El projecte YOUNG_ADULLLT

YOUNG_ADULLLT: Polítiques de suport als joves al llarg del seu curs de vida. Una perspectiva comparada de l'aprenentatge al llarg de tota la vida i de la inclusió en els àmbits de l'educació i el treball a Europa

A Europa molts joves adults s’enfronten a dificultats en la seva transició de l’escola a la vida laboral. Un nombre important de joves abandona l’educació formal massa d’hora, o sense les qualificacions i competències necessàries per a una entrada exitosa en el mercat de treball. Això té impactes severs tant a nivell individual com social, en termes de creixement personal i econòmic i també en termes d’inclusió i cohesió social.

A més, les condicions de vida dels joves adults varia substancialment entre les diverses regions europees, el que crea diferents reptes per a que les persones joves puguin satisfer necessitats socials i expectatives, a l’hora que integrar-les amb èxit en els seus propis projectes vitals i estils de vida. Per tal de poder desenvolupar projectes de vida sostenibles, la gent jove ha d’estar habilitada per a donar sentit subjectiu i continuïtat al llarg de les diferents fases, dimensions i esferes dels seus cursos de vida. En el context de post-recessió econòmica actual, després de la crisi financera de 2007-2008, la situació social i econòmica dels joves adults ha empitjorat en moltes regions d’Europa, el que demanda una reavaluació dels efectes distributius de les polítiques dirigides als joves, especialment a aquells que es troben en posicions vulnerables. En un context de precarietat i mancança de llocs de treball, és necessari entendre com aquest nou context està configurant les aspiracions educatives i professionals i les oportunitats vitals dels joves adults.

En aquest context de gran fragmentació, fragilitat i ineficàcia persistent de les polítiques d’educació d’adults a tota Europa, ens proposem investigar sobre les formes específiques d’incorporació d’aquestes polítiques en l’economia regional, el mercat de treball, els sistemes d’educació/formació i en els projectes de vida individual dels joves adults. El focus d’atenció el posem sobre les polítiques de formació al llarg de la vida que s’orienten a generar creixement econòmic i a garantir inclusió social, i que se centren en joves adults en situació de vulnerabilitat, per exemple, aquells que no estudien ni treballen, o aquells en situacions d’exclusió o risc d’exclusió social.

El projecte de d’investigació internacional i comparat Polítiques de suport als joves al llarg del seu curs de vida. Una perspectiva comparada de l'aprenentatge al llarg de tota la vida i de la inclusió en els àmbits de l'educació i el treball a Europa, YOUNG_ADULLLT, comença per centrar-se en diverses polítiques de formació al llarg de la vida (LLL, de l’anglès lifelong learning policies) dirigides a adults, i analitza els seus objectius i orientacions en competència (i possiblement ambivalents). L’objectiu és donar una idea de les seves implicacions així com dels seus efectes, tant dels intencionats com dels no buscats, en els cursos de vida dels joves adults. YOUNG_ADULLLT apunta a analitzar de forma crítica els desenvolupaments actuals de les polítiques de LLL a Europa per tal d’evitar que un mal encaix de les polítiques pugui agreujar desequilibris i disparitats, així com identificar bones pràctiques i models de coordinació la formulació de polítiques a nivell local i regional.

Campus d'excel·lència internacional U A B