Els Plans d'estudi

ELS PLANS D’ESTUDIS


Al llarg d’aquests anys s’han impartit 133 assignatures sobre Arqueologia en les llicenciatures i el grau d’Arqueologia.

PLA D‘ESTUDIS ABANS DE 1992
El setembre de 1969 s’aprovà el pla Udina que oferia una llicenciatura en Lletres especialitat Història i sub-especialitat Hª antiga i medieval amb assignatures de Prehistòria i Arqueologia.
El de 6 desembre 1971 l’Institut (universitari) de Prehistòria i Arqueologia de la Diputació Provincial de Barcelona esdevingué un centre universitari adscrit a la UAB. Conveni que encara fou vigent fins el curs 1992-93. Aquest conveni al principi mediatitzava la biblioteca especialitzada, les excavacions, estudis de laboratori i cursos especialitzats en el Museu Arqueològic de la Diputació de Barcelona.
Curs 1972-73 es traslladen els estudis a Bellaterra.
El pla de 1974 oferia una Llicenciatura en Lletres, especialitat en Història Antiga. Amb assignatures de 1er i 2ºn cicle. També hi havia cursos monogràfics de doctorat com p.e. Arte rupestre exótico.
Des de 1976-77 hi havia estudis de nocturn en Història amb algunes assignatures de Prehistòria i Arqueologia, la qual cosa ha perdurat fins avui.
El PLA del 1977
El 26 setembre 1977 s’aprovà el pla Suárez i un nou Pla d’Estudis de "Licenciado en Historia". Hi havia una llicenciatura en Filosofia i Lletres especialitat Història i orientació Història antiga. Cinc anys amb dos cicles de 3 i 2 anys respectivament. Pel que fa a l’Arqueologia el segon cicle s’estructurava en dues àrees o curricula: Arqueologia i Prehistòria.
Aquest pla  va ser modificat el 16 del 6 de 1980 i l’1 del 6 de 1983 i altra vegada el 9 del 3 del 1984.
Aquest pla d’estudis de llicenciatura del 1977 va ser força avançat doncs oferia un ampli ventall d’assignatures comuns optatives de primer cicle (6 de la secció a escollir entre 12, 6 entre 20 recomanades per la Secció i la resta 4 optatives de la Facultat) i un ampli ventall de mig centenar d’assignatures d’Història de segon cicle algunes de les quals anaven canviant anualment. Això va permetre que en els anys 80 la docència comences una renovació que emfasitzaria en la reflexió a l’entorn del paper de l’arqueologia en el si de les ciències humanes i socials des del materialisme històric, al que s’incorporaren les propostes des del feminisme materialista i la posada en marxa de noves metodologies i la reorientació de disciplines auxiliars de la Arqueologia.
El curs 1982 amb el mateix numero de professorat que en anys anteriors es va passar de 6 a 13 assignatures relacionades amb l’Arqueologia i en dos cursos consecutius l’oferta s’ampliava a 24 assignatures i canviava amb noves assignatures cada any.
En 1981-82 Hi havia una llicenciatura en Filosofia i Lletres, especialitat Història i dins d’ella una orientació cap Història antiga. 
S’havia de fer una tesina per obtenir la llicenciatura amb grau (un treball inèdit d’entre 50 a 100 pàgines.)
El Pla de 1977 es renovà el 27 de novembre del 1987 amb modificacions que varen durar fins 11 de novembre del 1991. Continuava tenint una llicenciatura en Història general amb una secció D’Història antiga i itineraris en Prehistòria, Arqueologia (clàssica) i Història antiga pel segon cicle. 
La línia docent sobre l’Arqueologia americana, que va començar el 1986, va tenir la seva màxima expressió als començaments dels 90 amb el programa de professors invitats que va portar aquí professors de la línia de l’Arqueologia Social Llatinoamericana d’Argentina, Perú, Uruguai, Equador, Mèxic, Costa Rica, Colombia i EEUU i una bona quantitat d’estudiants d’aquests països y de Brasil que varen fer les seves tesis a la UAB.

 

PLA D’ESTUDIS DE 1992.
Va ser implantat el curs 1992-1993 i entrà totalment en vigor el curs 1995-96. Des de 1992 amb 12 professors el 1994 ja s’havia passat a 24 docents. La renovació del pla d’estudis implicava la continuïtat d’una llicenciatura en Filosofia i Lletres amb menció d’especialitat. Durant uns anys va coexistir amb el pla anterior, convalidant i readaptant assignatures. 300 crèdits repartits en dos cicles, amb assignatures troncals (exigides per España en el títol d’Historial), obligatòries (pròpies de la UAB), optatives i de lliure elecció. L’itinerari de Societats Precapitalistes tenia 8 optatives de primer cicle i 24 de segon. Es varen implantar definitivament les assignatures semestrals amb exàmens al mig del curs. Abans hi havia hagut una combinació d’assignatures semestrals i anuals. Les 14 assignatures del pla anterior passen a 12.
El nou pla va remarcar els recorreguts docents de Prehistòria i Arqueologia clàssica i medieval emmarcats en un itinerari d’Història de les Societats Precapitalistes tot i que el nombre d’assignatures quedar limitada per la Universitat i condicionada, a mes, a poder-se mantenir dins la mateixa capacitat docent del Departament d’Història de les Societats Precapitalistes. Així es varen repartir les assignatures per matèries en funció del professorat de les àrees de coneixement implicades en la docència d’Arqueologia (Prehistòria, Arqueologia (clàssica) i Història antiga i medieval). Tot i així algunes assignatures tenien un perfil doble d’Arqueologia clàssica i de Prehistòria, duplicant-se els grups. Aquest pla va coexistir fins el 1997 amb el pla anterior.
Hi va haver un assaig frustrat de generar un pla específic per una titulació de segon cicle “Ciències de la Prehistòria” que no va ser acceptat per la Facultat, així com un pla ambiciós d’estructurar unes pràctiques integrals de Prehistòria.

PLA D’ ESTUDIS 2002
La titulació en Història es va començar a implementar amb l'anomenat Pla 2002, el curs 2002-2003. A mida que s'implementava anava extingint el pla de 1992. Tres anys eren de primer cicle i dos mes de segon cicle, però per primera vegada es podia fer la llicenciatura en 4 anys. 
En realitat es mantenien pràcticament les mateixes (24 assignatures mes el treball de fi de llicenciatura i un pràcticum), amb algun canvi de nom o desglossant o reagrupant assignatures del pla anterior, doncs la Universitat imposava un límit a la oferta de crèdits de cada titulació per no augmentar la plantilla docent (que es congelava amb 22 persones). També s'intentava, especialment desglossant grups mantenir el mateix equilibri entre les diferents àrees de coneixement implicades, En el fons només hi havia dues assignatures (una d'Arqueologia i un altra de Prehistòria realment noves). 
El canvi era mes aviat d'estructuració de la titulació. Es recomanava una estructura modular per cada curs amb assignatures troncals i obligatòries que computaven amb un número de crèdits determinat variable (300 en total, 150 per cadascun dels cicles). Hi havia un itinerari d' Història I: Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana que compartien els dos Departaments d'Antropologia Social i Prehistòria d'una banda i de Ciències de l'Antiguitat i l'Edat Mitjana de l'altra. En el primer cicle hi havia 78 crèdits de matèries troncals per tothom (8 assignatures), 48 crèdits de matèries obligatòries (12 crèdits de 2 assignatures desglossades en grups per àrees de coneixement i 36 crèdits mes -es a dir 6 assignatures- a escollir entre una oferta de 15 assignatures de la titulació) 18 crèdits obligatoris entre un pool de 12 crèdits s'havien d'escollir entre un ventall d'assignatures de Facultat i només 12 crèdits (dues assignatures) quedaven a la lliure elecció de l'alumnat. En el segon cicle hi havia 57 crèdits troncals (8 assignatures), de la resta de 75 crèdits, 18 eren obligatoris (3 assignatures a escollir entre 9) i 42 crèdits, 7 assignatures a escollir entre una oferta 33 de assignatures optatives de l’itinerari. També es podien escollir fins 18 crèdits (3 assignatures d'un pool d'assignatures de Facultat d'altres titulacions).
Tot això es presentava com una presumpta millora en el sentit que les assignatures de primer curs eren anuals, que prometent que hauria una major tutoria (una major atenció individualitzada als estudiants, mitjançant la docència tutoritzada, que ha de contribuir a millorar significativament la qualitat de la docència, facilitant una major relació entre professors i alumnes) i transversalitat a traves d'assignatures de Facultat. 
El 2008 s’introdueixen títols propis de la UAB: les Mencions, que son com un complement a una altra titulació: una Menció en Arqueologia Clàssica i Ciències de l’Antiguitat i l’Edat Mitjana que incorpora 5 assignatures d’arqueologia clàssica i una altra menció en Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga i Història Medieval amb les assignatures de la oferta de les de Prehistòria i Arqueologia.
La docència es completava amb dos Màsters: Arqueologia clàssica i Arqueologia prehistòrica.
PLA D’ ESTUDIS 2008
L’adaptació a Pla Bolonya significà la reducció de l’ensenyament dels primers cicles a tres/quatre anys. La docència s’organitzà en quatre cursos reduint les classes presencials i computant com a càrrega lectiva (ETCs) tot el treball de l’estudiant  (assistència a classe, preparació de treballs, hores d’estudi autònom, hores d’estudi en grup, tutories, preparació de pràctiques, preparació de proves, etc.), fent que 1 crèdit ECTS equivalgui a 25 hores de feina, argumentant que hi hauria una avaluació continuada i una incorporació de noves metodologies i estratègies a l’aprenentatge. El títol s’obtindria amb 240 crèdits ECTS.
Aquests canvis però eren difícils d’implementar sense un període d’adaptació i reciclatge docent. La realitat va ser que es va reduir un altre cop significativament el nombre d’assignatures optatives incrementant-se les obligatòries transversals d’altres matèries en els dos primers anys: dels 240 crèdits oferts 168 són obligatoris i només 66 són optatius. Com a contrapartida es creà el primer Grau d’Arqueologia de l’Estat Espanyol amb mencions una d’ Arqueologia Prehistòrica i una altra de Clàssica que es començà a implantar el curs 2009-2010
En el primer curs d’aquest grau, dels 60 crèdits de formació bàsica, només hi havia 12 crèdits dues assignatures pròpies (Prehistòria i Introducció a l’Arqueologia). La resta eren assignatures d’altres graus, el que va provocar insatisfacció a estudiants i professorat dels dos departaments implicats.
Assignatures que havien sigut anuals es redueixen a un total de 35 assignatures semestrals.  En canvi es donà al grau un caràcter d’experimentalitat que va permetre continuar la línia d’interdisciplinarietat en bioarqueologia, geoarqueologia, arqueologia espacial i del territori, arqueometria de materials ceràmics, lítics i metàl·lics, datació isotòpica i cronologia, i arqueologia quantitativa.
Es donà també un èmfasi inèdit a l’Arqueologia medieval i en les classes pràctiques que es desenvoluparan en laboratoris propis, centres externs col·laboradors com el Museu d’Arqueologia, el CSIC, entre altres i en els Campus d’Arqueologia.
Els objectius docents d’aquest Grau es centren en la formació d'arqueòlegs i arqueòlogues amb nivells de coneixement suficients d'història que comprenguin procediments, tècniques i també capacitats d'interpretació històrica, des de la Prehistòria fins l'Era Moderna a través de l’Arqueologia.
Aquest pla docent va rebre la qualificació d’excel·lencia per part de l’ANECA.
També es podien cursar addicionalment assignatures que no formen part de grau i que estan estructurades per obtenir un Minor (Paleoantropologia y evolució humana)  en diferents especialitats. Aquests minors però no s’implementarien fins al 2014.
L’ implantació dels programes internacionals Erasmus i Sòcrates han permet fer intercanvis amb institucions com Universitat de Tromsoe (Noruega), University of Southampton (UK), Universitats d’ Olomuc (Txèquia), Ferrara (Itàlia), Göteborg (Suècia) y Halle (Alemanya), entre d’altres.

Els estudis de Grau s’han complementat amb un màster de “Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana”.

L’any del cinquantenari hi ha 31 professors contractats vinculats amb la docència d’Arqueologia.

LLISTAT D’ASSIGNATURES

Campus d'excel·lència internacional U A B