Introducció

Antecedents

Conèixer detalladament les espècies vivents és indispensable per valorar i frenar la pèrdua accelerada de biodiversitat en la que ens trobem immersos. Les col·leccions biològiques són una eina bàsica per obtenir informació sobre la composició i distribució de la biodiversitat, essent aquesta una informació essencial tant per a la recerca científica com per a la presa de decisions governamentals sobre la utilització dels recursos naturals i el desenvolupament d’estratègies de conservació. Addicionalment, les col·leccions biològiques representen un recurs docent i divulgatiu de primer ordre, que permet formar i conscienciar als futurs professionals dels àmbits de la biologia i les ciències ambientals, així com a la societat en general. No obstant, l’accés a aquestes col·leccions no sempre és fàcil, especialment al públic no especialitzat. D’una banda, la manipulació reiterada dels exemplars conservats fa que amb el temps s’acabin deteriorant, el que provoca unes certes restriccions en l’accés a aquest material. D’altra banda, molt d’aquest material només es pot consultar desplaçant-se fins al lloc on es troba, el que requereix una despesa important de temps i de diners. Això fa que moltes d’aquestes col·leccions restin infrautilitzades i en conseqüència que sovint siguin infravalorades.

Una possible manera de superar aquests inconvenients és treballar amb material virtual. En els darrers anys el desenvolupament de les anomenades noves tecnologies s’ha donat a un ritme vertiginós, fins al punt que les hem incorporat en nombrosos àmbits de la vida quotidiana. De fet, les noves tecnologies s’han considerat una eina clau en el nou model d’ensenyament europeu, i molt especialment en matèries on la part pràctica és fonamental, com és el cas de la biologia. La utilització de la fotografia d’animals per al seu estudi biològic té el problema de ser una representació bidimensional (2D) d’organismes tridimensionals (3D), el què suposa una limitació pel què fa la comprensió de la ubicació espacial de les estructures anatòmiques i de la forma global de l’organisme. En l’actualitat hi ha diverses tècniques i aparells per a l’obtenció de models digitals 3D d’alta resolució, com són l’escàner làser, la tomografia computeritzada, o la fotogrametria.


La col·lecció d’amfibis i rèptils de la UAB

La Unitat de Zoologia del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia (BABVE) de la UAB  acull diverses col·leccions zoològiques, sent la corresponent a amfibis i “rèptils” una de les més importants en quant a nombre d’exemplars i d’espècies.

 

Objectiu

C

 

Metodologia

C