Descripció Detallada

El nou currículum de la LOE ha plantejat com un dels seus eixos centrals el desenvolupament de competències. Aquest enfocament suposa que la meta central de tot aprenentatge ha de ser el domini dels recursos que facin possible actuar de manera eficaç i raonada.

La competència es descriu com l'habilitat per gestionar els recursos necessaris per resoldre les situacions problemàtiques amb què es pot trobar la persona en el desenvolupament de les seves activitats com a ciutadà o ciutadana en la societat de la comunicació i el coneixement. Aquest objectiu és difícilment assolible si no es contempla la realitat de les Tècniques de la Informació i del Coneixement i la de les xarxes socials que les han possibilitat.

El domini eficaç de les tecnologies no es pot aconseguir mitjançant l'ensenyament exclusiu dels elements lingüístics que articulen la comunicació. Per això resulta clau l'educació en la comunicació audiovisual (ECA), entesa aquesta com a comprensió del complex sistema de sistemes semiòtics que ajuden a interpretar la realitat. El coneixement d'aquests sistemes és un requisit per al desenvolupament del coneixement disciplinar. Aprendre els coneixements de les diferents àrees curriculars té en l'ECA una nova dimensió que ajuda a potenciar la dimensió 'aprendre a aprendre al llarg de tota la vida'.

Tanmateix també és cert que no es pot marginar el domini dels signes lingüístics, essencials en la construcció dels diferents productes comunicatius. D'altra banda, no es pot oblidar la presència de la diversitat lingüística a la societat. Les TIC i les TAC)  i les xarxes socials han facilitat l'ús de llengües de vegades properes, de vegades molt allunyades de l'entorn de l'alumnat. Vehiculades per aquestes tecnologies, l'alumnat podrà adquirir habilitats i coneixements que li permetran accedir a la seva interpretació (vegeu els estudis que està potenciant el grup CARAP del ECML (htpp.//carap.ecml.at). Les tecnologies exigeixen que l'alumnat sigui competent en comunicació audiovisual i en el tractament de la informació, alhora que es familiaritza amb entorns plurilingües, si més no en la recepció i la interpretació dels missatges als que es confronta.

Campus d'excel·lència internacional U A B