Propuestas de las entidades

Actualmente estamos pendientes de cuáles son las propuestas, de las que nos hicieron llegar las entidades, que se ofrecerán como TFG en ApS el próximo curso (2020-2021), para publicarlas clasificadas por Facultad y Grado.

Para el curso 19-20 (ya terminado), se recogieron las siguientes propuestas de las entidades para desarrollar un TFG en ApS:

Núm.  Entitat  Repte  Perfil estudiant
166519 Obertament Creació d'eines digitals per contribuir a la reducció de prejudicis sobre la salut mental per part d'alumnes d'ESO o del professorat.  Informàtica, disseny gràfic
166445 Fundació Àmbit Prevenció Creació d'una pàgina web dissenyada per dones informàtiques. Programació i disseny web.
168388 ADENC. Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura Estudi de la qualitat i/o de millora dels espais urbans en termes de biodiversitat de la ciutat de Sabadell. Donar resultats pràctics que es puguin materialitzar en la millora dels espais urbans de la ciutat.  Graus: ciències ambientals, biologia, geografia, arquitectura.
169486 Associació juvenil Unió de joves extutelats de Catalunya  Classes de castellà a menors no acompanyats a Catalunya i analisi de les necessitats d'aquests joves extutelats.   Educació primària, educació social.  
169494 Solucions Geogràfiques sccl Analitzar la petjada de la urbanització sobre el territori a partir de la fórmula  I = U * F / N * P  Índex de petjada = (superfície urbana x dimensió lineal de la frontera entre espais urbans i naturals). Estudis de Grau en Geografia o Medi Ambient.
169704 DOBLE VIA(SERVEIS SOCIOEDUCATIUS) SCCL Dissenyar i avaluar un concurs d'emprenedoria cooperativa adreçat a estudiants universitaris per la presentació de projectes didàctics en el lleure sobre competències cooperatives entre infants i joves.  Sociologia, pedagogia 
169707 Analitzar de forma sistemàtica i participativa l'estat de la situació (diagnosi) de la formació en emprenedoria cooperativa en el marc de l'educació primària i secundaria a Catalunya.  Sociologia, pedagogia 
171621 L'eXtra! Espai Educatiu Fer un pla de màrqueting i de comunicació per donar-nos a conèixer a la comunitat local Comunicació
174205 FUNDACIÓ AGI Saber-nos donar a conèixer, fer difusió del que realitzem. Pla de comunicació. comunicació
174576 CREU ROJA DE LLEIDA Dissenyar un sistema per comprovar el nivell d'assoliment dels continguts, teòrico-pràctics, que impartim en Primers Auxilis a les aules de Primària i Secundària.  Grau en infermeria o en Educació
175373 Unitat Terapèutica Els Til.lers. Parc Sanitari Sant Joan de Deu Actualizació de la intervenció psicoterapèutica mitjançant l'ús de les noves tecnologies. Millorar l'accesibilitat a noves aplicacions en psicoteràpia. Grau de Psicologia
175555 Espai d'Inclusió i Formació Casc Antic (Eicascantic) Millora de les programacions i avaluacions docents i del material pedagògic de l'entitat.  Pedagogia, educació social, educació primària, psicologia, sociologia. 
175980 SALESIANS SANT JORDI- PES MARTI CODOLAR Creació de base de dades Grau en informàtica
175981 Dissenyar un currículum escolar en base a competències Grau en Pedagogia. Educació Social, Sociologia, Educació primària.  
175983 Dissenyar un pla de formació Grau en Pedagogia, Educació Social, Sociologia, Educació primària
175984 Dissenyar un pla d'igualtat de gènere Grau en informàtica, Pedagogia. Educació Social, Sociologia, Educació primària 
175985 Dissenyar un pla de comunicació Grau en comunicació audiovisual o marqueting.
176125 INTRESS Estudi d’avaluació de la implementació de programes socials que tenen a la seva entitat. Psicologia 
176780 Fundació Privada Pere Closa Analisi de la situació actual d'ocupabilitat a Barcelona amb persones en risc d'exclusió.  Sociologia, Educació Social, Treball Social, Relacions laborals. 
177489 INS Federica Montseny Dinamitzar el desenvolupament de les classes amb materials lúdics i significatius dins l'àrea de llengües estrangeres, per alumnes amb necessitats educatives especials i/o en espais no lectius.  Educació primària (menció d'anglès). Grup de recerca (Dolors Massats).  
178271 Fundació Escolta Josep Carol (Escola Forca) Dissenyar un marc conceptual que permeti adaptar-se a la diversitat de claustres de centres educatius, per acompanyar al professorat en la seva millora educativa en l'avaluació per competències.   Pedagogia, Psicopedagogia
178873 Fundació Bayt al Thaqafa Disseny d'una campanya de captació de fons per al projecte de suport integral a joves: elaboració d'un vídeo amb l'objectiu de desestigmatitzar el col·lectiu de menors i joves no acompanyats.  Periodisme, Audiovisual, Economia
179196 CPS Francesc Palau Realitzar un estudi amb dades sobre la situació d'injustícia que pateixen les persones immigrades i el valor que aporten a la nostra societat. Sociologia, ciències polítiques
179418 Federació Catalana de Voluntariat Social Difondre a través d'un reportatge audiovisual, la tasca de les entitats de la FCVS i sensibilitzar entorn a col·lectius en situació de vulnerabilitat Periodisme, Publicitat, Comunicació Audiovisual.
179534 ADENC Estudi de l'estat del tram del riu Ripoll que passa pel municipi de Sabadell. Analitzar l'estat actual del riu Ripoll i elaborar propostes d'actuació de millora per tal de garantir-ne la seva conservació. Biologia, Biologia Ambiental, Ciències ambientals, Geografia, Geologia, Enginyeria
179537 Canvis en la diversitat d'ocells del Parc Agrari de Sabadell. Comparar la diversitat actual d'ocells en un espai agroforestal amb la diversitat passada, especialment de les zones afectades per les ventades de 2014. Biologia, Biologia Ambiental, Ciències ambientals
179538 Seguiment de les papallones del Rodal de Sabadell. Analitzar l'evolució de les papallones del rodal de la ciutat de Sabadell amb dades recopilades des de l'any 2003 mitjançant la metodologia CBMS. Biologia, Biologia Ambiental, Ciències ambientals
179539 Estudi de la biodiversitat urbana. A partir de dades recollides mitjançant diverses campanyes de ciència ciutadana amb l'app Natusfera o CBMS, avaluar l'estat de la biodiversitat de les diferents zones d'una ciutat. Biologia, Biologia Ambiental, Ciències ambientals
179540 Proposta de millora de l'espai urbà de Sabadell. Avaluant l'estat urbà del nord de la ciutat de Sabadell a partir de diferents indicadors (mobilitat, qualitat de l'aire, biodiversitat, espai públic,...).  Arquitectura, Biologia, Biologia ambiental, Ciències ambientals, Geografia, Enginyeria, Urbanisme.
179541 Impacte de les diferents infraestructures a la Plana del Vallès. Analitzar les repercusions de les infraestructures (Quart Cinturó, gaseoducte, viàries, feroviàries,...) sobre el territori vallesà. Biologia, Biologia ambiental, Ciències ambientals, Ciències polítiques, Geografia, Aquitectura Urbanisme.
179542 Corredors vertebradors del Vallès. Analitzar el rol i la importància dels connectors ecològics del territori vallesà. Arquitectura, Biologia, Biologia ambiental, Ciències ambientals, 
179544 Campanya de captació de socis i voluntaris. Realitzar un estudi i dissenyar una campanya que serveixi de reclam per tota aquella gent amant de la natura i de l'ecologisme.  Ciències socials, Publicitat i Relacions públiques, Marketing
179576 Fundació Catalana Akwaba Avaluació i sistematització del projecte Com vivim? Convivint: per una escola i un món sostenible i de pau. Fer una nova sistematització incloent aspectes d’avaluació d’impacte en els distints participants.  Grau de Pedagogia
179846 Associació de Treballs d'Atenció a les Persones (ATAP) Demanem persones amb ganes d'ajudar a persones refugiades o immigrants en diferents aspectes (acompanyament, parlar (aprendre català) Educació social, psicologia
179848 Demanem l'ajuda de persones amb coneixements econòmics i fiscals, i coneixements en recerca de subvencions. Aconseguir subvencions en diferents àmbits i projectes per aconseguir finançament public i privat. Econòmiques, relacions públiques, entre d'altres
179850 Promocionar la nostra entitat en el projecte caravana musical, dur a terme difusió i creació d'esdeveniments per aconseguir voluntaris i fons econòmics per la continuitat del projecte. Comunicació, Filosofia i Lletres
179884 AFIBROCAT-Associació d'ajuda per la Fibromiàlgia de Catalunya 2004 Disseny i elaboració d'un video que mostrés el que som, que fem i que volem o un projecte de com hauria de ser la nostra comunicació interna o externa per poder arribar als socis i a entitats.  Audiovisuals i comunicació
179888 ASSOCIACIÓ ALPERROVERDE Col·laboració a les sessions amb els diferents col·lectius, col·laboració amb les avaluacions i investigacions dutes a terme, col·laboració amb plans de difusió i captació de socis i fons. Psicologia, Biologia, Treball social, Educació social, pedagogia, Filosofia, Veterinària.  
179897 Coordinadora d'Entitats del Poble Sec Eines per mesurar l'impacte en la salut en les persones participants al projecte Infermeria
180008 Ajuntament de Barcelona Vetllar perquè es respectin els drets laborals, humans, ambientals en les actuacions i compres que realitza l'Ajuntament de Barcelona amb un focus especial a l'exterior. Major transparència de la cadena i cicle de vida.  Sociologia, ambientals, econòmiques, finances. 
179949 AMICS D'AK BENN Donar suport i atendre a AK BENN de manera correcte. Corregir les nostres deficiències o manca de formació i en concret establir un pla de comunicació per donar a conèixer la nostra organització.  Filosofia, Sociologia, Ciències Socials, Psicologia, Comunicació, Informàtica.
180024 UNICEF Comitè Catalunya Acompanyament a 1-2 centres educatius en el procés d'autoavaluació per veure l'aplicació de l'enfocament en drets d'infància dins el centre educatiu i el disseny del corresponent pla d'acció.  Pedagogia
180425 Fundació Aldees infantils SOS Creació d'una app del programa del Cistell Solidari, que permeti a Aldees infantils posar la quantitat de tiquets de cada família, a les famílies pagar amb el mòbil i als comerciants cobrar els tiquets de forma més còmoda. Comunicació i enginyeria
180549 Observatori Noctambul@s Avaluació de la implementació del Protocols o plans d'actuació davant violències sexuals en espais festius a diferents municipis.  Ciències Polítiques, Sociologia
180551 Sistematització dels projectes i accions formatives sobre perspectiva de gènere. Educació social, Pedagogia
180553 Sistematització de les tècniques d'investigació i disseny en l'elaboració de protocols i plans d'actuació davant violències sexuals en espais d'oci.  Ciències Polítiques, Sociologia
180562 Fundació Ajuda i Esperança | Telèfon de l'Esperança de Barcelona. Una proposta d'intervenció en la millora del procés de selecció de personal voluntari. Psicologia
180563 Una proposta de recategorització en la classificació de l'atenció de les trucades des d'un punt de vista psicopedagògic. Psicologia
180565 Una actualizació del sistema informàtic que serveix per atendre les trucades i entrar la informació d'aquesta a la base de dades de l'entitat. Enginyeria Informàtica
180763 Associació l'Esquitx Disposar de metodologia d'avaluació (indicadors, recull de dades) per sistematitzar la nostra acció des de la neuroeducació. psicologia, medicina, pedagogia, educació
180662 Fundació Els Tres Turons Generar coneixement  al voltant de les accions que realitza l'entitat. Obtenir un coneixement per poder planificar, avaluar i millorar les seves accions. Psicologia, Treball Social, Educació Social, Sociologia
180860 ESCOLA EL TURÓ Suport a l'aprenantatge per a infants de 10 a 12 anys. Suport a l'estudi i a la comprensió lectora.   Grau d'educació
180950 FUNDACIÓ PRIVADA AMICS DE LA GENT GRAN Mesurar l'impacte de l'acció social Psicologia, Educació Social, Treball Social, Sociologia, Antropologia, Polítiques
180951 Anàlisi del perfil de les persones grans de l'entitat Psicologia, Educació Social, Treball Social, Sociologia, Antropologia, Polítiques
180953 Anàlisi de l'apoderament i fidelització del voluntariat Psicologia, Educació Social, Treball Social, Sociologia, Antropologia, Polítiques
181216 INTRESS Fer una app sobre el tema del ciberassetjament. Objectiu: Identificar els símptomes de maltractament psicològic amb els adolescents, mitjançant una app que els ajudi a detectar-ho. Enginyeria Informàtica
181489 Fundació Salut Alta Tallers participatius pels infants i adolescents on aprendre de cadascuna de les especialitats dels estudiants. Aconseguir connectar el treball dels estudiants amb noves experiències d'aprenentatge d'infants i adolescents Educació Social, infermeria, ciències polítiques, economia, veterinària, agrònoms, educació física. 
181532 Fundacó Surt Digitalització dels processos / creació eines digitals  Informàtica
181545 Fundació Servei Solidari Creació de material TIC per a joves MENA. Materials  d'acollida sociolingüística i alfabetització digital per a jovenes MENA. Educació, Pedagogia
181547 Acompanyament i avaluació del procés a l'escolaritat de mares migrades. Immersió de les mares migrades dins l'escola i apropament del vincle entre escola i famílies. Ciències de l'Educació (Educació Social i Pedagogia)
181548 Avaluació i sistematització del programa Formació Bàsica - acollida sociolingüística. Eixos orientatius d'acció futura / Pla de sistematització. Antropologia, Sociologia, Educació Social
181549 Creació de material pedagògic pel programa de Formaciò Bàsica - acollida sociolingüística, des de l'enfocament intercultural i comunicatiu. Pedagogia, Filologia, ELE, Educació Social
181550 Confecció d'un pla de comunicació i producció de contingut audiovisual per a la fundació.  Comunicació / Publicitat  
181551 Estudi sobre l'emprenedoria migrant i les microfinances impulsat per entitats socials. Organització de processos i procediments per a un programa d'emprenedoria.  Administració i direcció d'empreses, Economia, Publicitat i Relacions Públiques, Relacions Laborals 
181781 L'OLIVERA COOPERATIVA Disseny d'un pla de desenvolupament de l'enoturisme de l'Olivera. Es cerquen perfils que ajudin a dinamitzar i activar el projecte enoturístic. Estudis de Turisme o Relacions públiques
181817 Àuria Fundació Adaptar app's, desenvolupar tecnologies VR com el hot-spot o similars o crear perifèrics adaptats. Des del Departament de Noves Tecnologies es vol adaptar els recursos tecnològics a les capacitats dels usuaris.  Enginyers, principalment informàtic o electrònics.
181829 Sabadell colla Promoure el debat social de l'habitatge públic amb la implicació de la UAB, del públic jove i de diverses entitats (sindicats, AAVV, etc.). Polítiques, economia, comunicació. col·laboració amb l'Escola Arquitectura Vallès per a treball més interdisciplinari
181942 Federacio  ECOM Elaboració de "càpsules" per difondre i conscienciar sobre la Convenció de Drets humans de la ONU: Dret a l'educació, Dret de viure de forma independent i a ser inclos en la societat, etc.  Comunicació audiovisual
182105 Actuavallès Tres accions: 1) Diagnòsi usos del temps i espai en la zona de "cruising", 2) Creació i recopilació de materials i guies pedagògiques d'educació sexual a  centres de primaria amb una perspectiva de coeducació, 3) Anàlisi del Treball Sexual a les comarques del Vallès i del Bages.  Sociologia, antropologia, educació social, pedagogia
182302 Grup SOM VIA Recollida de resultats, sistematització de l'impacte, estudis comparatius, buidatge d'instruments metodològics, suport de noves metodologies d'aprenentatge del Grup SOM VIA.  Sociologia, eduació, psicologia, comunicació audiovisual, humanitats, pedagogia
182370 Centre d'Acollida Assís Enquesta anual de perfil persones ateses Educació social, Treball social, psicologia, sociologia, antropologia.
182372 Victimització de persones sense llar, diferents tipus de violencies que pateixen. Enquesta i recerca.  Educació social, Treball social, psicologia, periodisme, sociologia, antropologia.
182373 AMPA Joanot Alisanda Realitzar una anàlisi i proposta d'intervenció d'educació inclusiva en el temps de lleure (particularment de lleure esportiu). Es tracta de donar orientacions i enfortir la capacitat de l'entitat en l'atenció a la diversitat. Àmbit de l'educació amb l'especialitat d'educació inclusiva/atenció a infants amb necessitats educatives especials.
182398 Tandem Social SCCL Realitzar un Informe de l'impacte assolit per l'acompanyament de Tandem Social en les iniciatives acompanyades, és a dir, com ha contribuit la nostra feina a la transformació social.  Economia, Estadística, Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Polítiques
182615 Fundació Bayt al Thaqafa Creació del PEC (projecte educatiu de Centre). El PEC que enmarca l'acollida sociolingüística de Bayt està desfasat i per això és necesari crear-ne un de nou.  Estudiant de pedagogia
182617 Creació  d'un manual didàctic per l'ensenyament de llengua castellana nivell A1. Realitació d'un manual de castellà A1 per immigrants Estudiant de pedagogia /estudiant de filologia
182618 Estudi estadístic del perfil d'alumnat de Bayt al thaqafa. Informe estadístic dels usuaris d'acollida sociolingüística de Bayt al Thaqafa. Estudiant d'estadística
182619 Estudi de les necessitats socials que té l'alumnat d'acollida sociolingüística de Bayt al Thaqafa. Creació d'un protocol d'intervenció social a l'alumnat integrat a les classes de castellà. Estudiant de treball social/ estudiant d'educació social
182811 Black El Santuari i Conservació Necessitem suport per a fer una anàlisi econòmica dels projectes que s’estan desenvolupant a l'entitat. Estudiants d'economia amb un rerefons en sociologia i/o ciències ambientals
183103 Ajuntament de Barcelona (Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional) Tractament de bases de dades d'entiats, realitzar enquestes a les entitats i elaborar un informe sobre la tipologia i característiques de les ONG de Barcelona. Actualització del Fitxer General d'Entitats de Barcelona. pertanyents a ciències socials, humanitats, sense excloure altres especialitats
183316 Fundació Autònoma Solidària Millora de la competència matemàtica mitjançant l'ús de diferents metodologies d'aprenentatge. Anàlisi de l'eficàcia de les diferents metodologies en l'aprenentatge de les matemàtiques. Educació primària, pedagogia, màster secundària, menció matemàtiques
183585 Agència de Salut Pública de Catalunya
Departament de Salut Generalitat de Catalunya
Parentalitat positiva i alimentació saludable en la primera infància: disseny d'una intervenció.  psicologia
183592 Parentalitat positiva i prevenció de trastorns del comportament alimentari: disseny d'una intervenció (vinculat al programa Implica't) psicologia
183594  Procés participatiu en alumnes de secundària per a dissenyar una campanya de salut (missatge, estratègia difusió...) Comunicació 
183595 Estratègies comunicatives per fer difondre els materials "PETITS CANVIS PER MENJAR MILLOR" a adolescents i joves. Transformació de missatges, adaptació a canals de comunicació diferents, a població nouvinguda... Comunicació
183596 Consell alimentari i de salut per a adolescents i joves durant el Ramadà. Estudi de la situació, dels materials i consells disponibles, elaboració d'un petit protocol... Infermeria, medicina
183600 Alimentació vegetariana en la infància i l'adolescència. Estudi de la situació, de la gestió del tema des de les escoles i des dels CAP, etc. Infermeria, medicina
183601 Carmanyoles als centres educatius. Estudi de la situació, anàlisi d'aspectes relacionats amb seguretat alimentària, propostes de viabilitat, avantatges i riscos, actualització de la documentació disponible... Infermeria, ciència i tecnologia dels aliments
Campus d'excel·lència internacional U A B