Metodologia del projecte

Per tal d'investigar les polítiques i pràctiques de ciutadania a Catalunya, la recerca estarà basada en la investigació qualitativa i l'anàlisi de l'entorn de polítiques i de pràctiques d'incorporació política tant de l'administració local com de les associacions de migrants.

Precedida per un procés de selecció rigorós basat en part en projectes de recerca quantitativa actualment en marxa, la recol·lecció de dades empíriques es basarà principalment en una selecció de tècniques qualitatives: entrevistes qualitatives amb representants de migrants i de l'administració local, i entrevistes en grup amb migrants que no són líders d'associacions. Les dades d'aquestes entrevistes seran complementades per una anàlisi de documents rellevants dels governs catalans locals, les associacions de migrants i altres actors clau. Finalment, aquestes diferents tècniques seran triangulades en el procés de l'anàlisi de dades.

El Pla de treball de la recerca es detalla a continuació:

Fase 1: Preparació del treball de camp:

  • Col·lecció de documents de polítiques rellevants i literatura secundària.
  • Selecció de les associacions dels col·lectius de migrants. 

Fase 2: Treball de camp

  • Entrevistes semi-estructurades amb persones tècniques i funcionàries de les 4 administracions locals, representants locals de partits polítics.
  • Entrevistes semi-estructurades amb representants d'organitzacions de migrants.
  • Entrevistes de grups amb col·lectius de migrants a cada localització.
  • Recollida de material documental rellevant (documents de polítiques, avaluacions de polítiques públiques, material d'associacions de migrants).

Fase 3: Exploració i anàlisi de la informació

  • Transcripció i interpretació de les entrevistes i anàlisi comparativa de la informació recollida.
  • Avaluació i conclusions de l'estudi comparatiu i establiment de la guia de bones pràctiques i recomanacions en polítiques públiques.

Fase 4: Disseminació final dels resultats rellevants a nivell acadèmic i de polítiques públiques

  • Presentació dels resultats del projecte a conferències, informes de treball i producció d'articles en català, castellà, anglès i per a revistes internacionals.
  • Organització de tallers amb la participació d'associacions de migrants i funcionaris d'ajuntaments.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B