Immigració

La immigració és definida com el fet d’arribar a un lloc diferent del de procedència d’una persona per establir-s’hi.

Les migracions solen estar motivades per la gran diferencia observable en la relació població-recursos entre dos o més espais geogràfics comunicables.

El 2004 Catalunya contava amb 462 046 persones immigrades, la major part dels quals ( un 36,7%) era d'origen africà, principalment del Marroc. Un altre 29,4% estava format pels immigrants d'origen americà, entre els que destacaven els col·lectius procedents de l'Equador, el Perú i Colòmbia. Els immigrants provinents de l’Àsia, d’altra banda, representaven l'11% de la població immigrant a Catalunya, sent els grups més nombrosos el dels xinesos i el dels pakistanesos. El 22,7% restant el conformaven els immigrants procedents d'altres estats europeus, de manera que les nacionalitats amb major nombre de residents eren la italiana, la romanesa, la francesa i l'alemanya.

Campus d'excel·lència internacional U A B