Skip to Content

Recursos per a la investigació social

Universitat Autnoma de Barcelona

Bases de dades

  Selección de bases de datos y de enlaces a fuentes de datos para el anàlisis estadístico
     Selecció de bases de dades i d'enllaços a fonts de dades per a l'anàlisi estadística

 

 
Microdatos del INE
|
Microdades de l'INE

Relación de estadísticas a partir de las cuales se pueden obtener ficheros de microdatos. Los ficheros de microdatos contienen los datos individuales de una estadística, convenientemente anonimizados, con el fin de preservar la confidencialidad de la información. Se trata de ficheros ASCII con estructura de campos que recogen para cada registro individual de la encuesta los valores que toma cada variable. Los datos aparecen sin agregar, por lo que para el estudio de los mismos se necesitan programas adecuados para el tratamiento de datos estadísticos.

El INE no se responsabiliza de los resultados que los usuarios obtengan a partir de estos ficheros basados en sus propios cálculos. Además, toda persona que utilice ficheros de microdatos se compromete a citar, en cualquier publicación obtenida a partir de ellos, al INE como fuente del dato primario (fuente: INE, www.ine.es), así como el grado de exactitud o fiabilidad de la información derivada por elaboración propia de los autores, es de la exclusiva responsabilidad de éstos.

Para acceder al fichero de microdatos de una estadística concreta:

Seleccionando la estadística deseada se presentará otra página donde se ofrecen, para su descarga, los distintos períodos disponibles y toda la información necesaria para la comprensión de los datos: metodología, cuestionarios, diseño de registro y relación de valores válidos que pueden tomar las variables recogidas en la encuesta. Selección de bases de datos:

Los programas PX-Map y Mapas municipales.

 
Encuestas del CIS
| Enquestes del CIS

Des de l'1 de gener de 2009 el Centro de Investigaciones Sociológicas (http://www.cis.es/) posa a disposició dels usuaris, de forma gratuïta, els fitxers de dades de les enquestes realitzades per aquest organisme.

Els fitxers de dades, en format ASCII (format pla, TXT o DAT), es poden descarregar des de la pàgina web del CIS així com els arxius de sintaxi dels paquets estadístics SPSS i/o SAS, el qüestionari, la fitxa tècnica, el llibre de codis i les targetes, a través de l'adreça: 

Instruccions per treballar amb aquests arxius:
- Una vegada descomprimit l'arxiu zip, el fitxer "DA amb el número" conté les dades sense format. Es pot obrir amb el "Bloc de notes" i veure el seu contingut. Però no és l'important.
- El fitxer "ES amb el número" correspon a l'arxiu de sintaxi de l'SPSS. Es pot canviar el seu nom "ESnº" per "ESnº.sps", obrir-lo amb el programari SPSS i executar la sintaxi.
-
En fer-ho caldrà tenir en compte l'adreça exacta de l'arxiu de dades. A la instrucció: DATA LIST FILE = 'DA2801' cal afegir la ubicació del fitxer de dades, per exemple:
DATA LIST FILE = 'c:\dades\DA2801'. Després es selecciona tot, s'executa i es desa l'arxiu de dades que es genera.

Tanmateix es poden fer cerques d'informació sobre cada estudi, als seus qüestionari i preguntes, sèries: http://datosbd.cis.es/ciswebconsultas/main.htm?locale=ca.

 
European Social Survey

L'European Social Survey (ESS) és una enquesta bianual que permet l'estudi comparat i longitudinal de les actituds, atributs i comportaments dels ciutadans europeus en els àmbits econòmic, social i polític. També pretén facilitar l'anàlisi de la interacció entre el context i les institucions socials de cada país amb els patrons de comportament, les actituds i les creences dels seus ciutadans. L'ESS té una clara orientació acadèmica i pretén ser un instrument de referència en la recerca europea en ciències socials. Al seu web es poden consultar les seves característiques i obtenir les matrius de dades de l'enquesta de tots els països.

Nota metodològica: les dades s'han de ponderar. La ponderació del disseny (Design weight -DWEIGHT-) s'ha d'aplicar sempre, i la ponderació per la grandària de la població (Population size weight -PWEIGHT-) s'ha d'aplicar addicionalment si es calculen dades agregades o promitjos combinats de dos o més països. Per a més informació consulteu la guia Weighting European Social Survey Data.

 
World Values Survey

La World Values Survey (WVS), a partir d'una xarxa de d'investigadors socials universitaris d'arreu del món, és una enquesta destinada a l'estudi del canvi sociocultural i polític que es porta a terme des de l'any 1981.

 
Enquestes de les assignatures de Sociologia de tècniques quantitatives a la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la UAB
 

-Enquesta sobre Absentisme a la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. Estudi realitzat a l'assignatura de Pràctiques Instrumentals III de la titulació de Sociologia durant el curs 2002-03.

-Enquesta sobre Ús del temps dels i de les joves universitaris. Estudi realitzat a l'assignatura de Pràctiques Instrumentals III de la titulació de Sociologia durant el curs 2003-04.

-Enquesta sobre Cosum d'oci i posició social. Estudi realitzat a l'assignatura de Mètodes Quantitatius de Recerca Social de la titulació de Sociologia durant el curs 2010-11.
Fitxa tècnica: treball de camp realitzat la primera setmana del mes de novembre de 2010 mitjançant entrevista personal. Població: estudiants de grau del Campus de Bellaterra de la UAB (28.307 individus segons dades del curs 2009-10). Mostreig per quotes segons facultat, sexe i horari (matí/tarda). Grandària de la mostra: 740 persones. Error mostral del 3,6% en el supòsit màxima variància (P=Q=50%) amb un nivell de confiança del 95,5%.   

-Enquesta sobre Conciliació de la vida acadèmica i de la vida laboral. Estudi realitzat a l'assignatura de Mètodes Quantitatius de Recerca Social de la titulació de Sociologia durant el curs 2011-12.
Fitxa tècnica: treball de camp realitzat la primera setmana del mes de novembre de 2011 mitjançant entrevista personal. Població: estudiants de grau del Campus de Bellaterra de la UAB (28.969 individus segons dades del curs 2010-11). Mostreig per quotes segons facultat, sexe i horari (matí/tarda). Grandària de la mostra: 1.119 persones. Error mostral del 2,9% en el supòsit màxima variància (P=Q=50%) amb un nivell de confiança del 95,5%.   

-Enquesta sobre Què es pensa de la Sociologia?. Estudi realitzat a l'assignatura de Mètodes Quantitatius de Recerca Social de la titulació de Sociologia durant el curs 2012-13.
Fitxa tècnica: treball de camp realitzat la primera quinzena del mes de novembre de 2012 mitjançant entrevista personal. Població: estudiants de grau del Campus de Bellaterra de la UAB (27.253 individus segons dades del curs 2012-13). Mostreig per quotes segons facultat, sexe i horari (matí/tarda). Grandària de la mostra: 897 persones. Error mostral del 3,3% en el supòsit màxima variància (P=Q=50%) amb un nivell de confiança del 95,5%.   

-Enquesta sobre Comportament sexual i sexe segur. Estudi realitzat a l'assignatura de Mètodes Quantitatius de Recerca Social de la titulació de Sociologia durant el curs 2013-14.
Fitxa tècnica: treball de camp realitzat la primera quinzena del mes de novembre de 2013 mitjançant entrevista personal. Població: estudiants de grau del Campus de Bellaterra de la UAB (28.505 individus segons dades del curs 2013-14). Mostreig per quotes segons facultat, sexe i horari (matí/tarda). Grandària de la mostra: 872 persones. Error mostral del 3,3% en el supòsit màxima variància (P=Q=50%) amb un nivell de confiança del 95,5%.   

 
Matrius de dades sobre Catalunya

Selecció d'indicadors dels municipis i de les comarques de Catalunya.

 
Encuestas del CIRES | Enquestes del CIRES

Matrius d'enquestes sobre temes monogràfics que el CIRES (Centro de Investigaciones sobre la Realidad Social) va realitzar entre 1994 i 1996 a una mostra representativa de la població de l'Estat espanyol. El disseny de l'enquesta segueix sempre la mateixa estructura: un primer bloc de preguntes fixes corresponents a indicadors d'"actituds bàsiques", un segon bloc de preguntes referides al tema monogràfic, i un últim bloc de preguntes fixes sobre característiques sòcio-econòmiques de les persones entrevistades.

Cada matriu de dades s'identifica amb un nom (Tema monogràfic.sav) i inclou un programa executable (Cires.exe), mitjançant el qual es pot consultar el qüestionari, la fitxa tècnica i metodològica de l'estudi, i el format de la matriu de dades. Per a executar-lo cal baixar-se la carpeta comprimida cires.zip corresponent a cada matriu.

 
Matrices del manual de J. J. Sánchez Carrión

El manual de referència:
Sánchez Carrión, J. J. (1999). Manual de análisis estadístico de los datos. Madrid: Alianza. Manuales 055.
Inclou diverses matrius i programes de sintaxi de l'SPSS que s'utilitzen per a Il•lustrar i comprendre els procediments d'anàlisi estadística exposats al llibre.

 
Otras fuentes de datos | Altres fonts de dades

Selecció d'enllaços d'Estadístiques i Bases de dades:

Bases de dades per a l'anàlisi estadística

Institutos de Estadística de España

Organismes internacionals

Buenas prácticas de las estadísticas