Què és SWI-MicroMón@UAB_2.0?

El projecte SWI (Small World Initiative) és d’un projecte participatiu internacional dirigit a la comunitat educativa per a l'exploració de la diversitat microbiana en els sòls per tal de descobrir microorganismes productors de nous antibiòtics.

La idea va sorgir a la Universitat de Yale (EUA) el 2012 (http://www.smallworldinitiative.org/), com una estratègia per a fomentar la vocació per a la investigació científica en els joves, tot i fent un servei a la comunitat. Actualment la iniciativa SWI continua, i també es segueix a través del projecte Tiny Earth (https://tinyearth.wisc.edu/about-us/our-network/) que es promou des de la Universitat de Wisconsin. A la península ibèrica, la iniciativa rep el nom de SWI-MicroMundo i, atès que és la seva segona edició a la UAB, ho coneixem com a SWI-MicroMón@UAB_2.0.

El Projecte, al qual estan adherits 14 països, consisteix en involucrar els estudiants de diferents nivells educatius en un projecte de recerca global que aborda un greu problema de salut a nivell mundial: la necessitat de trobar nous antibiòtics eficaços contra les malalties infeccioses, alhora que contribueix a millorar la informació i consciència ciutadana sobre la greu problemàtica de la resistència a antibiòtics per part dels bacteris patògens. S'estima que si no es posa remei a l’actual situació, hi hauran 10 milions de morts prematures a l’any 2050 com a conseqüència d’infeccions bacterianes contra les que ja no tenim o no tindrem antibiòtics eficaços.

El Projecte SWI pretén transmetre a la societat les bases científiques del problema, tot prenent una actitud activa al involucrar els estudiants i a la societat en línies d'investigació orientades a solucionar-ho. L'experiència a la UAB es basa també en el concepte Aprenentatge servei” i a més a més el projecte pretén també estimular i animar als estudiants a cursar carreres científiques.

La primera edició del projecte a la UAB es va desenvolupar durant el curs 2017-2018.

Objectius pedagògics:

  • Animar els estudiants a conèixer i cursar carreres científiques.
  • Formar els estudiants per aplicar el mètode científic i pensar com a científics.
  • Inspirar la propera generació de científics.

Objectius científics:

  • Donar a conèixer a la societat la preocupació mundial per la resistència als antibiòtics.
  • Descobrir candidats bacterians per obtenir nous antibiòtics.
  • Explorar els microorganismes sense explotar i la seva diversitat en els sòls.

Els protagonistes

Els protagonistes del projecte són:

SWI-CESB Centres de secundària i batxillerat de la xarxa SWI-MicroMón a la UAB.

SWIS (SWI Student) - Estudiants de secundària i batxillerat.

SWITA (SWI Teaching Assistant) - Estudiants de la UAB.

SWIPI (SWI Partner Instructor) - Professorat de la UAB.

Desenvolupament del projecte

En la realització del projecte es poden distingir les següents fases:

Fase preliminar. A l’octubre, l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB fa una crida oberta als Centres d’Ensenyament de Secundària i Batxillerat (CESB) per participar en el projecte. Així mateix, també fa una crida als estudiants de la UAB que vulguin participar. Seguidament, se seleccionaran els centres i també els estudiants de la UAB. Durant novembre i desembre es definiran els equips UAB de forma que cada un d’ells estarà integrat per 1 professor/a de Microbiologia i 3-4 estudiants de la UAB que hagin superat un curs bàsic de Microbiologia que inclogui pràctiques de laboratori. Els estudiants poden procedir per tant de qualsevol grau dels impartits per la Facultat de Biociències, dels graus de Ciències Ambientals i Nanociències i Nanotecnologia de la Facultat de Ciències, dels graus de Veterinària i Ciència i Tecnologia dels Aliments de la Facultat de Veterinària i del grau de Medicina impartit per la Facultat de Medicina.

En aquesta fase, s’assignarà també un Centre d’Ensenyament de Secundària i Batxillerat (CESB) a cada equip UAB perquè aquests equips durant el mes de desembre contactin amb el centre assignat per planificar el calendari de les activitats que es duran a terme a partir de febrer en els centres.

Fase preparatòria. El professorat de la UAB instruirà als seus estudiants sobre els conceptes claus en què es basa aquest projecte (resistència a antibiòtics, aprenentatge servei, proveïment participatiu (crowdsourcing), vocacions STEM), a més d’instruir-los sobre com s’ha de realitzar l’experimentació en els CESB, i les normatives de bioseguretat d’obligat compliment que imposa el projecte internacional, obrint debats sobre tots aquests aspectes. Se’ls instruirà també sobre el significat de recerca i innovació responsable (RRI) i sobre la propietat intel·lectual i la seva protecció.

Fase de realització als centres (de Febrer a Maig). Cada equip UAB realitzarà el projecte en el centre assignat. Els estudiants de cada equip UAB impartiran l’experimentació proposada i les activitats dinamitzadores en el CESB assignat a través de 4 sessions de 2 h, seleccionant els millors bacteris productors d’antibiòtics que s’ hagin aïllat. Aquest bacteris formaran part d’una col·lecció UAB i estaran a la disposició de qualsevol investigador que els vulgui estudiar posteriorment. La major part del material fungible i de petit equipament així com el material biològic necessari, el portaran els estudiants UAB (SWITA) als centres.

Seguidament es presenta un esquema sobre les possibles sessions en els CESB, tot i que cada equip UAB és totalment lliure de modificar els continguts dels debats i d’organitzar-los diferent. En canvi, atès que l’experimentació s’ha de realitzar en 4 sessions, el què es presenta és el més convenient per assolir els resultats previstos.

El contingut i l’organització de la sessió cinquena correspon a cada centre i consisteix en difondre el projecte en el seu entorn. Els equips UAB ajudaran els centres a preparar aquesta sessió, però l’hauran de dura a terme els estudiants de secundària i batxillerat sota la supervisió del seu professorat.

Finalment, a finals de Maig  hi haurà un acte de cloenda del projecte a la UAB on els centres rebran una acreditació de la seva participació en el projecte i durant el qual els diferents protagonistes podran exposar breument la seva experiència.

Tots els equips UAB i els estudiants dels CESB podran difondre el desenvolupament del projecte a través de les xarxes socials.

                   

 

   

 

Campus d'excel·lència internacional U A B