010)
 3. eHealth newsletter (October 2009)
 4. Health and consumer voice newsletter (January 2011)
 5. e-Boletín bimestral (Septiembe-Octubre 2010)
 6. Human medicines highlightts (December 2010)
 7. Magazine of the European Agency for Safety and Health at Work (11/2008)
 8. RedeCo : Revista electrónica de derecho del consumo y de la alimentación (25/2011
 9. Salud UE : boletín electrónico (61/2010)

REGIONS I DESENVOLUPAMENT LOCAL

 1. Investigaciones regionales (17/2010)
 2. Newsletter des cités interculturelles (Octobre 2010)
 3. Revista d'estudis autonòmics i federals (11/2010)

RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

 1. Afkar ideas : revista trimestral para el diálogo entre el Magreb, España y Europa (28/2010)
 2. Annual report ECHO (2010)
 3. Anuario americanista europeo (6-7)
 4. Anuario Asia Pacífico 2009 (ed. 2010)
 5. Anuario del Mediterráneo 2008
 6. Anuario internacional CIDOB 2010
 7. Boletín Elcano (131/2010)
 8. CIDOB news (Enero 2011)
 9. Cooperation and conflict (December 2010)
 10. e-butlletí ACCD (63/2010)Web xxxx  Elcano newsletter (72/2010)
 11. European journal of development research (22/2010)
 12. Foreign policy en español (Enero 2011)
 13. Política exterior (139/2011)
 14. Weekly Compass (December 2010)

SEGURETAT I DEFENSA

 1. CBRNE Terrorism newsletter (Winter 2010)
 2. Central European journal of international and security studies (November 2010)
 3. EUROMIL news (December 2010)
 4. European security (4/2010)
 5. OSCE magazine (4/2010)
 6. Revista de la OTAN (8/2010)
 7. Security matters (23/2010)

TELECOMUNICACIONS I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

 1. ENISA quarterly review (4/2010)
 2. ICT results e-bulletin (10-11-2011)
 3. Trust and security newsletter (October 2010)

TERMINOLOGIA I TRADUCCIÓ

 1. The European language gazette (16/2009-2010)

TRANSPORT

 1. ERA news (3/2009)
Campus d'excel·lència internacional U A B