Mediació lingüística

foto_mediacio_generica_ok.jpg

Mitjançant. Recursos per a la mediació lingüística és un recurs per treballar la mediació lingüística en els cursos d'idiomes.

1. Introducció als diversos tipus de mediació (s’hi explica què és la mediació i s’hi defineixen la mediació de textos, la mediació de conceptes i la mediació de la comunicació):

Enllaç al volum complementari del Marc europeu comú de referència per a les llengües (2018):
- Versió en anglès.
- Versió en francès.

2. Material de mediació textual

Volum sobre mediació textual (conté propostes didàctiques).

Escales de mediació textual:
- Transmissió oral d'informació específica.
- Transmissió escrita d'informació específica.
- Explicació oral de dades.
- Explicació escrita de dades.
- Tractament de textos orals.
- Tractament de textos escrits.
- Traducció oral d'un text escrit.
- Traducció escrita d'un text escrit.
- Presa de notes.
- Expressió d'una resposta personal als textos de creació.
- Anàlisi i crítica de textos de creació.

Estratègies de mediació:
- Estratègies per explicar un concepte nou.
- Estratègies per simplificar un text.

3. Vídeo de mediació comunicativa (s'hi explica què és i es donen exemples de mediació comunicativa en situacions informals):

Materials complementaris sobre mediació

- Article de Josep Maria Montcada: Traducció i mediació lingüística. Processos i accions per resoldre els diversos problemes lingüístics en tots els àmbits (Linguapax Review).
- Article by Josep Maria Montcada: Translation and language mediation. Processes and actions to solve various language problems in all fields (Linguapax Review).

 

Campus d'excel·lència internacional U A B