Metodologia

El programa s'organitza en mòduls, amb diferents assignatures al seu interior de duració variable que s'imparteixen en dos cursos acadèmics.

Cada mòdul s'expressa en termes de crèdits ECTS  (European Credit Transfer System) en què cada crèdit equival a 25 horas de dedicació de l'estudiant: al Màster són 1.500 hores, i a la Diplomatura 950.

Es distribueixen aproximadament al 50% entre:

 

 

      a) Docència virtual dirigida i supervisada:

          – Docència online dirigida sincrònica y asincrònica.
          – Realització de las tasques de seguiment de la matèria (qüestionaris, exercicis, treballs en grup,
             activitats d'autoaprentatge, fòrums, etc.).

          –
Tutoritzación individual o col·lectiva online sincrònica i asincrònica.
          – Activitats d'avaluació individual, en grup i de coavaluació.

     b) Treball autònom:

        Hores de treball i estudi personal de les matèries: lectures, cerca de bibliografia i documental,
        aprenentatge en l'ús del programari, etc.

       

L'ensenyament i l'aprenentatge a les assignatures dels diferents mòduls compte amb el suport de les tecnologies de la informació y la comunicació:

D'una banda, amb el Campus Virtual es disposa d'una eina que permet la utilització de les TIC per a l'activitat docent online, superant les limitacions de les coordenades d'espai/temps. A través del Campus Virtual i de la plataforma de Moodle s'imparteixen les assignatures, s'habiliten les diferents informacions del Màster (programes, calendaris, notícies, bibliografia, recursos d'internet, etc.), la comunicació (fòrums, correu), i la realització de les distintes actividatats de seguiment, aprenentatge i avaluació.

– Cada assignatura disposa d'un material digital específic preparat per cada docent que recull les lectures, pràctiques, exercicis, casos, enllços, qüestionaris, etc. amb els que s'organitza la docència virtual mitjançant activitats tant individuals com col·lectives amb la participació i la interacció entre entre el professorat i l'alumnat i així afavorir l'aprenentatge actiu.

En la programació dels continguts dels cursos es contempla de forma integrada el coneixement i l'ús de programari específic de cada matèria: SPSS, SPAD, R, UCINET, LISREL, Netlogo o ATLAS/ti , al qual es podrà accedir per internet a través d'aules virtuals.

Paral·lelament, s'organizan sessiones col·lectives per a avaluar conjuntament, coordinació i alumnat, el funcionament del màster i l'avaluació de l'actuació docent, així com per al seguiment dels treballs d'investigació. De forma addicional es podran organitzar seminaris especialitzats sobre continguts i experiències professionals d'estudis o recerques, destinats a conèixer la práctica professional de la investigació aplicada. 

 

 

Idiomes del Máster i de la Diplomatura:
  – El Máster té com llengua vehicular el castellà.
  – El material docent està elaborat en castellà i es complementarà amb materials en
anglès preferentement.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B