Polítiques d’immigració

Polítiques d'immigració a Catalunya

Direcció General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya

Pla interdepartamental d'immigració 1993-2000

Aquest Pla va establir els objectius de la política d'immigració a Catalunya següents: promoure una política global d'integració de les persones immigrants estrangeres establertes a Catalunya, establir i dur a terme un seguit de programes de recursos i serveis coherents i coordinats, potenciar la participació de les persones immigrants estrangeres en la construcció nacional de Catalunya, i promoure la informació i la sensibilització de la realitat de la immigració a Catalunya entre la població en general i els professionals dels diferents àmbits que tracten amb aquesta població.

Pla interdepartamental d'immigració 2001-2004

L'any 2000 s'inicia una etapa de consolidació i creixement de la política immigratòria. El 31 d'agost el govern català aprova la creació de la Secretaria per a la Immigració, adscrita al Departament de la Presidència. Un dels encàrrecs que es dóna a aquesta Secretaria és l'elaboració d'un nou pla interdepartamental d'immigració per al període 2001-2005. Una de les novetats principals d'aquest Pla va ser l'aposta per la via catalana d'integració, que implicava l'equilibri entre el respecte a la diversitat i el sentiment de pertànyer a una sola comunitat.

Pla de ciutadania i immigració 2005-2008

Aquest Pla va suposar un salt qualitatiu en el disseny de polítiques transversals en matèria d'immigració, ja que s'estructura en tres eixos: polítiques d'acollida, polítiques d'igualtat i polítiques d'acomodació. A més, estableix el concepte de ciutadania resident per a totes les persones d'origen immigrant i els seus descendents amb la idea d'avançar en la consideració d'aquestes persones i que se sentin que són ciutadanes de Catalunya i no persones immigrants.

Pla de Ciutadania i Immigració 2009-2012

Aquest document marc de planificació concreta i fixa les dates de moltes de les propostes del Pacte nacional. Suposa un salt qualitatiu en el disseny de polítiques transversals en matèria d'immigració, ja que estructura les accions en els eixos de gestió dels fluxos migratoris, de promoció de la igualtat d'oportunitats i d'integració en la cultura pública comuna, i reconeix el principi de ciutadania resident, que permet l'accés a les persones que resideixen en un territori, independentment de la seva situació administrativa.

Pacte Nacional per a la Immigració

Departament de Benestar Social i Família

Polítiques d'immigració a Espanya

Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración

Espacio abierto de interculturalidad y derechos humanos

ACSAR. Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda als Refugiats. Documentació bàsica sobre acollida

Necesidades de los profesionales de salud en la atención a la población inmigrante
Políticas sanitarias de ámbito estatal y autonómico para la población inmigrante en España

Polítiques sanitàries per a la població immigrant en el context nacional i internacional

Políticas sanitarias de ámbito estatal y autonómico para la población inmigrante en España

Polítiques d'immigració a Europa

Portal europeu sobre immigració

Polítiques d'immigració al món

Bloemraad, I. (2011) The Debate Over Multiculturalism: Philosophy, Politics, and Policy.

España. Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Boletín Oficial del Estado núm. 10, de 12 de enero de 2000.

 

España. Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Boletín Oficial del Estado núm. 307, de 23 de diciembre de 2000.

 


 

Campus d'excel·lència internacional U A B