Pastitxos Literaris

En un món en què la presència de les telecomunicacions és constant i en el qual predomina la lectura d'hipertextos és important potenciar diferents competències lingüístiques i audiovisuals en l'alumnat. Aquest projecte es basa en la telecolaboración entre els instituts d'Andorra la Vella, Buenos Aires i Barcelona i té com a objectiu la creació d'uns contes multimodals a través de la tècnica del mush-up (pastitx) per publicar-lo en un e-book.

El nou currículum de la LOE es vertebra a partir del desenvolupament de competències, el que significa un nou plantejament a l'hora de programar les activitats d'ensenyament-aprenentatge en tant que focalitza l'atenció en aconseguir el domini dels recursos que permetin actuar de una manera eficaç i raonada i no en la memorització d'uns conceptes gramaticals. S'entén com a competència l'habilitat per gestionar els recursos necessaris per resoldre les possibles situacions en què es pot trobar una persona en el desenvolupament de la seva activitat ciutadana. En aquest sentit, les TIC, i últimament també les TAC, s'han convertit en eines indispensable per assolir aquests objectius.

L'alumnat, ha de ser competent en la comunicació audiovisual i en el tractament de la informació en una societat en què cada vegada adquireix més protagonisme el plurilingüisme. A partir d'aquests supòsits, ens plantegem una experiència dins l'àmbit de la Llengua i la Literatura Espanyola que permeti millorar, a més de les ja esmentades competències, la pràctica lectora i la creació de textos escrits. Aquesta proposta didàctica s'insereix dins del Projecte d'Investigació PADS que es proposa analitzar, entre altres aspectes, el paper d'Internet en l'aprenentatge no només com una eina per la recerca d'informació sinó també com un espai on compartir aprenentatges i en què, a més, entren en joc diferents llengües.

Amb la irrupció de les TIC, els textos deixen de ser lineals ja que tenim a la nostra disposició imatges, arxius d'àudio i vídeos pel que hem de preparar a persones competents en la recerca i construcció d'aquest tipus de textos en què, a més, tinguin cabuda les competències interculturals, plurilingües, audiovisuals i digitals. Això permet ampliar el cànon dels textos escolars així com contemplar la naturalesa multimodal de la comunicació i el desenvolupament de les múltiples literacidades.

Campus d'excel·lència internacional U A B