Matrícula i beques

El procés de matrícula del Màster/Diplomatura de Postgrau consta de 2 fases: l'admissió prèvia i la posterior matrícula. Tota la información la trobaràs al web de la UAB els enllaços de la qual s'adjunten a continuació: 

1) Admissió:

L'admissió requereix una inscripció que es pot formalitzar online. La informació concreta la trobaràs en aquests enllaços: Màster | Diplomatura

Període de preinscripció: Oberta fins al 15 d'octubre de 2019
Taxa d'inscripció: 30,21 *

 (*) Taxa d'inscripció fixa, no reemborsable i no inclosa en el preu del programa.
 

2) Matrícula

La informació per a la formalització de la matrícula del Màster/Diplomatura de Postgrau es troba en aquests enllaços: Màster | Diplomatura

Període de matrícula: Fins al 15 d'octubre de 2019

Cost total del Màster: 4.200 (1)

Cost total de la Diplomatura de Postgrau: 2.660 (2)

 (1) És possible fraccionar l'import de la matrícula del Màster en dos pagaments (2.310€ i 1.890€). Per raons justificades es pot sol·licitar a l'Escola de Postgrau de la UAB el fraccionament de la matrícula de cada any.
 (2) Per raons justificades es pot sol·licitar a l'Escola de Postgrau de la UAB el fraccionament de la matrícula en dos pagaments.

Per a qualsevol dubte o consulta podeu contactar amb nosaltres a través de: master.tisa@uab.cat

 

Beques

En el cas que el nombre de matriculats/des superi les 20 persones, el programa preveu atorgar beques d'ajut a l'estudi a càrrec del seu pressupost, tan sols per a l'estudiantat de Màster. Es podran concedir fins a 9 beques per l'import que correspon a la matrícula del segon any (1.890€).

Els criteris de concessió seguiran la baremació següent:

  1. Situació econòmica i laboral (fins a 6 punts).
  2. Expedient acadèmic (fins a 3 punts).
  3. Carta de motivació presentada al Màster (fins a 1 punt).

La documentació que s'ha d'adjuntar per sol·licitar la beca és la següent:

  • Formulari de sol·licitud de beca
  • Escrit raonant la situació económica i personal que justifiqui la sol·licitud de la beca
  • Justificant/Declaració dels ingressos anuals (declaració d'hisenda, nòmines de sou, targeta d'atur, etc.)
  • Currículum Vitae
  • Expedient acadèmic
  • Carta de motivació
Campus d'excel·lència internacional U A B